• Inklúzia svojim spôsobom výchovy a vzdelávania patrí k najhumánnejším prístupom. Vychádza z najlepších pedagogických smerov a skúseností nášho i svetového školstva. Možno najzrozumiteľnejšie vysvetlenie o čo ide, je pochopenie, že každý žiak má svoje potreby, ktorých uspokojením dosiahneme, že sa bude rozvíjať najlepšie, ako mu to jeho podmienky dovoľujú. Žiaci sú integrovaní do bežných škôl a tried, kde sú považovaní za ich prirodzenú súčasť, a preto sa aj v procese vzdelávania vychádza v ústrety k ich individuálnym a skupinovým potrebám tak, ako je to aj v prípade ostatných žiakov, ktorí sa od nich v tomto smere odlišujú. Postupne sa snažíme vytvárať inkluzívne prostredie, ktoré každému žiakovi prinesie pomoc a podporu pri jeho učení a správaní sa. Cieľom činnosti inkluzívneho tímu nie je venovať sa len integrovaným žiakom, ale každému, kto to bude potrebovať. Zámerom inkluzívneho tímu je, aby deti nadobudli pocit istoty, viac tolerancie voči sebe i iným, viac vzájomnej pomoci i medzi žiakmi navzájom, zlepšenie vzťahov medzi deťmi, ako aj vzťahov s dospelými. Školský podporný tím na škole pozostáva z 9 členov (školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a pedagogickí asistenti). Všetci títo ľudia pomáhajú deťom počas výchovno-vzdelávacieho procesu odstraňovať ich ťažkosti, ktoré môžu súvisieť so správaním, učením a ich prežívaním.

     

    Školský psychológ: Mgr. Ján Lukčík

    jan.lukcik@zsnovo.sk

    Konzultačné hodiny: streda do 15:30

    Rámec školského psychológa: SP.pdf

    Informovaný súhlas pri návšteve školského psychológa: IS.docx

     

    Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Dominika Benková

    dominika.benkova@zsnovo.sk

    Konzultačné hodiny: utorok do 15:00

    V prípade potreby po telefonickom dohovore.

    Rámec školského špeciálneho pedagóga: SSP.docx

     

    Každé dieťa prichádza do školy zvedavé, s množstvom otázok a očakávaní. Prináša so sebou balíček, v ktorom sú ukryté jeho skúsenosti či problémy z najbližšieho sociálneho prostredia, v ktorom sa pohybuje. Ten je prirodzene v škole doplnený i rôznymi školskými situáciami či problémami. Úlohou sociálneho pedagóga v škole je identifikovať možný problém, potreby dieťaťa a zabezpečiť jeho podporu prostredníctvom odbornej činnosti hneď alebo postupne. Pracuje s deťmi individuálne, ale aj v skupinách, čím sa mu otvára možnosť pracovať s detským kolektívom, rovesníckymi vzťahmi či konfliktmi, možnosť spoznať klímu triedy a patrične ju kreovať, zmapovať výskyt sociálnych- patologickým javov a adekvátne im predchádzať. Tiež môže intenzívne komunikovať s rodičmi detí i pedagógmi a usmerniť ich postupy, ktoré vedú ku korigovaniu rizikového správania dieťaťa. Vykonáva osvetovú činnosť a ďalšie preventívne aktivity najmä v sociálno-výchovnej oblasti.

     

    Sociálny psychológ: Mgr. Jana Závodská

    jana.zavodska@zsnovo.sk

    Konzultačné hodiny: štvrtok do 15:00

    V prípade potreby po telefonickom dohovore.

    Rámec sociálneho pedagóga: SS.docx

     

    Pedagogický asistent sa na hodinách venuje primárne žiakom so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ktorí majú školským poradenským zariadením odporučenú prítomnosť asistenta vo vyučovacom procese vzhľadom na ich konkrétnu diagnózu a potreby z nej vyplývajúce. V prípade, ak to momentálne situácia dovolí, pomáha aj iným žiakom v triede, čím tiež podporuje prijatie dieťaťa so ŠVVP do kolektívu.

    Pedagogickí asistenti:

    Bc. Stanislava Mikitová: stanislava.mikitova@zsnovo.sk

    Mgr. Petra Szénayová: petra.szenayova@zsnovo.sk

    Mgr. Lenka Kolesárová: lenka.kolesarova@zsnovo.sk

    Mgr. Veronika Šantová: veronika.santova@zsnovo.sk

    Mgr. Veronika Jalčová: veronika.jalcova@zsnovo.sk

    Mgr. Ján Čura: jan.cura@zsnovo.sk

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje