• Pravidlá poskytovania obedov v školskej jedálni

   • Školská jedáleň - príloha 1 a 2 

     

    Pravidlá poskytovania obedov v školskej jedálni od 2.9.2019

     

    Riaditeľstvo školy v súlade s usmernením Mesta Košice - Oddelenie školstva č. MK/A/2019/06836-6 zo dňa 16.4.2019 k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom od 1.9.2019 a usmernením č. MK/A/2019/13719 o zmene finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo zo dňa 28.6.2019, vydáva záväzné pravidlá poskytovania obedov v školskej jedálni pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice.

     

    1. Poskytovanie dotácie a výška doplatku 

     

    Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole a odobralo obed.

    Usmernením Mesta Košice sú od 1.9.2019 určené nasledujúce finančné pásma pre poskytovanie stravy žiakom ZŠ:        

    1. - 4. ročvo výške 1,15€

    5. - 9. roč. vo výške 1,23€

    Výška dotácie pre žiakov 2.stupňa (1,20€) nie je postačujúca a preto je zákonný zástupca žiaka 2. stupňa povinný uhradiť doplatok za poskytnutý obed v školskej jedálni vo výške 0,03€ za 1 obed.

    Doplatok za obed pre žiaka 1. stupňa nie je potrebný, výška dotácie je postačujúca.

     

    1. Spôsob úhrady doplatku pre žiakov 2. stupňa

     

    1. V zmysle zmeny VZN č. 103 o úhrade nákladov na stravovanie v ŠJ bol určený doplatok k poskytovanej dotácii na stravu žiakov 2. stupňa vo výške  0,03 € za 1 obed. Odporúčame uhradiť platbu vo výške 6 € na celý školský rok.
    2. Platbu prosíme uhradiť na účet ŠJ prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu: IBAN: SK95 5600 0000 0093 0908 1006

     

    1. Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa na stravu

     

    1. Zákonný zástupca prihlási dieťa do zariadenia školského stravovania na základe prihlášky - zápisného lístka (príloha č.1) na šk. rok 2019/2020.  Zákonný zástupca žiaka 2. stupňa je povinný uhradiť aj  doplatok (podľa  čl. II.).

     

     

    1. Každý žiak  musí  svoj príchod do školy zaevidovať načítaním čipu  v dochádzkovom systéme školy umiestnenom vo vestibule školy. Evidencia príchodu je následne spracovaná v systéme školskej jedálne, ktorý uzatvára počty stravníkov pre daný deň o 8:00 hod.

     

    1. Odovzdaním záväznej prihlášky, evidenciou príchodu (čip) a prítomnosťou na vyučovaní má žiak splnené podmienky pre poskytnutie obeda v danom dni.

     

    1. V prípade, že rodič predpokladá príchod dieťaťa na vyučovanie  po 8:00 hod. (napríklad z dôvodu návštevy lekára) a bude prítomný na vyučovaní, pre poskytnutie stravy v tento deň  je nevyhnutné, aby rodič túto skutočnosť oznámil na kontakty uvedené v bode 6a), 6b), 6c).

     

    1. Ak žiak, ktorý sa zaevidoval v dochádzkovom systéme do 8:00 hod. (tzn. je prihlásený aj na obed) neplánovane odíde  pre zhoršený zdravotný stav domov, zákonný zástupca môže dieťaťu odobrať obed s použitím čipového kľúča dieťaťa. Vydaný obed sa zaplatí z poskytnutej dotácie.

     

    1. „ ZMENA“  Ak žiak nebude prítomný na vyučovaní  celý deň, prípadne nemá záujem o poskytnutie stravy aj napriek svojej prítomnosti v škole, zákonný zástupca je povinný zabezpečiť odhlásenie dieťaťa 24 hodín vopred.

     

    a., Osobne v kancelárií administratívnej pracovníčky ŠJ

    b., Telefonicky na čísle: 055/625 29 62

    c., Prostredníctvom portálu ŠJ: zsnovo.edupage.org /od októbra 2019/

     

    1. V prípade, že si žiak zabudne čip,  kontaktuje pri vstupe do školy službu na vrátnici a nahlási jej svoje meno a triedu. O 8.00 hod. si príde vyzdvihnúť zoznam žiakov administratívna pracovníčka ŠJ.

     

    1. Ak žiak neodoberie obed  a nebol vopred odhlásený, zákonný zástupca žiaka bude vyzvaný k úhrade 1,20 € za každý neodobraný a neodhlásený obed

     

    1. Žiakovi nebude poskytnutá dotácia na obed v inom ako školskom zariadení       stravovania - počas pobytu v škole prírode,  lyžiarskom kurze, exkurziách a výletoch s príchodom po 14:00 hod.

     

    1.  Ak školská jedáleň /zriaďovateľ  nevie zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu,   ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, poskytnutú dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi kvartálne (sept.- dec., jan.- mar., apr.- jún) za každý deň, keď bolo dieťa prítomné na vyučovaní. Dotáciu bude vyplácať vedúca školskej jedálne na základe žiadosti o vyplatenie dotácie a potvrdenia od lekára špecialistu (príloha č.2).

     

     

     

    Vypracovala: Renáta Grusová, vedúca ŠJ

     

    V Košiciach 02.09.2019                                                   Mgr. Ľudmila Medvecová

                            riaditeľka školy

     

     

    Príloha č.1: Prihláška na stravovanie – zápisný lístok

    Príloha č.2: Žiadosť o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje