•  

    Jazyková škola pri Základnej škole Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach ponúka od 1. septembra 2015 jazykové kurzy pre žiakov základných, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých v týchto jazykoch: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky (podmienkou zriadenia kurzu je minimálny počet 12 zapísaných študentov, v prípade kurzu pre dospelých stačí 6 zapísaných študentov).

    Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov(školné) a zo zápisného. Vyučovania sa môže zúčastniť iba poslucháč, ktorý preukázateľne zaplatil školné a zápisné a odovzdal vyplnený zápisný lístok.

     

    Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole je:

    a) pre jedného žiaka v riadnom kurze 67,- €  V prípade, zápisu do viacerých jazykových kurzov, je poplatok za úhradu každého ďalšieho kurzu 100,- €.*

    b) pre jednu dospelú osobu v riadnom kurze 200,- €

     

    Príspevok na úhradu ročných nákladov v jazykovej škole sa uhrádza mesačne.

    Zápisné v jazykovej škole je 7,- € /hradí sa pri zápise za každý navštevovaný kurz/.

    Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium a zápisné v jazykovej škole sa uhrádza najneskôr do 15 dní od vykonania zápisu. Príspevok na úhradu ročných nákladov na štúdium v jazykovej škole uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba za každý kurz samostatne.

    * Poslucháči zapísaní do kurzu po ukončení zápisu 

    uhrádzajú poplatok vo výške 100,- € (študenti do 16 rokov), študenti od 16 rokov poplatok 150,- €.

    Uchádzač sa stáva poslucháčom jazykovej školy po splnení nasledovných podmienok: 
    - vyplnením zápisného lístka
    -doručením dokladu o zaplatení školného a zápisného.

    Poplatok za kurz je potrebné uhradiť na číslo účtu: SK96 5600 0000 0093 0908 7002

    Do informácie pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa + názov kurzu

    Ak poslucháč do kurzu z vážnych príčin nenastúpi, musí požiadať o vrátenie školného písomnou formou do 30. septembra. Škola mu vráti celé zaplatené školné. Zápisné sa nevracia.

    Vyučovanie trvá od druhej polovice septembra 2019 do konca júna 2020 a uskutočňuje sa podľa vzdelávacieho programu pre jednotlivé stupne jazykového vzdelávania, resp. podľa jednotlivých kurzov. Jeden kurz je vedený raz do týždňa v rozsahu 90 minút, čo je spolu cca 70 hodín za jeden školský rok. O úspešnom ukončení každého kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

    Aktuálne informácie o termínoch kurzov nájdete v časti Ponuka kurzov.

    Viac informácií o možnostiach štúdia a priebežnom zápise na tel. číslach 055/6252 961 a na e-mailovej adrese lnovo@centrum.sk.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje