• Vitajte

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

    • 100% odborne kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov už od 1.ročníka, druhý CJ povinne od 4. ročníka pre jazykové triedy

    • jazykové kurzy so zahraničným lektorom v rozsahu 35 hodín /42 /

    • učebne IKT (2) s 24 PC a so 14 PC, využívanie IKT vo výučbe, práca s internetom

    • pojazdná IKT jednotka pre 1. stupeň (15 netbookov)

    • odborná učebňa spoločenskovedných predmetov (20 tabletov)

    • práca s interaktívnou tabuľou (3 učebne) a 23 vyškolených zamestnancov
    • práca s dataprojektormi

    • LEGO učebňa pre 1. a 2. stupeň

    • informácie o klasifikácii žiakov v elektronickej žiackej knižke

    • spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy, rozlúčka so žiakmi 9.ročníka

    • školská knižnica
    • pravidelne obnovovaný interiér školy (výmena nábytku, maľovanie tried a chodieb, výmena svietidiel, rekonštrukcia druhého poschodia, rekonštrukcia vchodu a kabinetov)

    • odborné učebne : fyzika, chémia, učebňa technickej výchovy

    • športovo - rekreačné využitie viacúčelového otvoreného ihriska a 2 telocviční

    • spolupráca vedenia školy a žiackeho parlamentu - organizácia rôznych aktivít a súťaží
    • krúžky za vzdelávacie poukazy so zameraním na prípravu na prijímacie pohovory z profilujúcich predmetov, na rozšírenie vedomostí z jazykov a matematiky a relaxačno - turistickú činnosť, množstvo športových krúžkov vedených profesionálnymi trénermi

    • školský klub detí /od 6.00 - 17.00 hod., poplatok : 11,00  /mesiac/

    • Školská jedáleň ponúka diétne stravovanie žiakov, ktorí to potrebujú. Majú možnosť využívať stravu pri chorobách diabetes a celiákia. Týmto chceme pomôcť vám, vážení rodičia, a uľahčiť vám každodennú starostlivosť o výživu vašich detí.

    Naj úspechy

    • výborné výsledky žiakov 9.ročníka v MONITORE

    • 100% umiestnenie našich žiakov na gymnáziách a stredných školách

    • výrazné úspechy našich žiakov v okresných a krajských kolách odborných a jazykových olympiád

    • významné ocenenia žiakov vo vlastnej literárnej tvorbe v rámci Slovenska

    • sme zapojení do projektu COMENIUS - multilaterálne partnerstvá, kde sme si vybrali partnerské krajiny pre spoluprácu - Španielsko, Slovinsko, Taliansko, Turecko

    • dlhoročná tradícia vydávania časopisu NOVO2

    • prezentácia školy na verejnosti v regionálnych médiách - TV NAŠA a Staromestské listy

    • každoročné organizovanie vianočnej a veľkonočnej burzy s prezentáciou prác našich žiakov, spojené so zbierkou finančných prostriedkov použitých na charitatívnu činnosť školy
    • charitatívna činnosť školy - spolupráca s krízovým centrom (zbierka šatstva a hračiek), finančné dary pre detskú fakultnú nemocnicu, Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska, zbierka krmiva a finančný dar pre útulok

   • Kontakty

    • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
    • lnovo@centrum.sk
    • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    • 35540648
    • 2021605014
    • 055/625 29 61
    • Školská jedáleň: 055 / 62 52 962
    • Hospodárka školy: 0903 724 932 hospodarka.zsnovom.ke@gmail.com
  • Fotogaléria

   • Domáca školička 2.D
   • 3.B sa učí doma
   • Učíme sa doma 1.A
   • Výskumná aktivita na hodine prvouky
   • Zber papiera
   • Využívanie vyučovacích pomôcok na hodinách u žiakov 1. stupňa ZŠ.
   • Environmentálna vyučovacia hodina v 4.C
   • Základný plavecký výcvik tretiakov
   • Krajské kolo Šalianskeho Maťka
   • Apple Crumble v 6. D
   • Denník Anny Frank
   • Valentine´s Day 3.B