• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Erasmus + KA1 - letná mobilita učiteľov ANj na Malte
    • 12. 10. 2021
    • Počas uplynulých letných prázdnin sa sedem učiteľov našej ZŠ zúčastnilo v rámci programu Erasmus + KA1  štruktúrovaných kurzov na ostrove Malta, v Španielsku a v talianskej Kalábrii.

     Pedagógovia si počas dvoch týždňov  zdokonaľovali odborné a jazykové kompetencie. Získané vedomosti, jazykové zručnosti a nové kompetencie budú učitelia využívať na svojich hodinách ANJ pri práci so žiakmi. Učitelia si vzájomne  odovzdali  skúsenosti z mobilít, ktorých prínos pre pedagógov a žiakov zhodnotili na spoločnom stretnutí.

     Ďakujeme programu Erasmus + za  možnosti celoživotného vzdelávania učiteľov. Škola získala na letné mobility Grant vo výške 21 035 Eur.

      

     Mgr. Alica Chachaľak Gašparová - koordinátor projektu

    • Erasmus + KA1 - letná mobilita učiteľov ANj na Malte: Čítať viac
    • Spolupráca s partnerskou školou v Nemecku
    • 12. 10. 2021
    • Počas minulého školského roka si našla naša škola partnerskú školu v nemeckom meste Paderborn. Do budúcnosti sú naplánované aj výmenné pobyty medzi žiakmi oboch škôl, ale vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa rozhodli, že sa naši žiaci s nemeckými lepšie spoznajú aspoň prostredníctvom online projektu, na ktorom pracovali vo dvojiciach - jeden žiak našej školy a jeden z Gymnázia Schloss Neuhaus z Paderbornu.

     Počas septembra sa postupne vzájomne skontaktovali a písali si cez internet a natočili si videá o sebe a svojej škole. V októbri sa počas 3 dní venovali práci na spoločnom projekte, kde prostredníctvom videohovorov porovnávali rôzne aspekty života vo svojich krajinách.

     Práca na projekte ich veľmi bavila, spoznali pri ňom nových ľudí a dozvedeli sa veľa o tom, ako sa žije v inej krajine a zistili, že komunikovať v cudzom jazyku vôbec nie je taký veľký problém, ako si možno niektorí mysleli a to im dodalo odvahu a odhodlanie do ďalšej bezprostrednej komunikácie v cudzom jazyku.

    • Spolupráca s partnerskou školou v Nemecku: Čítať viac
    • Technická olympiáda
    • 11. 10. 2021
    • Dňa 8. 10. 2021 Predmetová komisia pre výchovy zrealizovala školské kolo Technickej olympiády pre žiakov našej školy. Do súťaže sa online formou zapojilo 15 žiakov a žiačok a to v dvoch kategóriach:

     • A - žiaci 8. a 9. ročníka,
     • B - žiaci 5. až 7. ročníka.

     Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do okresného kola.

      

     Zodpovední: Mgr. Bronislava Tomašovová, Mgr. Peter Hančin

    • Technická olympiáda: Čítať viac
    • Podporme spolu dobrú vec
    • 11. 10. 2021
    • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do výzvy neziskovej organizácie, ktorej úlohou je podporovať deti v rozvojových krajinách. Detský fond OSN UNICEF je celosvetová organizácia, ktorá má v súčasnosti svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách sveta.  

     Jej poslaním je prispieť k tomu aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, základné vzdelanie a ochranu pred násilím.  

     Naša škola sa už štvrtý rok zapája do výzvy UNICEFU a učitelia spolu s deťmi podporujú aktivity na hodinách OBN. 

     Aj v tomto školskom sa budeme snažiť o získanie titulu „Škola priateľská k deťom“, preto sme sa rozhodli zorganizovať tieto aktivity a darcovskú výzvu – Prispejme deťom na vzdelanie, na podporu detského fondu Unicef.  

     Podmienky k získaniu titulu: 

     1.       Online hodina so žiakmi 7. a 8. ročníka s členom organizácie.

     2.       Darcovská výzva – Prispejme deťom na vzdelanie. Odkaz na zbierku.

     3.       Propagácia organizácie k 75. výročiu.

     4.       Aktivity na hodinách OBN, VYV, ETV a výstava detských prác.

      

    • Podporme spolu dobrú vec: Čítať viac
    • Ďalší športový úspech!
    • 8. 10. 2021
    • Dňa 7.10 sa v Parku Anička v Košiciach uskutočnilo okresné kolo cezpoľného behu žiakov a žiačok.

     Vo veľmi silnej konkurencii sa našim dievčatám podarilo vybojovať 2. miesto, pričom si zabezpečili miestenku na krajskom kole.

     Dievčatám gratulujeme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach!

    • Ďalší športový úspech!: Čítať viac
    • Medzinárodná súťaž iBobor
    • 6. 10. 2021
    • Medzinárodná informatická súťaž - Informatický bobor - v skratke iBobor bude prebiehať v dňoch od 8. do 12. novembra v počítačových učebniach našej školy. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Registrácia žiakov do súťaže je zdarma, prostredníctvom EduPage.

     Dnes, na hodinách informatiky, si žiaci vyskúšali rôzne druhy úloh s ktorými sa na súťaži môžu stretnúť.

     V prípade otázok kontaktujte Mgr. Michaelu Mikulcovú prostredníctvom Edupage.

    • Medzinárodná súťaž iBobor: Čítať viac
    • Projekt - Magnetická hračka
    • 6. 10. 2021
    • Žiaci 9. ročníka vytvorili v rámci tematického celku Magnetizmus projekt Magnetická hračka. Spracovali ho formou videa s titulkami. Rozvíjali si tak spôsobilosti vedeckej práce ako je plánovanie a realizácia experimentu, interpretácia výsledkov a záverov a digitálne kompetencie.

     Projekty boli veľmi zaujímavé, podnetné a názorné, čo som ja ako učiteľka, tak aj spolužiaci ohodnotili a ocenili pozitívne slovne aj známkou 1 z fyziky. 

     Viac videí bude dostupných na našich sociálnych sieťach - Facebooku a Instagrame

     Autorka: RNDr. Slávka Ropeková

    • Projekt - Magnetická hračka: Čítať viac
    • Program “Tréneri v škole”
    • 4. 10. 2021
    • Program “Tréneri v škole” je určený pre 1. stupeň ZŠ a prispieva k skvalitneniu hodín telesnej výchovy. Cieľom programu je vytvoriť lepší vzťah k pohybu a dosiahnuť to, že deti budú oveľa radšej tráviť čas prostredníctvom športových aktivít a aj menej zdatné si ku nemu vytvoria celoživotný vzťah.

     V tomto školskom roku žiaci našej školy pokračujú v projekte. Zapojené sú triedy prvého až tretieho ročníka. Dôraz je kladený na hravú formu výučby. Počas projektu sa žiaci zoznamujú s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a so športovým náčiním jednotlivých druhov športov. Na hodinách telesnej výchovy  žiakov trénujú  tréneri z rôznych druhov športu. Program je zameraný na rozvíjanie loptových zručností,atletiku, gymnastiku, tanec a úpolové športy.

     Deťom aj pani učiteľkám sa projekt veľmi páči a aktívne sa zapájajú do všetkých činností.

    • Program “Tréneri v škole” : Čítať viac
    • Newsletter za mesiac September
    • 1. 10. 2021
    • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

     Prostredníctvom Edupage sme Vám zaslali náš newsletter za mesiac september. Obsahuje súhrn noviniek, medzi ktoré patria bohaté aktivity našej školy a úspechy žiakov.

     Verím, že Vás takýto formát osloví, poteší, no čo je najdôležitejšie – informuje o rôznorodosti a širokom zameraní školy.

      

     S pozdravom,

     Mgr. Ľudmila Medvecová

     riaditeľka školy

    • Newsletter za mesiac September: Čítať viac
    • Olympijský odznak všestrannosti
    • 30. 9. 2021
    • V dňoch 27. - 28. 9. sa náš žiak Richard Fotul zo 7. C zúčastnil celoslovenského kola v odznaku všeobecnej všestrannosti. Umiestnil sa na 3. mieste spomedzi 15 najlepších chlapcov z celého Slovenska.

     V pondelok v Šamoríne najskôr absolvovali štyri základné disciplíny - výdrž v zhybe, ľah-sed, hod medicinbalom a skok do diaľky z miesta. Následne ich čakal cezpoľný beh v areáli Olympijskeho tréningového centra.

     V utorok absolvovali plaveckú časť v bazéne, kde si zaplávali 25 m voľným štýlom. Po obede sa žiaci presunuli do Bratislavy, kde sa konalo finále na prekážkovej dráhe OCELOT.

     Náš Rišo vyhral dve disciplíny: Plávanie a prekážkovú dráhu OCELOT.

     Richardovi gratulujeme a tešíme sa z jeho výsledku.

    • Olympijský odznak všestrannosti: Čítať viac
    • Hodina Anglického jazyka vonku? A prečo nie!
    • 29. 9. 2021
    • Outdoorové vyučovanie poskytuje žiakom široké spektrum výhod. Žiaci majú prístup k čerstvému vzduchu, ktorý podporuje ich koncentráciu či bystrosť a posilňuje aj imunitný systém. Vzdelávanie vonku poskytuje príležitosti pre fyzický pohyb a rozvíja pohybovú gramotnosť. Spolupráca medzi žiakmi a učiteľom vo vonkajšom prostredí zlepšuje sociálnu interakciu.

     Viete, že Košice majú najstarší erb spomedzi všetkých miest v Európe? Viete, ktorý kostol, je v Košiciach najstarší? Viete, čo je namaľované na strope košického divadla? Viete, čo bolo v stredoveku na mieste, kde dnes stojí morový stĺp Immaculata?

     Žiaci 7. B to nielenže vedia, ale vedia to aj po anglicky!

     Pán učiteľ P. Jonáš sa rozhodol využiť možnosti outdoorového vyučovania na hodinách Anglického jazyka. Témou hodín boli "Košické pamiatky". Žiaci 7. B si najprv osvojili teoretické poznatky a svoje nadobudnuté vedomosti si otestovali v praxi, na exkurzii po historickom centre Košíc. 

    • Hodina Anglického jazyka vonku? A prečo nie!: Čítať viac
    • LEGO Education SKIPE na našej škole!
    • 29. 9. 2021
    • Robotika aj na našej škole...

     Naša škola sa zapojila do projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“, ktorého cieľom je aktívne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelania študentov v oblasti IT a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce.

     Podarilo sa nám získať 11 sád programovateľnej stavebnice LEGO Education Spike, s ktorými budeme pracovať na hodinách Informatiky v rámci tematického celku - Algoritmické riešenie problémov.

      

     Ďakujeme vyhlasovateľovi a organizátorovi projektu - Mestu Košice!

    • LEGO Education SKIPE na našej škole!: Čítať viac
    • Európsky týždeň jazykov na našej škole - II. stupeň
    • 27. 9. 2021
    • Náš týždeň jazykov vo fotografiách...

     Vlajky rôznych farieb, plagáty, nahrávky, kvízy, hlavolamy, besedy, básničky, riekanky, pesničky, stolové hry a vzdelávacie aktivity... Malí, či veľkí, jazykári, či nejazykári, zapojili sa všetci!

     Minulý týždeň sme na našej škole venovali jazykom a to na oslavu EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV, ktorým si Európa vždy 26. septembra ctí jazyky Európskych krajín.

     Zoznam aktivít pre AJ Zoznam aktivít pre iné jazyky​​​​​​​

    • Európsky týždeň jazykov na našej škole - II. stupeň: Čítať viac
    • Celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok
    • 24. 9. 2021
    • Súťaž ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK podporuje u žiakov pozitívny vzťah ku knihám, overuje, či žiaci prečítanému textu naozaj porozumeli a v neposlednom rade rozvíja ich fantáziu. A tak pani vychovávateľky druhých ročníkov neváhali a prihlásili všetkých druhákov. Už teraz sa tešíme na úlohy, ktoré nás čakajú.

    • Celoslovenská súťaž Čitateľský oriešok: Čítať viac
    • Medzinárodný deň programátorov na našej škole
    • 17. 9. 2021
    • Medzinárodný deň programátorov oslavuje úlohu, ktorú programátori zohrávajú pri zlepšovaní našich každodenných životov. Všetky časti softvéru, ktoré denno denne používame, existujú vďaka programátorom. 

     Medzinárodný deň programátorov pripadá na 256. deň v roku - 13. september. Na našej škole sme tento deň oslávili, kvôli riaditeľkému voľnu, 16. a 17. septembra.

     Deň sme oslávili na hodinách informatiky vzdelávaním o programovaní a hraním kódovacej hry Light Bot, ktorá slúži na rozvíjanie programátorkých zručností, algoritmického a logického myslenia.

     Najšikovnejší kóderi si z hodiny odniesli jednotku. 

    • Medzinárodný deň programátorov na našej škole: Čítať viac
    • Slovenské finále Čokotretry v Košiciach
    • 13. 9. 2021
    • Dňa 10. 9. 2021 sa naši žiaci Ján Gajdoš a Miroslava Kolesárová zúčastnili slovenského finále Čokotretry v Košiciach.

     Mirka sa umiestnila na 15. mieste a Janko sa dostal do TOP 10 a prebojoval sa do medzinárodného finále v Ostrave.

     Srdečne blahoželáme! 

    • Slovenské finále Čokotretry v Košiciach: Čítať viac
    • JBL Jump Fest 2021
    • 13. 9. 2021
    • Dňa 8. 9. 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili atletickej súťaže JBL Jump Fest 2021.

     Súťažilo sa v šprinte na 60 m a skoku do diaľky. Na záver pretekov sa nám podarilo odfotiť s úspešným atlétom Jánom Volkom.

    • JBL Jump Fest 2021: Čítať viac
    • Úspech v súťaži Englishstar
    • 10. 9. 2021
    • Blahoželáme k výborným výsledkom v súťaži Englishstar!

     V júni sa 88 žiakov z 2., 3., 4. ročníka zúčastnili v celoslovenskej súťaži Englishstar. Organizátori vyhodnotili testy a poslali nám výsledky, diplomy so zlatou medailou za bodový zisk viac ako 80 bodov!

     Druháčka Julka za 100 bodov a 1. miesto získala nový smartphone!

    • Úspech v súťaži Englishstar: Čítať viac
    • Podcastujeme!
    • 9. 9. 2021
    • Raz, dva, tri...raz, dva, tri… skúška…mikrofóny zapnuté, začíname!

     Vážení rodičia, žiaci a priatelia školy, 

      

     nový školský rok priniesol do našej školy niekoľko noviniek, medzi ktoré patrí aj náš podcastový seriál - LACAK. Bude vychádzať raz do mesiaca a odkaz na jednotlivé epizódy nájdete v hlavom menu našej webovej stránky školy - NAŠE PODCASTY.

      

     Tiež povzbudzujeme každého, kto by mal záujem podcasty na zaujímavé témy tvoriť, aby neotáľal, a dal o sebe vedieť. 

    • Podcastujeme!: Čítať viac
    • 9. September na našej škole...
    • 9. 9. 2021
    • Na našej škole sme si pripomenuli deň obetí holokaustu a rasového násilia v 2. svetovej vojne.

     Parlament SR schválil tento dátum sviatku preto, lebo v tento deň v roku 1941 vtedajšia SR prijala zákon- ŽIDOVSKÝ KÓDEX, ktorým sa začala deportácia a vyvražďovanie Židov Európy. Ako synonymum sa zvykne používať aj hebrejské slovo ŠOA - zničenie, záhuba. Holokaustu podľahlo vyše 6 miliónov ľudí.

     Tento pamätný deň si žiaci 8 .- 9. ročníkov pripomínajú najmä na hodinách dejepisu a občianskej náuky obrazom, rozhovormi a vedomosťami o danej problematike pod vedením p. učiteľky Foldynovej a p. učiteľky Bačovej.

    • 9. September na našej škole...: Čítať viac
    • Deň Ústavy Slovenskej republiky na našej škole
    • 8. 9. 2021
    • Deň Ústavy Slovenskej republiky je štátny sviatok, ktorý si od roku 1994 každoročne pripomíname 1. septembra. V tento deň si pripomíname prijatie Ústavy Slovenskej republiky Slovenskou národnou radou ku ktorému došlo 1. septembra 1992. Ústava Slovenskej republiky je najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike.

     Tento štátny sviatok si žiaci našej školy pripomínajú na hodinách občianskej náuky hlavne v 8. a 9. ročníku rôznymi aktivitami a prácou s Ústavou Slovenskej republiky pod vedením p. uč. Bačovej a žiackého parlamentu.

    • Deň Ústavy Slovenskej republiky na našej škole: Čítať viac
    • Oznam - udelenie riaditeľského voľna
    • 6. 9. 2021
    • Riaditeľka Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice Vás v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o udelení riaditeľského voľna na deň - 13. 9. 2021 a 14. 9. 2021.

     Riaditeľské voľno 13. 9. 2021 sme udelili z prevádzkových dôvodov - ukončenie rekonštrukčných prác na škole, riaditeľské voľno 14. 9. 2021 z organizačných a bezpečnostných dôvodov - návšteva pápeža v meste Košice.

      

     S pozdravom

     Mgr. Ľudmila Medvecová

     riaditeľka školy

    • Oznam - udelenie riaditeľského voľna: Čítať viac
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
    • 2. 9. 2021
    • Po letných prázdninách sme sa 2.9. opäť stretli v našej škole – oddýchnutí, opálení a plní síl.

     Nový školský rok 2021/2022 sme otvorili rozhlasovým vysielaním, v ktorom zazneli aj príhovory viacerých významných ľudí – ministra školstva Mgr. B. Grӧhlinga, pani riaditeľky Mgr. Ľ. Medvecovej , poslankyne Starého mesta MUDr. M. Galdunovej a predsedníčky rady školy MUDr. A. Gočalovej. Našu školu navštívili aj športovkyne Ing. et Mgr. Dana Velďáková a Ing. et Mgr. Jana Velďáková, ktoré sa stretli s niektorými žiakmi.

     Všetkým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022: Čítať viac
    • Organizačné zabezpečenie začiatku školského roka 2021/2022
    • 27. 8. 2021
    • Príchod žiakov do školy 2.9.2021 

     1. stupeň:

     1. ročník od 7:45 hod. do 8:00 hod. Žiaci prvých ročníkov sa sústredia v priestoroch, o ktorých boli informovaní na online stretnutí.

     2. – 4. ročník od 7:00 hod. do 7:40 hod.

     2. stupeň: od 7:40 hod. do 7:55 hod.

     Žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom.

     Trvanie vyučovania

     1. ročník od 8.00 hod. do 9.40 hod.
     2. – 9. ročník od 8.00 hod. do 10.30 hod.
     Odchod zo školy pre žiakov, ktorí nechodia na obedy a do ŠKD je po skončení vyučovania.  

     Časový harmonogram obedov

     4.ročník v čase od 10:30 hod /žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD/
     5. ročník v čase od 10:45 hod.
     6. ročník v čase od 11:00 hod.
     7. ročník v čase od 11:15 hod.
     8. ročník v čase od 11:30 hod.
     9. ročník v čase od 11:45 hod.

     Žiaci navštevujúci ŠKD od 12.00 hod. Časy obedov sú orientačné.

     Pre 1. stupeň

     Žiakov, ktorí nie sú prihlásení na obed 2.9.2021, je možné vyzdvihnúť hneď po ukončení vyučovania. Žiakov, ktorí obedujú, môžu rodičia vyzdvihnúť najskôr po 12:00 hod.

     ŠKD 2.9.2021 je v prevádzke do 16:00 hod.

       

    • Organizačné zabezpečenie začiatku školského roka 2021/2022 : Čítať viac
    • Pozvánka pre rodičov prvákov
    • 26. 8. 2021
    • Vážení rodičia prvákov,

     pozývame Vás na prvé stretnutie s vedením školy, triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkami.

     Kedy: 27.8.2021 o 10,00 hod.

     Kde: V online priestore, prostredníctvom MS Teams.

     Potrebné informácie k pripojeniu Vám boli zaslané e-mailom.

     Tešíme sa na stretnutie s Vami.

    • Pozvánka pre rodičov prvákov: Čítať viac
    • Poďakovanie
    • 6. 7. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     čas neúprosne letí a za nami je ďalší rok naplnený prácou, novými poznatkami, zážitkami, starosťami i radosťami. Rok, ktorý do kroniky nášho školského života zapísal aj príbeh nečakaný, príbeh o dištančnom vzdelávaní, počas ktorého sme si na online hodinách uvedomili aj to, akí sme si vzácni a čo pre nás škola skutočne znamená. V neľahkom období koronakrízy v nás silnel pocit spolupatričnosti. Zvládli sme čas štúdia, úloh i skúšania a dnes sme bohatší o novú životnú skúsenosť, vedomosti, ale aj úspechy.

     Dovoľte mi, aby som sa na záver školského roka poďakovala za skvelú spoluprácu, pochopenie a zaželala Vám dva mesiace relaxu, oddychu a zážitkov.

       Mgr. Ľudmila Medvecová

               riaditeľka školy

    • Poďakovanie: Čítať viac
    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
    • 30. 6. 2021
    • 30.6.2021 sa na našej škole tak ako každý rok rozdávali vysvedčenia. Tento školský rok sa od ostatných líšil. Nielen tým, že všetci opäť spoznali klady aj zápory dištančného vzdelávania, ale aj slávnostným ukončením školského roka.

     Pomôcť pedagógom s rozdávaním vysvedčení prišli primátor mesta Košice Ing. J. Polaček, námestníčka primátora Mgr. L. Gurbáľová a vedúca oddelenia školstva MMK Mgr. B. Lopušniaková.

     Éterom sa niesli slová básnika, hudba ,príhovory p. riaditeľky Mgr. Ľ. Medvecovej, vzácnych hostí a deviatakov.

     Žiaci si prevzali vysvedčenia a rozpŕchli sa v ústrety vytúženým prázdninám plní očakávaní.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021: Čítať viac
    • Premiantka školy 2020/2021
    • 22. 6. 2021
    •  

      

     V rámci projektu “Mesto Košice deťom” získala titul premianta školy v školskom roku 2020/2021 Anna Šimková z IX.B. Pamätný list a darček si prevzala z rúk námestníčky primátora mesta Košice pani Mgr. Lucie Gurbáľovej a vedúcej oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Mgr. Beáty Lopušniakovej.

     Anna Šimková dosahovala počas celého štúdia výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Vždy bola vyznamenaná! Úspešne reprezentovala školu i mesto a preto jej právom patrí tento titul. Veríme, že sa jej bude dariť aj počas dalších rokov štúdia na Gymnáziu na Poštovej ulici v Košiciach.

    • Premiantka školy 2020/2021 : Čítať viac
    • Odovzdávanie cien primátora mesta Košice
    • 18. 6. 2021
    • Za svoje výrazné úspechy boli z úrovne primátora mesta Košice ocenení aj žiaci
     našej školy.
     Ryan Mazák , žiak druhého ročníka.
     Majster Slovenska v klasickom šachu do 8 rokov a majster Slovenska v
     zrýchlenom Rapid šachu do 8. rokov
     V rámci svetového rebríčka sa zaradil do prvej stovky v hre Šach do 8 rokov.
     Gregor Ginelli, žiak siedmeho ročníka.
     V Krajskom kole 30. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku sa umiestnil
     na 1. mieste s postupom do celoslovenského kola.
     Obidvom oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

    • Odovzdávanie cien primátora mesta Košice: Čítať viac
    • Výsledky volieb do Rady školy
    • 7. 6. 2021
    • Riaditeľka školy na základe vyhlásenej výzvy zriaďovateľom Mestom Košice na voľby členov do Rady školy pri ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice zo dňa 22. 06. 2020 oznamuje výsledky volieb. Voľby za  kategóriu pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci sa konali dňa 16. 09. 2020. Voľby (2. kolo) za kategóriu rodičia sa konali 07. 06. 2021. Zástupcovia zriaďovateľa boli delegovaní na základe Uznesenia č. 410.

     Členovia Rady školy za:

     pedagogických zamestnancov: RNDr. Slávka Ropeková, Mgr. Martin Zibrinyi

     ostatných zamestnancov: Renáta Grusová

     rodičov: MUDr. Galdunová, MUDr. Gočalová, MUDr. Šedivá, Ing. Vacziová

     zriaďovateľa: Michal Djordjevič, MBA, Mgr. Ľubomír Grega, Ing. Igor Petrovčík, PhDr. Róbert Schwarcz

     Zvolení členovia budú oboznámení s termínom ustanovujúcej schôdze pozvánkou v dohľadnej dobe.

    • Výsledky volieb do Rady školy: Čítať viac
    • Atletický kemp
    • 4. 6. 2021
    • Milí rodičia je tu príležitosť prihlásiť sa na denný letný atletický kemp pod vedením Danky a Janky Velďákových a trénerov z Atletika Košice o. z.

     Kedy: od 2. augusta do 6. augusta 2021 termín pre ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice

     Kde: štadión ZŠ Trebišovská a ŠC Kalimero na Popradskej ulici

     Cena: 130 € , pre členov klubu Atletika Košice cena 110 €

     Cena zahŕňa obed, olovrant, pitný režim, ovocie, prenájom športovísk, kempové tričká, atletických trénerov.

     Prihlášky posielajte na kempy@atletikakošice.sk s uvedením mena, priezviska a roku narodenia dieťaťa, telefónneho čísla a emailovej adresy rodiča  

    • Atletický kemp: Čítať viac
    • Oznam
    • 4. 6. 2021
    • Riaditeľka ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice oznamuje, že vzhľadom na nízku, len 13,38%-nú účasť rodičov vo voľbách do Rady školy pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice v 1. kole, vyhlasuje 2. kolo volieb za kategóriu rodičia (počet volených členov - 4).

     Voľby sa uskutočnia písomným hlasovaním dňa 07.06.2021 od 14:00 hod do 18:00 hod, pričom sa pri opakovaných voľbách účasť nadpolovičnej väčšiny voličov príslušnej kategórie nevyžaduje.

     Pri voľbe zástupcov rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas za rodinu (bez rozdielu počtu detí v škole).

     Toto oznámenie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste v škole a zverejnené na webovom sídle školy.  

     V Košiciach, 04.06.2021                                                      

      Mgr. Ľudmila Medvecová

             riaditeľka školy

      

      

          

    • Oznam: Čítať viac
    • Letná basketbalová škola
    • 2. 6. 2021
    • Znova je tu príležitosť prihlásiť sa na letnú basketbalovú školu pod vedením nášho pána učiteľa Mgr. Martina Zibrinyiho. Ak máš chuť a čas si zašportovať, neváhaj a prihlás sa. Počet osôb je obmedzený a prihlásiť sa môžu iba CHLAPCI. Prihlášku a všetky potrebné informácie nájdeš na stránke www.rimbasket.sk.

    • Letná basketbalová škola: Čítať viac
    • Pre rodičov budúcich prvákov
    • 27. 5. 2021
    • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

     rozhodnutia o prijatí žiaka do 1. ročníka budeme vydávať v termíne  9.6.2021, 

     v čase 8,30-11,30 hod. a  14,00-17,45 hod. v priestoroch ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice.

     Tešíme sa na spoločné stretnutie.

    • Pre rodičov budúcich prvákov: Čítať viac
    • Oznam
    • 26. 5. 2021
    • Riaditeľka ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

     konanie volieb do Rady školy pri Základnej škole, Nám. L. Novomeského 2, Košice za:

     - kategóriu rodičia, počet volených členov – 4

     Podľa § 1 ods. (3) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení bola zriaďovateľom Mestom Košice, vyhlásená výzva na voľby členov v Rade školy dňa 22.06.2020. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nebolo možné realizovať tieto voľby v skoršom termíne.

     Voľby členov Rady školy sa uskutočnia písomným hlasovaním:

     - za zástupcov rodičov žiakov školy dňa 03.06.2021 od 14:00 hod. do 18:00 hod. pred vstupom do budovy školy. 

     Voľby zástupcu príslušnej kategórie voličov do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak sa zišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov tejto kategórie. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov príslušnej kategórie, budú sa voľby opakovať 07.06.2021 od 14:00 hod. do 18:00 hod., pričom sa pri opakovaných voľbách účasť nadpolovičnej väčšiny voličov príslušnej kategórie nevyžaduje.

     Svoj záujem o kandidatúru do Rady školy vyjadrí zákonný zástupca prostredníctvom nahlásenia svojho záujmu riaditeľke školy a svoju  kandidatúru potvrdí vypísaním tlačiva "Súhlas s kandidatúrou", a to v čase do 01.06.2021 do 16:00 hod.. Pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas za rodinu (bez rozdielu počtu detí v škole).

     Toto oznámenie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste v škole a zverejnené na webovom sídle školy.  

      V Košiciach, 26.05.2021

                                   Mgr. Ľudmila Medvecová, 

                                           riaditeľka školy

      

      

      

    • Oznam: Čítať viac
    • Partnerstvo s Gymnasium Schloß Neuhaus v Paderborne
    • 25. 5. 2021
    • Nové partnerstvo sa podarilo – naša škola uzavrela partnerstvo s Gymnasium Schloß Neuhaus v Paderborne. Táto škola sa nachádza v zámockom parku v nemeckom meste Paderborn.  Je to tzv. „Europaschule“, ktorá má v súčasnosti partnerstvá so školami v 11 krajinách Európy. Už na jeseň tohto roku sa plánuje spoločná práca našich a nemeckých žiakov na online projektoch, pri ktorých sa môžu bližšie spoznať, dozvedieť sa niečo o živote v Nemecku, ale aj nadviazať nové priateľstvá. V ďalších školských rokoch chystáme dokonca aj výmenu medzi žiakmi našich škôl – naši žiaci by strávili týždeň v Nemecku a nemeckí žiaci u nás.

    • Partnerstvo s Gymnasium Schloß Neuhaus v Paderborne: Čítať viac
    • Projekt v spolupráci s MMK
    • 20. 5. 2021
    • Nafukovacia hala pri ZŠ L. Novomeského 2

     V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na rozvoj pohybovej aktivity. Mesto Košice predstavilo dokument REŠTART športovej infraštruktúry, ktorý predstavuje víziu budovania dôstojných športových stánkov 21. storočia a adekvátnych športových podmienok v druhom najväčšom meste na Slovensku. Zároveň je prísľubom súčasného vedenia mesta vytvárať priestor na rozvoj košického športu a poskytovať mladej generácii plnohodnotný priestor na sebarealizáciu.

     S veľkým potešením sme zobrali na vedomie, že tento dokument sa úzko dotýka aj nás. S radosťou Vám oznamujeme, že pri našej základnej škole vyrastie špeciálna nafukovacia hala so športovým povrchom Mondo. Vznikne tak priestor pre celoročný tréningový proces deti a mládeže a priestor na využívanie nového športoviska dostanú aj žiaci našej základnej školy.

    • Projekt v spolupráci s MMK: Čítať viac
    • Projekt Čerstvé hlavičky
    • 14. 5. 2021
    •  

     Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      

     čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      

     Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      

     Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

     Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

      

     Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

      

     Ďakujeme !

    • Projekt Čerstvé hlavičky : Čítať viac
    • Testovanie T9
    • 12. 5. 2021
    • Testovanie 9  2021

     Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 sa uskutoční 9. júna 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 24. júna 2021 (štvrtok).

     Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania. Začiatok administrácie testovania je o 8:00 hod..

      

     Viac informácií na:

     v časti Dokumenty na stiahnutie

      

     Harmonogram  Testovanie 9 2021

    • Testovanie T9: Čítať viac
    • Grant Nadácie Pontis
    • 10. 5. 2021
    • Naša škola sa zúčastnila grantového programu Nadácie Pontis. Žiadna nuda nehrozí, pretože už onedlho sa budú môcť žiaci stretávať v novovybavených priestoroch učebne nemeckého jazyka. Pre učiteľov sa tak otvárajú nové možnosti realizácie vyučovacích hodín a aktivít. Žiaci sa môžu tešiť na zážitkové  vyučovanie a precvičovanie učiva hravou formou. Tieto učebne budú okrem iného využívať aj členovia rovesníckej skupiny FILIA a školský parlament. Z finančného príspevku 2500 eur z grantu Nadácie Pontis zakúpime koberec, sedacie vaky, skrinky, spoločenské hry v nemeckom jazyku  či knihy s hovoriacim perom a ďalšie vybavenie. Finančný príspevok   nám pomôže spestriť vyučovanie  nemeckého jazyka, ale taktiež navodiť príjemnú a neformálnu atmosféru pri aktivitách, ktoré sa v učebni budú konať.

     Ďakujeme!

    • Grant Nadácie Pontis: Čítať viac
    • Dar pre mamu
    • 7. 5. 2021
    • „Mama"- prvé slovko dieťaťa.

     Najdôležitejšia osoba každého z nás.

     V nedeľu 9.5.2021 je sviatok všetkých mám

     a my sme im pripravili  malý darček

     v podobe krátkeho programu.

     Prajeme Vám všetko najlepšie

     a príjemný kultúrny zážitok.

    • Dar pre mamu: Čítať viac
    • Projekt Tréneri v škole
    • 6. 5. 2021
    • Žiaci niektorých tried 1. a 2. ročníka našej školy sú zapojení  do pilotného programu Tréneri v škole.

     Na čo je program zameraný?

     Na oblasť športovej prípravy - atletiku, gymnastiku, loptové zručnosti, rytmické a koordinačné základy.

     Aký je cieľ projektu?

     Budovať pozitívny vzťah k športu, prehĺbiť záujem detí o šport a rozvíjať ich pohybovú gramotnosť. Hodiny telesnej výchovy sú vedené rôznymi trénermi z rôznych druhov športu.

     Ako hodiny prebiehajú?

     Hravou formou na ihrisku školy.

     Čo na to žiaci?

     Žiaci sa na tieto hodiny veľmi tešia a netrpezlivo ich očakávajú.

     Chcete o hodinách telesnej výchovy a radosti detí vedieť viac?

     Pozrite si fotografie žiakov pri aktivitách na stránke školy.

    • Projekt Tréneri v škole: Čítať viac
    • Projekt VÁŠ NÁKUP = VEĽKÁ POMOC
    • 6. 5. 2021
    • Naša škola sa zapojila do projektu s názvom VÁŠ NÁKUP = VEĽKÁ POMOC, ktorý usporiadala spoločnosť Lidl Slovenská republika. Sme veľmi radi, že sa táto spoločnosť rozhodla podporiť práve našu školu, a to formou finančného príspevku vo výške 3000 EUR na zakúpenia nového IKT vybavenia.

     Ďakujeme!

    • Projekt VÁŠ NÁKUP = VEĽKÁ POMOC: Čítať viac
    • Obnovenie prevádzky škôl od 12.4.2021
    • 9. 4. 2021
    • Vážení rodičia,

     na základe  rozhodnutia číslo: 2021/11929:1-A1810 MŠVVaŠ SR zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

     1. obnovuje vyučovanie v:

     a) materských školách,

     b) základných školách na prvom stupni,

     c) základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

      

     2. obnovuje prevádzku
     - školských klubov detí,
     - zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode.

    • Obnovenie prevádzky škôl od 12.4.2021: Čítať viac
    • Oznam
    • 7. 4. 2021
    • Zápis žiakov do 1. ročníka

     Vážení  rodičia,

     ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu. Vážime si Váš záujem  a budeme sa snažiť naplniť Vaše očakávania a Vašu dôveru nesklamať.

     Zápis detí do 1.ročníka bude prioritne realizovaný elektronicky, prostredníctvom elektronickej prihlášky, z  dôvodu aktuálnej situácie a usmernení.   Po vypísaní elektronickej prihlášky už nie je potrebná Vaša osobná účasť na zápise v stanovených termínoch, ktoré určil zriaďovateľ školy MMK. 

     Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, sa zápis uskutoční bez účasti dieťaťa  v ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice v dňoch:

      

     09.04.2021 od 14.00 do 18.00 hod.

     10.04.2021 od 08.00 do 12.00 hod.

      

     Na zápis je potrebné priniesť:

     a) rodný list dieťaťa (originál)

     b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov

     c) ak nie je možná účasť oboch zákonných zástupcov na zápise,  je potrebné priniesť na zápis splnomocnenie   druhého zákonného zástupcu

     Ak sa zúčastníte zápisu osobne, všetky informácie a pokyny nájdete V TOMTO ODKAZE.

     Ak využijete elektronický zápis, všetky informácie a pokyny nájdete V TOMTO ODKAZE.

      

    • Oznam: Čítať viac
    • Webinár Trans-Atlantic Dialogues II
    • 26. 3. 2021
    • “It happened once. It should not have happened, but it did. It must not happen again, but it could. That is why education about the Holocaust is fundamental.” Dr. Kathrin Meyer, IHRA Executive Secretary Učiť o Holokauste je pre každého učiteľa dejepisu veľkou výzvou. Ako túto tému prezentovať bez toho, aby boli žiaci traumatizovaní? Na čo si dať najväčší pozor? Aké filmy a knihy sú vhodné na priblíženie tak náročnej témy? Aj toto sú otázky na ktoré sa snažili dať odpovede pani Cherrie Daniels z ministerstva zahraničných vecí USA, pán profesor Yehuda Bauer, čestný predseda IHRA, pán Joseph Nappi, učiteľ zo strednej školy v New Jersey, pani Wendy Warren, riaditeľka sekcie pre vzdelávanie v Holocaust Museum Houston v Texase, pán Peter Garry, riaditeľ európskej školy III v Bruseli v Belgicku a pán Adam Musial učiteľ z mesta Krakow v Poľsku. Tí všetci sa podelili o svoje skúsenosti a nápady s 20 učiteľmi z Európy a rovnakým počtom pedagógov z Kanady a USA. Som nesmierne rada, že aj ja som mohla byť súčasťou tejto jedinečnej vzdelávacej aktivity. PaedDr. Adriána Pivarniková

    • Webinár Trans-Atlantic Dialogues II: Čítať viac
    • Online stretnutie s rodičmi budúcich prvákov
    • 18. 3. 2021
    • Vážení rodičia budúcich prvákov,

     stojíte pred dôležitým rozhodnutím pri  výbere správnej školy pre Vášho prváčika.

     S radosťou Vás privítame na online stretnutí, kde na otázky, ktoré Vás zaujímajú, Vám odpovie vedenie školy ZŠ Nám. L. Novomeského 2.

     Pripojenie na stretnutie tu:  

     Prihlásiť sa na stretnutie

     Tešíme sa na účasť každého z Vás.

    • Online stretnutie s rodičmi budúcich prvákov: Čítať viac
    • Zápis do 1. ročníka
    • 9. 1. 2021
    • Milí rodičia budúcich prvákov,

     veľmi nás teší Váš záujem.

     V blízkej budúcnosti  sa budete rozhodovať pre školu, ktorá má spĺňať Vaše predstavy a požiadavky pre výchovu a vzdelávanie Vášho predškoláka.

     Pripravili sme pre Vás priečinok "Pre rodičov budúcich prvákov"  na našej web stránke školy s podrobnými informáciami, ktoré priebežne dopĺňame.

     Veríme, že Vám informácie pomôžu pre Vaše rozhodnutie vybrať pre svoje dieťa ŠKOLU, KTORÁ BUDE VAŠA. 

     Z dôvodu  optimálneho nastavenia procesu administrácie, Vám ponúkame možnosť vyplniť elektronickú prihlášku "Elektronická prihláška". 

    • Zápis do 1. ročníka : Čítať viac
    • Potulky s mimoňmi
    • 12. 3. 2021
    • Predstavujeme Vám školu, ktorá bude Vaša.

     Tak neváhajte a poďte nahliadnuť na potulky s našimi mimoňmi kde sa dozviete niečo bližšie o Vašej budúcej škole. 

     Ukážka: 

    • Potulky s mimoňmi: Čítať viac
    • Vstup do sveta Múdreho školáka na NOVO2
    • 17. 2. 2021
    • Vstúp do sveta Múdreho školáka na NOVO2 so siedmimi kamarátmi šmolkami. 

     Reportér - So mnou písmenká skrotíš a svetmi príbehov preletíš.

     Mudroš - So mnou budeš mať  v malíčku všetky čísla, plusy, mínusy, ba dokonca aj celý počítač.

     Gentleman - So mnou budeš speakovať a iné kultúry spoznávať. 

     Táraj - Vďaka mne si síce polámeš jazýček, ale nestratíš sa v celej Európe. 

     Dobrodruh - Ak si niekedy chcel cestovať v čase alebo oboplávať celú Zem, si na správnom mieste. 

     Vedko -  U mňa nič nefunguje, všetko vybuchuje a kadečo lozí!

     Šidlo - Ja behám, skáčem, tvorím, spievam! Ideš do toho so mnou?

     Ukážka:

    • Vstup do sveta Múdreho školáka na NOVO2: Čítať viac
    • Svetový deň vody - 22. marca
    • 19. 3. 2021
    • V rámci svetového dňa vody si žiaci 2. stupňa s pani učiteľkou Mgr. Kellemeš pripravili rozličné aktivity. V Ukážke môžete vidieť práce našich žiakov, pomoc pri čistení vodných tokov a rozličné aktivity pre Vás o vode. 

     Ukážka: 

    • Svetový deň vody - 22. marca: Čítať viac
    • Naši víťazi súťaže - Zachyť energiu!
    • 16. 3. 2021
    • GRATULUJEME VÍŤAZOM SÚŤAŽE ZACHYŤ ENERGIU!

     Naši žiaci vyhrali v kategórií video podľa 4 člennej odbornej poroty. 

     Mená členov tímu: M.J.T.K.P (Mladý Juniorský Tím Kúzelných Pokusov) a ich Solárny budík: 
     M - Matúš Rusin,9 r.
     J – Jakub Nguyen Huu Hoang Long,10 r.
     T - Tomáš Ropek, 10 r.
     K - Katarína Hodorová, 9 r.
     P - Petra Juríková , 10 r
     Zodpovedný pedagóg - tr.uč. Mgr. Alica Chachaľak Gašparová

     Srdečne blahoželáme!

    • Naši víťazi súťaže - Zachyť energiu!: Čítať viac
    • Nástup žiakov 1. stupňa do školy od 1.3.2021
    • 24. 2. 2021
    • Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach, zo dňa 23.2.2021 a odporúčania  RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva  č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ ZŠ od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie.

     Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2,  oznamuje žiakom 1. stupňa, ich rodičom a zamestnancom školy, že vyučovanie po jarných prázdninách (t. j. od pondelka 1. 3. 2021) bude pre žiakov 1. až 4. ročníka a školský klub detí opäť prebiehať prezenčnou formou.

     Nástup žiakov do školy bude podmienený negatívnym testom na covid-19 jedného zo zákonných zástupcov žiaka.

    • Nástup žiakov 1. stupňa do školy od 1.3.2021: Čítať viac
    • Súťaž „Zachyť energiu"
    • 22. 2. 2021
    • Zachyť energiu je súťažný projekt, do ktorého sa zapojil náš M.J.T.K.P (Mladý Juniorský Tím Kúzelných Pokusov) v zložení žiakov 4.B: M- Matúš Rusin, J – Jakub Nguyen Huu Hoang Long, T- Tomáš Ropek, K- Katarína Hodorová, P- Petra Juríková

     Vo videu  zachytili spôsob získavania solárnej energie cez solárny panel, ktorý prechádzal elektrickým  obvodom do zariadenia vydávajúce zvuk, podľa sily a intenzity slnečného žiarenia –  tzv. Solárny budík.

     Súťaž Zachyť energiu 2021" prebieha aj na Facebooku @Dokáž to vo VSE a Instagrame @vseholding.

     Určite ich poteší Vaša podpora, pridaním „like" pod ich videom.

    • Súťaž „Zachyť energiu": Čítať viac
    • Matematický klokan
    • 3. 3. 2021
    • Súťaž Matematický klokan sa uskutoční v termíme od 19. do 23. apríla 2021. 

     Je možnosť prihlásiť žiakov individuálne alebo za I. stupeň u svojej triednej učiteľky a za II. stupeň u pána učiteľa Mgr. Michala Bučka priamo správou na Edupage alebo cez školský e-mail: michal.bucko@zsnovo.sk. 

     Termín na prihlásenie u pána učiteľa je  do 10.3. 2021 (stredu).

     Pre tých, ktorí sa prihlásia u pána učiteľa bude možnosť priniesť poplatok 4 eurá do školy vo štvrtok 11.3. 2021 od 7:45 hod. do 10:30 hod.. Bližsie informácie  cez e-mail alebo cez Edupage.

     Individuálne prihlásenie prebieha do 14.3.2021 cez tento link: 

     Prihlásenie žiaka

     Vhodnejšie je individuálne prihlásenie z dôvodu poplatku za súťaž - 4 eurá. Ak sa prihlásite samostatne na danom linku, dostanete všetky potrebné info na úhradu.

    • Matematický klokan: Čítať viac
    • Súťaže pre žiakov
    • 16. 2. 2021
    • Chceš vyhrať kolobežku alebo smart hodiny? Nakresli, zarecituj, zaspievaj, vytvor poéziu alebo prózu a pošli.

     Budúcnosť vody alebo Ako vidíš vodu .... nie len z vodovodu.

    • Súťaže pre žiakov: Čítať viac
    • Hviezdoslavov Kubín
    • 16. 2. 2021
    • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 2. 3. a 4. ročníka sa na našej škole uskutoční online 4. marca 2021 o 13:00 hod. 

     Tešíme na krásny umelecký zážitok a skvelé recitátorské výkony našich najmladších žiakov. 

    • Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • Týždeň globálneho vzdelávania
    • 15. 2. 2021
    • Od  15.2 do 19.2.2021 bude na našej škole prebiehať - Týždeň globálneho vzdelávania, ktorý sa týka problémov vo svete. Pri výbere tém v tomto školskom roku participovali aj žiaci. Prezentácia prác, diskusie budú prebiehať v online priestore na vyučovacích hodinách. Žiaci 1. stupňa sa zapoja výtvarnými prácami, aktivitami na vyučovacích hodinách. Najlepšie prezentácie, výtvarne práce budú zverejnené na stránke školy.

     Mgr. R. Bačová, Mgr. E. Šipošová.

    • Týždeň globálneho vzdelávania: Čítať viac
    • Hviezdoslavov Kubín
    • 11. 2. 2021
    • Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre žiakov 5. až 9. ročníka sa na našej škole uskutoční online 18. februára 2021 o 12:30 hod. 

     Všetkým súťažiacim prajeme veľa šťastia a tešíme sa na Vaše recitátorske výkony!

    • Hviezdoslavov Kubín: Čítať viac
    • Dôležitý oznam
    • 6. 2. 2021
    • Vážení rodičia,

      

     v zmysle Príkazu primátora mesta Košice č.8/2021 a na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 neobnovuje vyučovanie v ZŠ a to do odvolania.

     V prevádzke naďalej ostáva ŠKD a ŠJ pre deti a žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života. 

                                  Mgr. Ľudmila Medvecová

                                         riaditeľka školy 

    • Dôležitý oznam : Čítať viac
    • Školské kolo matematickej olympiády
    • 5. 2. 2021
    • Školské kolo matematickej olympiády bude na našej škole prebiehať do 26.2.2021. Súťaž je určená pre žiakov  6. až 8. ročníka základnej školy. 
     Všetkým riešiteľom prajeme veľa šťastia!

    • Školské kolo matematickej olympiády : Čítať viac
    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku
    • 5. 2. 2021
    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku sa na našej škole uskutoční v termíne 16.2.2021. Súťaž je určená pre žiakov 7. až 9. ročníka základnej školy. 
     Všetkým  prajeme veľa šťastia!

    • Školské kolo olympiády v španielskom jazyku: Čítať viac
    • Školské kolo chemickej olympiády
    • 8. 2. 2021
    • Školské kolo chemickej olympiády sa na našej škole uskutoční v termíne 12.2.2021. Zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníka našej základnej školy. Všetkým  prajeme veľa šťastia!

    • Školské kolo chemickej olympiády : Čítať viac
    • Školské kolo fyzikálnej olympiády
    • 8. 2. 2021
    • Školské kolo fyzikálnej olympiády sa na našej škole uskutoční v termíne 12.2.2021. Zúčastnia sa ho žiaci 8. a  9. ročníka našej základnej školy. Všetkým  prajeme veľa šťastia!

    • Školské kolo fyzikálnej olympiády : Čítať viac
    • Valentínska pošta
    • 5. 2. 2021
    • Potešte svojich kamarátov peknou valentínkou. Žiaci na dištančnom vzdelávaní v online priestore a žiaci, ktorí budú v škole, nájdu na druhom poschodí krabicu, kam môžu vložiť svoju valentínku. Ak by chcel niekto v online priestore poslať valentínku anonymne, postačí, ak ju pošle pani učiteľke Kozákovej a ona ju prepošle za vás. 

    • Valentínska pošta : Čítať viac
    • Prijímacie konanie
    • 29. 1. 2021
    • Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci!

     Dávame do pozornosti  ďalšie Rozhodnutie ministra školstva (26. 1. 2021).

     Hlavné zmeny:

     • posun termínu zverejňovania kritérií prijatia strednou školou (do 26. 2. 2021)
     • posun termínu podávania prihlášok zákonnými zástupcami pre všetky odbory vzdelávania (do 8. 4. 2021) aj riaditeľmi ZŠ (do 16. 4. 2021)
     • postup pri zverejňovaní výsledkov prijatia na SŠ.

     Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe  výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

     Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

     Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021, potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

     Bližšie informácie:

     Výchovná poradkyňa

      adriana.vancakova@zsnovo.sk 

     Kariérový poradca 

     timea.foldynova@zsnovo.sk

      

     Súbory na stiahnutie: 

    • Prijímacie konanie: Čítať viac
    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
    • 5. 2. 2021
    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutoční 9.2.2021. Súťaže sa zúčastnia žiaci 7. a 9. ročníka. 

     Našim žiakom prajem veľa šťastia a držíme palce!

    • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
    • Okresné kolo geografickej olympiády
    • 5. 2. 2021
    • Okresné kolo geografickej olympiády sa uskutoční 5.2.2021 v online priestore. Súťaž sa koná v 3 kategóriách.

     Všetkým našim žiakom prajem veľa šťastia!

    • Okresné kolo geografickej olympiády : Čítať viac
    • Online webinár
    • 29. 1. 2021
    • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva organizuje online webinár na tému: Agresívne dieťa, ktoré sa uskutoční 02. 02. 2021 od 15:30 hod.. Tešíme sa na Vás. 

    • Online webinár: Čítať viac
    • Online webinár
    • 29. 1. 2021
    • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva organizuje online webinár na tému: Danajské dary, ktoré sa uskutoční 03.02. 2021 od 15:30 hod.. Tešíme sa na Vás. 

    • Online webinár: Čítať viac
    • Testovanie COVID 19
    • 20. 1. 2021
    • MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO ZŠ Námestie L. Novomeského 2, Košice,

     bude v prevádzke aj počas

     PLOŠNÉHO TESTOVANIA.

     Pracovať budú 2 odberové tímy.

     ODBEROVÉ HODINY:

     Štvrtok: 21.1.2021 od 16.00 do 20.00

     Piatok: 22.1.2021 od 16.00 do 20.00

     Sobota: 23.1.2021od 9.00 do 17.00

     Nedeľa: 24.1.2021 od 9.00 do 17.00

    • Testovanie COVID 19: Čítať viac
    • Nebuď otrok drog
    • 18. 1. 2021
    • Pozrite si relácie „Opýtaj sa hviezdy“ s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom, Marekom Slovákom a ďalšími zaujímavými osobnosťami. Relácie vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

     Chceme Vám aspoň touto cestou sprístupniť zaujímavé rozhovory o problematike závislosti, prevencie, budovaní odolnosti, vypĺňaní voľného času, zvládaní stresu a pod. v šiestich častiach seriálu "Opýtaj sa hviezdy":

     Pohodlne sa usaďte a pozrime sa na: (po kliknutí sa spustí video)

     Opýtaj sa hviezdy - Matej Tóth   nielen o športových úspechoch, ale aj o úskaliach, ktoré so sebou kariéra športovca prináša...

     Opýtaj sa hviezdy - Fero Joke - influencer Fero Joke, ktorý dosahuje veľké úspechy na sociálnych sieťach...

     Opýtaj sa hviezdy - Viktor Vincze - nielen o začiatkoch jeho televíznej kariéry, ale aj o tom, ako zvláda stres a aké je jeho životné krédo

     Opýtaj sa hviezdy - Celeste Buckingham - "Z drog som mala vždy strach, ale s cigaretami bojujem doteraz".

     Opýtaj sa hviezdy - Ondrej Kandráč - "V alkohole a cigaretách je len chvíľkový pocit šťastia, človeka nakoniec zničia."

     Opýtaj sa hviezdy - Marek Slovák - "Šport ťa naučí disciplíne, na drogy ani nepomyslíš."

     Týmto zapájame našu školu do súťaže: NEBUĎ OTROK DROG 6

    • Nebuď otrok drog: Čítať viac
    • Online webinár
    • 15. 1. 2021
    • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva organizuje online webinár na tému: Ako zvládať sociálnu izoláciu detí počas dištančného vzdelávania, ktoré sa uskutoční 21.01.2021 od 15:30 hod.. Tešíme sa na Vás. 

    • Online webinár: Čítať viac
    • Vianoce v minulosti
    • 16. 12. 2020
    • Vianoce. Tieto najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku sa slávia v mnohých krajinách po celom svete. Aké sú naše  ľudové zvyky a tradície ktoré sú s nimi spojené, ako sa pripravovali naše babičky a prababičky na vianočné obdobie, o tom sa budú rozprávať žiaci tretieho ročníka.

    • Vianoce v minulosti: Čítať viac
    • Rozhodnutie ministra školstva
    • 15. 12. 2020
    • Rozhodnutím ministra školstva sa mení termín vianočných prázdnin. 

     Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Školské vyučovanie po prázdninách sa začína 11. januára 2021 (pondelok). 

     Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

    • Rozhodnutie ministra školstva : Čítať viac
    • Ozdobme si Vianoce
    • 12. 12. 2020
    • Vianočný čas má svoju neopísateľnú magickú atmosféru. Vôňa ihličia a perníkov, jagavý lesk vianočných ozdôb na vianočnom stromčeku, radostný smiech a koledy, ktoré nás všetkých spájajú a vracajú späť do čias detstva. Na Vianoce sme všetci deťmi čakajúcimi na vianočné čaro. Dajme priestor šikovným rukám našich žiakov, aby rozžiarili každý vianočný stromček

    • Ozdobme si Vianoce: Čítať viac
    • Online webinár
    • 9. 12. 2020
    • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva organizuje online webinár na tému: Predsudky a duševné zdravie, ktoré sa uskutoční 17.12.2020 od 14:30 hod.. Tešíme sa na Vás. 

    • Online webinár : Čítať viac
    • Školské kolo Pytagoriády
    • 8. 12. 2020
    • Školské kolo Pytagoriády sa na našej škole uskutoční v termíne 9.12.2020 a 10.12.2020. Súťaž je určená pre žiakov 3. až 8. ročníka základnej školy.
     9.12.2020 kat. P3 – P5 žiaci 3.a 4. ročníka- uskutoční sa v škole a žiaci 5. ročníka v online priestore. 10.12.2020 kat. P6 – P8 jej riešiteľmi budú žiaci 6.- 8. ročníka - uskutoční sa v online priestore.
     Všetkým riešiteľom prajeme veľa šťastia!

    • Školské kolo Pytagoriády : Čítať viac
    • Vianočná pošta
    • 7. 12. 2020
    • Milí žiaci, tajné želania a priania, ktoré v srdci máte, môžete nakresliť, napísať a poslať prostredníctvom našej zázračnej ,, Vianočnej pošty “ v čase od 7.12. - 11.12.2020 . Veriť a dúfať v zázraky je predsa krásne ....

    • Vianočná pošta : Čítať viac
    • Školské kolo dejepisnej olympiády
    • 4. 12. 2020
    • Školské kolo Dejepisnej olympiády sa na našej škole uskutoční v online priestore dňa 15.12.2020. Jej riešiteľmi budú žiaci 6.-9. ročníka. Všetkým zúčastneným prajeme veľa šťastia.

    • Školské kolo dejepisnej olympiády: Čítať viac
    • Školské kolo geografickej olympiády
    • 4. 12. 2020
    • Školské kolo Geografickej olympiády sa na našej škole uskutoční v online priestore dňa 8.12.2020. Jej riešiteľmi budú žiaci 5. - 9. ročníka. Všetkým zúčastneným prajeme veľa šťastia.

    • Školské kolo geografickej olympiády: Čítať viac
    • Vianočná charitatívna zbierka
    • 1. 12. 2020
    • Naša škola sa už 10 rokov zapája do projektu venovaného pomoci ľuďom v núdzi. Každý rok spolupracujeme s Azylovým centrom pre pomoc matkám s deťmi a v čase Vianoc robíme dobrovoľnú zbierku.Tento rok to bude zbierka trvanlivých potravín, hygienických a čistiacich prostriedkov  a školských potrieb.Budeme veľmi radi, ak aj Vy prispejete troškou v týchto ťažkých časoch. Za to Vám vopred ďakujeme!

    • Vianočná charitatívna zbierka: Čítať viac
    • Beseda s lídrom skupiny No Name
    • 3. 12. 2020
    • Beseda s lídrom skupiny No Name Igorom Timkom sa uskutočnila počas online hodiny literatúry v triede 7.C, kde sme sa spoločne zamýšľali nad textom piesne Čím to je. 

    • Beseda s lídrom skupiny No Name: Čítať viac
    • Svetový deň boja proti AIDS
    • 3. 12. 2020
    • Do tejto kampane sa zapojila aj naša škola a pripomenula si toto závažné ochorenie pripnutím a nosením červenej stužky. Žiaci sa zapojili aj do výtvarnej súťaže s názvom : LOGO PRE ČERVENÉ STUŽKY. Nakoľko aktuálna situácia nedovolila spropagovať akciu na škole , žiaci pripnutím stužky a uverejnením fotografickej  koláže na  FB stránke školy pomohli k šíreniu osvety a k upozorneniu na danú problematiku.
      

    • Svetový deň boja proti AIDS : Čítať viac
    • Týždeň LEGA od 23.11.2020 - 27.11.2020
    • 23. 11. 2020
    • V tomto "hravom" týždni sa žiaci 3. a 4. ročníkov stretnú v lego učebni, aby si pripomenuli prebraté učivo z predmetov VLASTIVEDA a PRÍRODOVEDA. Triedy 3.A, 3.B a 3.C bude skladať lego na tému z vlastivedy "Doprava v obci a bezpečnosť na cestách". Trieda 3.D bude stavať pyramídu z lega na tému z prírodovedy "Zdravé stravovanie". Triedy 4.A a 4.D budú pracovať  na téme z prírodovedy "Jednoduché stroje" a triedy 4.B so 4.C sa budú venovať téme z vlastivedy "Slovensko v minulosti a dnes".  

     Mgr. Katarína Zibrinyi 

    • Týždeň LEGA od 23.11.2020 - 27.11.2020: Čítať viac
    • UNICEF: Škola priateľská k deťom 2020/2021 💙
    • 19. 11. 2020
    • Naša škola sa pod záštitou Mgr. Bačovej, žiackeho parlamentu a žiakov našej školy zapojila do projektu:  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2020/2021 💙. Počas školského roka žiaci budú parcipovať na aktivitách, ktorých cieľom je pomoc a podpora detí v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza. 

    • UNICEF: Škola priateľská k deťom 2020/2021 💙: Čítať viac
    • Haloween v ŠKD
    • 28. 10. 2020
    • Do galérie Halloween v SKD boli pridané fotografie.

     Aj keď nám táto momentálna situácia nedovolí navštíviť požičovne masiek, naše deti v ŠKD si poradili a vytvorii si masky na Haloween samé. A okrem masiek vyrobili aj strašidielka na výzdobu.Musíte uznať, že sú šikovné.

     Halloween môže začať!

    • Haloween v ŠKD: Čítať viac
    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach, platné od 26.10.2020
    • 26. 10. 2020
    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole,

     Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach,

     platné od 26.10.2020

      

     Vážení rodičia,

      

     dňa 23.10.2020 vstúpilo do platnosti nové rozhodnutie ministra školstva a bol aktualizovaný manuál Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách. V tejto súvislosti Vás chceme upozorniť na niektoré zmeny.

      

     Vyučovanie I. stupeň ZŠ

     Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú v organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu podľa usmernení RŠ platných od 16.10.2020.

     Vyučovanie II. stupeň ZŠ

     Žiaci 5. - 9. ročníka začínajú od 26. októbra 2020 dištančné vzdelávanie, čo znamená, že vyučovanie sa neprerušuje, iba sa mení jeho forma. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať formou online hodín  z vybraných hlavných predmetov prostredníctvom komunikačného nástroja Microsoft Teams, kde sa žiak prihlasuje zvukom i obrazom (podľa technických možností) a platformy EduPage. Svojvoľná neúčasť na hodine bude vyznačená v elektronickej triednej knihe ako neospravedlnená neprítomnosť. Dôležité je tiež dodržiavať termíny na odovzdávanie zadaných úloh.

     Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín (na základe odporúčania miery indikácie záťaže žiakov počas dištančného vzdelávania), ktorý zašlú rodičom triedni učitelia a bude zverejnený i na web stránke školy.   

     Na web stránke školy v hlavnej lište je priečinok MICROSOFT TEAMS. Všetky inštalačné návody a videá Vám boli zaslané prostredníctvom triednych učiteľov v šk. roku 2019/2020 pri prechode na jednotnú platformu pre celú ZŠ. Pridávame i možnosť využiť konzultácie pre žiakov a rodičov v prípade problémov, či nejasností s online výučbou s Ing. Jozefom Ružbarským správcom siete.  

     Prázdniny

     Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

      

    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach, platné od 26.10.2020 : Čítať viac
    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach, platné od 16.10.2020
    • 15. 10. 2020
    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach, platné od 16.10.2020

      

     Vážení rodičia,

      

     od 12. 10. 2020 vstúpilo do platnosti Rozhodnutie ministra školstva číslo: 2020/17294:1-A1810 a bol aktualizovaný manuál Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách. V tejto súvislosti Vás chcem upozorniť na niektoré zmeny.

      

     • Školský klub detí (ŠKD 1. - 4. roč.) bude od 16. 10. 2020 v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod. Žiaci pôjdu pred začiatkom vyučovania priamo do svojich tried a sú pod dohľadom vychovávateľov a triednych učiteľov. V nezmenených kolektívoch ostávajú žiaci aj po skončení vyučovania.
     • Prevádzka centra voľného času (CVČ) a záujmových útvarov sa až do odvolania prerušuje rozhodnutím MŠVVaŠ SR.
     • Prevádzka jazykovej školy (JŠ) a činnosť všetkých kurzov je rozhodnutím MŠVVaŠ SR prezenčnou formou prerušená.

      

     Príchod do školy

     • Je potrebné nosiť rúško, dodržiavať odstupy 2 metrov a čakať v poradí.
     • Ranný filter bude prebiehať vo vestibule, po povinnom meraní teploty (termokamery, bezdotykový teplomer), dezinfekcii rúk a elektronickej evidencii príchodu, sa žiak presúva do šatne, kde sa zdržiava iba nevyhnutný čas na prezutie.
     • Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá rodič vyhlásenie o bezinfekčnosti (printová, elektronická forma, cez Edupage po dohode s triednym učiteľom).
     • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      

     Nosenie rúšok

     • V exteriéri, triedach a spoločných priestoroch školy je nosenie rúšok povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

      

     Vstup cudzích osôb do priestorov školy

     • Je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti. (Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a zástupcu zriaďovateľa.)

      

     Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy

     • Je možný vo vymedzenom priestore (vestibul) iba v nutnom čase, pri dodržiavaní odstupov, s rúškom a vydezinfikovanými rukami.
     • Na komunikáciu s pedagógmi je potrebné uprednostňovať MS  TEAMS, e-mailovú, prípadne telefonickú formu (po dohode).

      

     Ďalšie opatrenia

     • Činnosť CVČ bude prerušená až do odvolania.
     • Činnosť Jazykovej školy bude prebiehať iba dištančnou formou po dohode s rodičmi.
     • Činnosť ŠKD bude pre platné obmedzenia (zákaz miešania skupín) zabezpečovaná pre žiakov 1.- 4. ročníka v kmeňových triedach do 16.30 hod. Žiakov je nutné vybrať z ŠKD do 16.30 hod.
     • Do odvolania sa rušia všetky spoločné hromadné podujatia vrátane triednych aktívov, ktoré sa budú i naďalej realizovať prostredníctvom MS TEAMS.  
     • Vyučovanie delených hodín v rámci jednej triedy bude prebiehať. V rámci ročníka bude vyučovanie prebiehať bez delenia žiakov na skupiny a žiaci ostávajú v kmeňových triedach. Vyučovanie NBV- grékokatolické, evanjelické, pravoslávne a reformované je zrušené.
     • Vyučovanie hodín TSV (Telesná a športová výchova)  bude prebiehať v upravenom režime bez prezliekania a delenia žiakov (povolené je realizovať vychádzky do okolia).
     • HUV (Hudobná výchova) sa realizuje teoretickou formou.
     • Výdaj obedov začína od 11:00 hod. podľa vypracovaného harmonogramu. Vyučujúci a dozorkonajúci pedagógovia dohliadajú na dodržiavanie odstupov medzi triedami. Žiaci tried sa pri stoloch nemiešajú.
     • Zákonný zástupca bezodkladne informuje triedneho učiteľa v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19.
     • Zákonný zástupca bezodkladne nahlási nariadenie karantény triednemu učiteľovi (ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom).
     • Zákonný zástupca predkladá v prípade neprítomnosti dieťaťa v škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) alebo ochorenia na COVID-19 Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti

     Vážení rodičia, chcem sa Vám aj Vašim deťom úprimne poďakovať, že nám túto ťažkú situáciu pomáhate ľahšie zvládať.

     Želám Vám pevné zdravie a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Prvou kontaktnou osobou je triedny učiteľ.

      

     S úctou,

     Mgr. Ľudmila Medvecová
     riaditeľka školy

      

     Prílohy: 

    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole, Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach, platné od 16.10.2020: Čítať viac
    • Oznam pre rodičov
    • 9. 10. 2020
    • Vážení rodičia, 

     na základe rozhodnutia RÚVZ zo dňa 5.10.2020 bol pôvodný termín začiatku prezenčného vyučovania preložený na 16.10.2020. 
     Nástup žiakov a riadne vyučovanie začína 16.10.2020. 

     Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľka školy
      

    • Oznam pre rodičov: Čítať viac
    • Oznam
    • 6. 10. 2020
    • Vážení rodičia,

     v prípade nejasností, otázok a problémov na ktoré Vám nedokážu odpovedať triedni učitelia, nás v týchto dňoch, neváhajte kontaktovať písomne na e-mailové adresy  školy:

     Mgr. Ľudmila Medvecová , riaditeľka školy:

     lnovo@centrum.sk

     Mgr. Silvia Csopotiová ,  ZRŠ pre primárne vzdelávanie:

     sisacsopoti@gmail.com               

     Mgr. Angelika Turóczy, ZRŠ pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

     turoczy.angelika2@gmail.com

     Mgr. Júlia Dzurusová, ZRŠ pre nižšie sekundárne vzdelávanie:

     jdzurusova@yahoo.com

     Petra Hromková, vedúca ŠKD:

     hromkova.zsnovomke@gmail.com

      

     Na Vaše otázky sa budeme snažiť odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

    • Oznam: Čítať viac
    • Oznam pre rodičov
    • 5. 10. 2020
    • Vážení rodičia,

      

     vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie na ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice a na základe rozhodnutia RÚVZ zo dňa 5.10.2020 sa počnúc dňom 6.10.2020 prerušuje prezenčná forma vyučovania a prechádza sa na dištančnú formu vzdelávania (Edupage, MS Teams).

     Nástup žiakov a riadne vyučovanie je naplánované na pondelok 12.10.2020. 

     S konečnou platnosťou sa na uvedené obdobie tiež pozastavuje stravovanie v ŠJ, činnosť ŠKD a záujmové vzdelávanie školského CVČ a JŠ. 

     K uvedenému kroku pristupujeme po zvážení všetkých okolností a berúc do úvahy ochranu zdravia žiakov a ich rodín ako najdôležitejšiu hodnotu. Preto si Vás dovoľujem požiadať o pochopenie a ústretovosť.

      

     O ďalšom vývoji, resp. prípadných zmenách budete včas informovaní, oznámeniami na webovej stránke školy, prostredníctvom Edupage a triednych učiteľov. 

      

     S pozdravom, 

      

     Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľka školy

    • Oznam pre rodičov: Čítať viac
    • Oznam Jazyková škola
    • 29. 9. 2020
    • Vážení rodičia, v súvislosti s prerušením vyučovania v šk. roku 2019/2020 nebolo možné poskytnúť plánované  služby žiakom v rámci Jazykovej školy.

     Všetky príspevky zákonných zástupcov boli v súlade s legislatívou poukázané na účte zriaďovateľa Magistrátu mesta Košice do konca februára 2020 ako príjmy Mesta. Následne boli použité zriaďovateľom aj na riešenie pandemickej situácie v rámci škôl a školských zariadení.

     Riešenie vysporiadania finančných záväzkov spojených s príspevkami rodičov v šk. roku 2019/2020 v JŠ bude možné nasledujúcimi spôsobmi:

     1. V prípade zápisu do jazykového kurzu aj v šk. roku 2020/2021 uhradeného zápisného vo výške 7 € sa príspevok na školné za 3 mesiace (október až december 2020) automaticky uhradí namiesto nevyčerpaného príspevku za šk. rok 2019/2020. Školné od januára do júna 2021 rodič uhrádza štandardným spôsobom.
     2. Ak sa žiak nezapíše do žiadneho jazykového kurzu v šk. roku 2020/2021 a rodič do 22.10.2020 písomne požiada (viď formulár žiadosti č.1, č.2 ) o vrátenie nevyčerpaného príspevku budú oprávnené finančné prostriedky vrátene na bankový účet rodiča.

     Doručenie žiadosti :

     • doručením podpísanej a oskenovanej žiadosti zákonným zástupcom na email školy: lnovo@centrum.sk,
     • doručením na riaditeľstvo školy prostredníctvom triedneho učiteľ

     Informácie o Jazykovej škole (začiatok kurzu, platby a iné) obdržíte prostredníctvom triednych učiteľov. 

      

     Formulár žiadosť č.1 : Žiadosť o vrátenie nevyčerpaných príspevkov na JŠ – 1kurz

     Formulár žiadosť č.2: Žiadosť o vrátenie nevyčerpaných príspevkov na JŠ – 2kurzy pre 1 žiaka

      

      

    • Oznam Jazyková škola: Čítať viac
    • Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy
    • 29. 9. 2020
    • Na základe Manuálu pre základné školy a školské zariadenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16.9.2020, platí nasledujúce opatrenie.

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (TU). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

      

     • Na komunikáciu externých osôb so školou počas stránkových hodín bude škola využívať distančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
    • Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy: Čítať viac
    • Odovzdávanie prihlášok do CVČ a JŠ na školský rok 2020/2021
    • 21. 9. 2020
    • Vážení rodičia, odovzdávanie prihlášok v printovej podobe do CVČ a JŠ bude ukončené 22.9.2020 o 8:00 hod. (ráno)

     Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované. 

     Mgr. Júlia Dzurusová - Zástupkyňa RŠ pre nižšie sekundárne vzdelávanie a CVČ

     Ing. Angelika Turóczy - Zástupkyňa RŠ pre nižšie sekundárne vzdelávanie a jazykovú školu

    • Odovzdávanie prihlášok do CVČ a JŠ na školský rok 2020/2021: Čítať viac
    • Oznam elektronické prihlasovanie do kurzov Jazykovej školy a krúžkov Centra voľného času
    • 8. 9. 2020
    •  

     Vážení rodičia, dňa 9.9.2020 prebehne elektronické prihlasovanie do kurzov Jazykovej školykrúžkov Centra voľného času.

     Online prihlasovanie bude možné :

     9.9.2020 od 18:00 hod. Jazyková škola

     9.9.2020 od 19:00 hod. Centrum voľného času

      

     Postup na elektronické prihlásenie:

     Na web stránke školy v hlavnej lište bude priečinok s názvom : Prihlásenie do Jazykovej školy a Centra voľného času – kliknutím otvoríte odkaz:

     1. Výber kurzu resp. krúžku
     2. Vyplnenie povinných údajov
     3. Odoslať
    • Oznam elektronické prihlasovanie do kurzov Jazykovej školy a krúžkov Centra voľného času: Čítať viac
    • Organizácia začiatku školského roka 2020/2021 2.9.2020
    • 28. 8. 2020
    • Príchod žiakov do školy

                1. stupeň             7:00 hod. -  7:40 hod.

                 2. stupeň             7:40 hod. – 7:55 hod.

     Žiaci prichádzajú do školy  hlavným vchodom

     Vyučovanie trvá

                 1. a 2. stupeň     8:00 hod. – 10:30 hod.

     Prvý ročník končí 10:00 hod.

     Odchod zo školy pre žiakov, ktorí nechodia na obedy  10:30 hod.

     Časový harmonogram obedov

     Pre 2. stupeň

                  5. ročník v čase od 10:30 hod.

                  6. ročník v čase od 10:50 hod.

                  7. ročník v čase od 11:10 hod.

                  8. ročník v čase od 11:30 hod.

                  9. ročník v čase od 11:50 hod.

     Pre 1. stupeň

     Deti,  ktoré nie sú prihlásené na obed 2.9.2020 je možné vyzdvihnúť hneď po ukončení vyučovania o 10:30 hod..

     Deti,  ktoré obedujú môžu rodičia vyzdvihnúť najskôr o 12:00 hod..

     ŠKD 2.9.2020 je v prevádzke do 16:00 hod. 

    • Organizácia začiatku školského roka 2020/2021 2.9.2020: Čítať viac
    • Detská Univerzita Komenského
    • 27. 6. 2020
    • Študujte aj počas prázdnin!

     Milí žiaci, tento rok si môžete rozšíriť svoje vedomosti aj počas prázdnin. Vyskúšali ste si online vzdelávanie v druhom polroku. Tí, ktorým sa takýto typ vyučovania zapáčil, môžu pokračovať v štúdiu aj počas prázdnin. Môžete sa prihlásiť na online štúdium Detskej univerzity Komenského.

     Detská univerzita Komenského 2020 live online, bude prebiehať počas letných mesiacov júl a august. Hlavný program tvorí 9 zaujímavých prednášok, ktoré budú môcť registrovaní študenti sledovať z pohodlia svojho domova naživo online na stránke www.duk.sk. Podmienkou získania absolventského diplomu je nielen live sledovanie videoprednášky, ale aj absolvovanie skúšobných online testov, ktoré pre deti pripravila spoločnosť DATALAN a nájdu ich na www.dukonline.sk.

     Záujemcovia o online štúdium na DUK 2020 live online sa môžu registrovať na stránke www.duk.sk až do 19. júla 2020. Štúdium DUK 2020 live online je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta od 9 do 14 rokov.

     Na prednáškach sa napríklad dozviete, prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy, prečo by sme nemali koronavírus podceňovať, prečo potrebujeme učiteľov, keď máme YouTube a Google, prečo ľudia veria hoaxom o vírusoch, prečo potrebujeme imunitu, prečo by mali zostať ľudské práva nedotknuteľné a ďalšie.

    • Detská Univerzita Komenského: Čítať viac
    • UNICEF – Škola priateľská k deťom
    • 19. 6. 2020
    • Naša škola sa v tomto školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu pod záštitou medzinárodnej organizácie UNICEF a svojimi aktivitami podporovala a oboznamovala našich žiakov s humanitárnou pomocou deťom 3. sveta. Žiaci 9. ročníka J. Lukáč, Anička Váczy a Dorota Hovančáková, pod vedením pani učiteľky Bačovej a Foldynovej pripravili rôzne aktivity, projekty počas školského roka. Ďakujeme za a spoluprácu celému tímu 9. A triedy a UNICEFU za získanie titulu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM – UNICEF.

     Mgr. Bačová

    • UNICEF – Škola priateľská k deťom: Čítať viac
    • Usmernenie – Dobrovoľné vyučovanie od 1.6.2020
    • 30. 5. 2020
    •  

      

      

      

      

     INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLY

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 22. 5. 2020 a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy, Mesta Košice, zo dňa 25. 5. 2020, sa s účinnosťou od 1. 6. 2020 obnovuje v našej škole:

     • školské vyučovanie pre žiakov 1. – 5. ročníka,
     • prevádzka školského klubu detí (ŠKD),
     • prevádzka školskej jedálne (ŠJ).

     PREVÁDZKA ŠKOLY
     Prevádzka školy rešpektuje maximálnu 9 hodinovú dennú prevádzku, preto je škola otvorená v čase od 7:00 hod do 16:00 hod. S nástupom do školy súvisia aj niektoré nové povinnosti.
     Vstup do budovy školy bude možný v čase od 7:00 do 8:00 hod, a bude prebiehať v zmenenom režime so zaradeným ranným zdravotným filtrom a pri zachovaní všetkých aktuálne platných hygienicko epidemiologických opatrení ÚVZ SR a RÚVZ.

      Vstup do budovy školy 

             7.00 - 7.15 hod. 1. ročník  centrálny hlavný vchod do budovy školy

             7.15 - 7.25 hod. 2. ročník  centrálny hlavný vchod do budovy školy

             7.25 - 7.35 hod. 3. ročník  centrálny hlavný vchod do budovy školy

             7.35 - 7.45 hod. 4. ročník  centrálny hlavný vchod do budovy školy

             7.45 - 7.55 hod. 5. ročník  zadný vchod do budovy školy 

      

     V prvý deň pri vstupe do budovy školy

     • žiak odovzdá vyplnené VYHLÁSENIE
     • vydezinfikuje si ruky,
     • odmeria sa mu teplota,
     • odchádza do svojej kmeňovej triedy, pretože pre každú triedu je zriadená samostatná skupina, nepresahujúca počet 20 žiakov.

     Ranný zdravotný filter sa bude uskutočňovať denne. Žiak je povinný prichádzať s rúškom na tvári, jedným rezervným rúškom (uloženým v igelitovom vrecúšku) a s balíčkom papierových vreckoviek. Nosenie rúšok v spoločných priestoroch školy je povinné. V triede sú žiaci bez rúšok. Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí sa nezúčastňujú prezenčnej formy vyučovania pokračujú́ vo vyučovaní́ dištančné, rovnako ako žiaci 6. – 9. ročníka

     VYUČOVANIE A ČINNOSŤ ŠKD

     Vyučovanie bude prebiehať blokovou formou, na základe pokynov jednotlivých vyučujúcich. V 1. – 4. ročníku to budú 4 hodiny denne a vyučovanie bude končiť o 11:30 hod.
     Pre žiakov 5. ročníka je do rozvrhu zaradených 5 hodín denne a vyučovanie bude končiť o 12:30 hod.
     V čase od 11:30 do 16:00 hod. bude v prevádzke ŠKD pre tých žiakov, ktorí oň prejavili záujem. Skupiny v ŠKD sú tvorené podľa tried. Vyberanie detí zo školského klubu detí bude realizované na základe organizačných pokynov vedúcej ŠKD.
     Po skončení vyučovania alebo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD odchádza žiak v sprievode zákonných zástupcov alebo inej, rodičom poverenej osoby, poprípade žiak odchádza sám. O spôsobe, príp. čase odchodu, rodič písomne upovedomí v deň nástupu triedneho učiteľa.

     STRAVOVANIE

     Stravovanie v ŠJ bude poskytované v súlade s Usmernením pre zariadenia školského stravovania MŠVVaŠ SR zo dňa 18. 5. 2020 a harmonogramom výdaja stravy, ktorý zabezpečí dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení a je v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ. Dodatočne je možné prihlásiť dieťa na obed prostredníctvom elektronického systému školy Eupage, resp. telefonicky ráno na čísle 055/6252962 do 8:00 hod.
     Odhlasovanie z obedov je možné podľa pokynov vedúcej ŠJ (1 x v týždni - vo štvrtok a v prípade ochorenia do 8:00 hod. ráno).
     V platnosti ostáva potreba ranného „čipovania“ školskej dochádzky i „čipnutia“ odberu stravy v ŠJ. Nebude sa podávať mliečna desiata ani variť diétna strava pre žiakov.

      

     NOVÉ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV VYPLÝVAJÚCE Z PREVENCIE COVID-19:                     

     Predkladať pri prvom nástupe žiaka do školy, ale aj po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

     Zabezpečiť pre dieťa na každý deň 2 rúška a balíček jednorazových papierových vreckoviek.

     Oznámiť, ak sa žiak nezúčastní́ vyučovania (zákonný́ zástupca oznámi túto skutočnosť̌ triednej učiteľke prostredníctvom školského informačného portálu školy Edupage).

     Rešpektovať, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

     Bezodkladne informovať triedneho učiteľa a riaditeľa školy v prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19.

     Bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným hygienikom.

     Rešpektovať, že nie je možné vstupovať̌ zákonným zástupcom a iným neoprávneným osobám do priestorov školy (vrátane vestibulu, priestorov šatní pri školskej jedálni a ostatných vnútorných priestorov).

      

     Vážení rodičia, chceme Vás ubezpečiť, že naša škola je na znovuotvorenie pripravená a na našich žiakov sa už veľmi tešíme. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

     Informácie k otvoreniu školy - Stiahnuť

     DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

    • Usmernenie – Dobrovoľné vyučovanie od 1.6.2020: Čítať viac
    • Zápis žiakov do 1. ročníka
    • 6. 2. 2020
    • Milí budúci prváci,

     s mnohými z Vás sme sa už stretli na našej škole, keď ste nás navštívili v knižnici, pri otvorených hodinách našich pani učiteliek, keď ste naKUKovali do tried a na predškoláckych dobrodružstvách, kde sme sa spolu zahrali.

     Dúfame, že sa nám spolu podarí zažiť ešte veľa školáckych dobrodružstiev.

         Tešíme sa na Vás. 

     Vážení  rodičia,

     ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zapísať dieťa na našu školu. Vážime si Váš záujem  a budeme sa snažiť naplniť Vaše očakávania a Vašu dôveru nesklamať.

     Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami vyplnením elektronickej prihlášky sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O spôsobe doručenia ďalších dokumentov Vás budeme včas informovať.

     Vážení rodičia, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

     Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľka školy, +421949632277, lnovo@centrum.sk

     Mgr. Silvia Csopotiová, zástupkyňa pre  I. stupeň ZŠ, +421905916230, sisacspoti@gmail.com

    • Zápis žiakov do 1. ročníka: Čítať viac
    • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR
    • 30. 3. 2020
    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9 - 1. apríla 2020

     Termín podania prihlášok na stredné školy sa posúva do 15. mája 2020 (bližšie informácie budú poskytnuté dodatočne).

     Prijímacie pohovory na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

    • Rozhodnutie MŠVVaŠ SR: Čítať viac
    • Facebook
    • 26. 2. 2020
    • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

      

     oznamujeme Vám, že našu školu s aktuálnym dianím nájdete už aj na Facebooku pod menom:  

     "ZŠ LACÁK" (Like​​​​​​ na našu FB stránku)   

     FACEBOOK

    • Facebook: Čítať viac
    • Chrípkové prázdniny
    • 11. 3. 2020
    • Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, bude vyučovanie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením PRERUŠENÉ od zajtra 12. marca 2020 (štvrtok) do 16. marca 2020 (pondelok).

     Školská jedáleň (žiaci sú počas chrípkových prázdnin z obedov ODHLÁSENÍ), školský klub detí, jazyková škola a centrum voľného času sú MIMO PREVÁDZKY.

     Vyučovanie bude pokračovať v utorok 17. marca 2020.


     Mgr. Ľudmila Medvecová, riaditeľka školy

    • Chrípkové prázdniny: Čítať viac
    • UNICEF: ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2019/2020 💙
    • 27. 9. 2019
    • Naša škola sa pod záštitou Mgr. Bačovej, žiackeho parlamentu a žiakov našej školy zapojila do projektu:  ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2019/2020 💙. Počas školského roka žiaci budú parcipovať na aktivitách, ktorých cieľom je pomoc a podpora detí v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna kríza. 

    • UNICEF: ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM 2019/2020 💙: Čítať viac
    • Hlasovania NAJ učiteľ fyziky
    • 7. 6. 2019
    • Hlasovanie na našom FB profile Dokáž to vo VSE prebieha od včerajšieho popoludnia a potrvá do nedele 16. júna.

     Budeme radi, ak podporíte Vašu nominantku, RNDr. Slávku Ropekovú

     NAJučiteľ - RNDr. Slávka RopekováZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

     Nominovali - Ján Lukáč, Tímea Kaliariková, Alžbeta Klimentová

    • Hlasovania NAJ učiteľ fyziky: Čítať viac