• Novinky

     • Úradné hodiny v čase letných prázdnin
     • 30. 6. 2020
     • Čítať viac
     • Detská Univerzita Komenského
     • 27. 6. 2020
     • Študujte aj počas prázdnin!

      Milí žiaci, tento rok si môžete rozšíriť svoje vedomosti aj počas prázdnin. Vyskúšali ste si online vzdelávanie v druhom polroku. Tí, ktorým sa takýto typ vyučovania zapáčil, môžu pokračovať v štúdiu aj počas prázdnin. Môžete sa prihlásiť na online štúdium Detskej univerzity Komenského.

     • Čítať viac
     • Oznam
     • 22. 6. 2020
     • Posledné odhlásenie z obedov v tomto školskom roku je možné

      LEN do 25.06.2020 do 12,00 hod.

      Ďakujem

      Renáta Grusová

      ved. ŠJ

     • Čítať viac
     • Organizácia vyučovania od 22.06.2020 pre žiakov 6. - 9. ročníka
     • 19. 6. 2020
     • POKYNY K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY OD 22.6.2020

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach Vám oznamuje, že s účinnosťou od 22.6.2020 sa obnovuje v našej škole školské vyučovanie pre žiakov 6.-9. ročníka.

      PREVÁDZKA ŠKOLY

      Prevádzka školy rešpektuje maximálnu 10 hodinovú dennú prevádzku, preto je škola otvorená v čase od 7:00 hod do 16:00 hod. S nástupom do školy súvisia aj niektoré nové povinnosti.
      Vstup do budovy školy bude možný v čase od 7:00 do 7:55 hod, a bude prebiehať v zmenenom režime so zaradeným ranným zdravotným filtrom a pri zachovaní všetkých aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení ÚVZ SR a RÚVZ.

     • Čítať viac
     • UNICEF – Škola priateľská k deťom
     • 19. 6. 2020
     • Naša škola sa v tomto školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu pod záštitou medzinárodnej organizácie UNICEF a svojimi aktivitami podporovala a oboznamovala našich žiakov s humanitárnou pomocou deťom 3. sveta. Žiaci 9. ročníka J. Lukáč, Anička Váczy a Dorota Hovančáková, pod vedením pani učiteľky Bačovej a Foldynovej pripravili rôzne aktivity, projekty počas školského roka. Ďakujeme za a spoluprácu celému tímu 9. A triedy a UNICEFU za získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM – UNICEF.

     • Čítať viac
 • Zvonenia

  Nedeľa 12. 7. 2020
 • Staňte sa naším fanúšikom

   • Vitajte

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

    • 100% odborne kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov už od 1.ročníka, druhý CJ povinne od 4. ročníka pre jazykové triedy

    • jazykové kurzy so zahraničným lektorom v rozsahu 35 hodín /42 €/

    • učebne IKT (2) s 24 PC a so 14 PC, využívanie IKT vo výučbe, práca s internetom

    • pojazdná IKT jednotka pre 1. stupeň (15 netbookov)

    • odborná učebňa spoločenskovedných predmetov (20 tabletov)

    • práca s interaktívnou tabuľou (3 učebne) a 23 vyškolených zamestnancov
    • práca s dataprojektormi

    • LEGO učebňa pre 1. a 2. stupeň

    • informácie o klasifikácii žiakov v elektronickej žiackej knižke

    • spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy, rozlúčka so žiakmi 9.ročníka

    • školská knižnica
    • pravidelne obnovovaný interiér školy (výmena nábytku, maľovanie tried a chodieb, výmena svietidiel, rekonštrukcia druhého poschodia, rekonštrukcia vchodu a kabinetov)

    • odborné učebne : fyzika, chémia, učebňa technickej výchovy

    • športovo - rekreačné využitie viacúčelového otvoreného ihriska a 2 telocviční

    • spolupráca vedenia školy a žiackeho parlamentu - organizácia rôznych aktivít a súťaží
    • krúžky za vzdelávacie poukazy so zameraním na prípravu na prijímacie pohovory z profilujúcich predmetov, na rozšírenie vedomostí z jazykov a matematiky a relaxačno - turistickú činnosť, množstvo športových krúžkov vedených profesionálnymi trénermi

    • školský klub detí /od 6.00 - 17.00 hod., poplatok: 11,00 € /mesiac/

    • Školská jedáleň ponúka diétne stravovanie žiakov, ktorí to potrebujú. Majú možnosť využívať stravu pri chorobách diabetes a celiákia. Týmto chceme pomôcť vám, vážení rodičia, a uľahčiť vám každodennú starostlivosť o výživu vašich detí.

    Naj úspechy

    • výborné výsledky žiakov 9.ročníka v MONITORE

    • 100% umiestnenie našich žiakov na gymnáziách a stredných školách

    • výrazné úspechy našich žiakov v okresných a krajských kolách odborných a jazykových olympiád

    • významné ocenenia žiakov vo vlastnej literárnej tvorbe v rámci Slovenska

    • sme zapojení do projektu COMENIUS - multilaterálne partnerstvá, kde sme si vybrali partnerské krajiny pre spoluprácu - Španielsko, Slovinsko, Taliansko, Turecko

    • dlhoročná tradícia vydávania časopisu NOVO2

    • prezentácia školy na verejnosti v regionálnych médiách - TV NAŠA a Staromestské listy

    • každoročné organizovanie vianočnej a veľkonočnej burzy s prezentáciou prác našich žiakov, spojené so zbierkou finančných prostriedkov použitých na charitatívnu činnosť školy
    • charitatívna činnosť školy - spolupráca s krízovým centrom (zbierka šatstva a hračiek), finančné dary pre detskú fakultnú nemocnicu, Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska, zbierka krmiva a finančný dar pre útulok.