• Učiteľ informatiky ZŠ, správca počítačovej siete

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.12.2021
   • Požiadavky:
    V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
    Kontakt: zsnovo@zsnovo.sk 055 / 62 52 961

    Kategória pedagogigkých a odborných zamestnancov: učiteľ informatiky ZŠ,
    správca počítačovej siete

    Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto (100 % úväzok)


    Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

    Platové podmienky:
    podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.


    Zoznam požadovaných dokladov:
    - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    - profesijný životopis
    - motivačný list
    - súhlas so spracovaním osobných údajov


    Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady na osobnom pohovore:
    - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
    - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti

    Iné doplňujúce údaje:
    Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2022
    Nástup do zamestnania: 01.12.2021

    Iné požiadavky:
    Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.
    Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: zsnovo@zsnovo.sk do 05.11.2021

    Riaditeľstvo ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky.

    O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač písomne informovaný.


    Mgr. Ľudmila Medvecová
    riaditeľka školy
    Základná škola
    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice