• EduPage a GDPR

    Ak sa chcete dozvedieť o opatreniach a záväzkoch, ktoré EduPage poskytuje a garantuje školám, aby splnili požiadavky GDPR, prečítajte si prosím: edupage.org/gdpr

     

    Zásady ochrany osobných údajov

    Ochrana osobných údajov v súlade s GDPR

    GDPR
     

    Pre Základnú školu na Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach je veľmi dôležité aby bolo zabezpečené riadne spracúvanie osobných údajov zamestnancov, žiakov a zákonných zástupcov a aby bola zabezpečená ich riadna ochrana. Z toho dôvodu by sme Vás radi informovali o tom, za akým účelom a z akých dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

     

     Adresa: Právna forma:
     Základná škola 

    Prevádzkovateľ: Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    Základné informácie                    
    Zastúpená:                Mgr. Ľudmila Medvecová 
    IČO:                            35540648   
    DIČ:                            2021605014
     

    Zodpovedná osoba:              CUBS plus, s.r.o.,

                                                    PhDr. Jana Géciová, MBA

     

    ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice, IČO 355 406 48

     kontaktné údaje: 055/625 29 61, lnovo@centrum.sk, www.zsnovo.edupage.org

    ____________________________________________________________________

    ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti                     a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

     

    Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

     

    Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch                       pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

    1. Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
     Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami                    a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
    2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
    3. Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66  Nariadenia.
    4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov
     do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
    5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov
     sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
    6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov,
     ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.

     

    Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
    nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

     

    ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko
    ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku porušenia práv a slobôd fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

     

    UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu
    ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

     

    Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby,
    na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

    1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu lnovo@centrum.sk
    2. telefonicky 055/625 29 61 alebo
    3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

     

    Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
    pred jeho odvolaním.

     

    V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme,
    aby ste nás kontaktovali na našu mailovú lnovo@centrum.sk alebo 055/625 29 61

    alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01  Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

     

     

     

    Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa.

    Príloha č.1 k Zásadám ochrany osobných údajov

     

    ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

    1. PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov
    a predzmluvných vzťahov.
    V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

    a)  vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

    b)  spracúvania agendy prijímania zamestnancov                        do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

    c)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

    d)  komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti                       o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov    a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

    e)  zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie prostredníctvo, vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení či preukazov. Je vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní,  vykonaných kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení.

    Názov informačného systému 

    IS Personálna agenda zamestnancov

     

    Právny základ

    Personalistika:

    Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b),c) Nariadenia.

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
    č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003
    Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, zákon NR SR
    č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR
    č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                                         č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR
    č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z.
    o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR
    č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom
    č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
    a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou agendou zamestnancov (napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, Dohoda o zasielaní výplatných pások...).

    Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov:

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    § 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

     

    Pracovná zdravotná služba:  

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
    Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace
    s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
    vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík 
    a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
    č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí
    ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

     

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

     
    1.  MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

    a)  spracúvania potrebných štatistických výkazov, 

    b)  realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

    c)  vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

    d)  prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

    e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa
    IS pre účely pracovnoprávne,  mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.

    Názov informačného systému 

    IS Mzdová agenda zamestnancov

    Právny základ

    Mzdy:

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
    č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
    a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z.
    o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z.  o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
    a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov
    v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z.
    o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z.
    o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
    a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

     

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

    1. AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony
    ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov,
    ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

    Názov informačného systému 

    IS Agenda BOZP zamestnancov

    Právny základ

    BOZP:

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon č. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z. z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

     

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    zamestnanci, bývalí zamestnanci

     

     

    1. EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

    Názov informačného systému 

    IS Ekonomicko-účtovná agenda

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
    v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z.
    o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon
    č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
    č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na spracúvanie účtovníctva, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

    1. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie,
    ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania
    .

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie

     

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 rok od konca roka, v ktorom bola prijatá žiadosť

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie

     

     

    1. EVIDENCIA ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch základnej školy s cieľom zabezpečiť výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školských vzdelávacích programov, ktoré poskytujú základné vzdelanie, členiace
    sa na primárne vzdelanie (prvý stupeň základnej školy) a nižšie stredné vzdelanie (druhý stupeň základnej školy).
    Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje ich zákonných zástupcov.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia žiakov základnej školy

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení
    a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie
    a uloženia, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene                        a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
    v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi  platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov, sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad – odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • zákonní zástupcovia detí, pri zápise dieťaťa do školy,
    • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

    7.     PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov
    a informácií o zamestnancoch a žiakoch so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy, na sociálnych sieťach.

    Názov informačného systému 

    IS Propagácia prevádzkovateľa

     

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ - fotograf

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na archiváciu os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • žiaci školy,
    • zákonní zástupcovia žiakov,
    • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
    • iné dotknuté osoby.

     

     

     8.     ŠKOLSKÝ ČASOPIS

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie súboru operácií s osobnými údajmi ako – získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie tretím stranám) pre účel informovania verejnosti o prevádzkovateľovi,
    jeho aktivitách a činnostiach prostredníctvom prezentácie rozličných informácií (obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise, ktorého cieľom je budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa.

     

    Názov informačného systému 

    IS Školský časopis

     

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

     

    Kategórie príjemcov

    Verejnosť

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na archiváciu os. údajov

    Po skončení účelu spracovania

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • žiaci školy,
    • zamestnanci prevádzkovateľa,
    • iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním
     ich osobných údajov na vymedzený účel.

     

     

     9.     ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie detí školského klubu, ktorého cieľom je zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich   rozvoj záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívanie voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti.

     

    Názov informačného systému 

    IS Školský klub detí

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
    a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z.
    o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     

    Kategórie príjemcov

    Zriaďovateľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • žiaci školy,
    • zákonní zástupcovia žiakov.

     

    10.    CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie detí, rodičov a fyzických osôb do veku 30 rokov navštevujúcich Centrum voľného času, ktorého cieľom je usmerňovať rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvárať podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľať sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečovať podľa potrieb súťaže detí základných škôl
    a stredných škôl.

     

    Názov informačného systému 

    IS Centrum voľného času

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve
    a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z.
    o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     

    Kategórie príjemcov

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zriaďovateľ, kontrolné orgány, orgány verejnej správy

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • žiaci Základnej školy,
    • zákonní zástupcovia,
    • fyzické osoby do 30 rokov

     

    11.    STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň
    sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov
    pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

     

    Názov informačného systému 

    IS Stravovanie (jedáleň)

     

     

    Právny základ

    Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b), c) Nariadenia.

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
    č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákonom NR SR
    č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR
    č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

     

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • stravníci,
    • zákonní zástupcovia stravníkov (žiakov).

     

     

     12.     ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a iných fyzických osôb je vedenie databázy používateľov knižnice, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečenie informačnej a dokumentačnej výchovy a vzdelávania a výchovno vzdelávacích potrieb.

     

    Názov informačného systému 

    IS Školská knižnica

     

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon NR SR č. 126/ 2015 Z. z. o knižniciach a o zmene
    a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
    a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

     

    Kategórie príjemcov

    Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    používatelia knižnice

     

     

     13.    VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

     

    Názov informačného systému 

    IS Verejné obstarávanie

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
    č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

    Kategórie príjemcov

    Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie
    a iné oprávnené subjekty.

    Sprostredkovateľ na vedenie agendy verejného obstarávania

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby,
    • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania.

     

    14.    EVIDENCIA NÁVŠTEV

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
    je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe
    do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti v podmienkach prevádzkovateľa.

     

    Názov informačného systému

    IS Evidencia návštev

     

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzickej osoby
    pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa
    s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosť a zdravie
    v podmienkach prevádzkovateľa.

     

    Kategórie príjemcov

    Orgány činné v trestnom konaní

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa

     

     

     15.    KAMEROVÝ SYSTÉM

     

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

     

    Názov informačného systému 

    IS Kamerový systém

     

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

     

    Kategórie príjemcov

    Orgány činné v trestnom konaní

     

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

     

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom

     

     

     16.    EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Z ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR VYKONÁVAJÚCICH U PREVÁDZKOVATEĽA AKTIVAČNÚ ČINNOSŤ FORMOU DOBROVOĽNÍCKEJ SLUŽBY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR SR umožniť dotknutým osobám vykonávať aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v zmysle Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich                         u prevádzkovateľa aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené na základe §52 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
    a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR vykonávajúci aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby

           

     

     

    17.    ODBORNÁ PRAX

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je vedenie evidencie o fyzických osobách – študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.

    Názov informačného systému 

    IS Odborná prax

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
    • žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

    18.    PROJEKTY A PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie,
    ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.

    Názov informačného systému 

    IS Projekty a projekty zo štrukturálnych fondov

     

    Právny základ

    Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b), c) Nariadenia.

    Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva                 zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém                          a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

    Kategórie príjemcov 

    Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

    • interní zamestnanci prevádzkovateľa,
    • osoby mimo pracovného pomeru.


     

     19.    MOBILITY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o účastníkoch na mobility projekte.

    Názov informačného systému 

    IS Mobility

    Právny základ

    Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b), c) Nariadenia.

    Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+.

     

     

    Kategórie príjemcov

    • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,
    • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie
     a odbornú prípravu,
    • partnerské školy,
    • Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
    • Európsky dvor audítorov,
    • iné zákonom oprávnené subjekty.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • fyzické osoby – účastníci mobilít,
    • zákonní zástupcovia účastníkov mobilít
     

     20.    EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré poskytli prevádzkovateľovi vecné alebo finančné dary.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia darcov vecných a finančných darov

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §628-630.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    darcovia vecných a finančných darov – fyzické osoby

    21.    JAZYKOVÁ ŠKOLA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie poslucháčov jazykovej školy, ktorej cieľom je   poskytnutie jazykového vzdelávania v cudzích jazykoch.   

    Názov informačného systému

    IS Jazyková škola

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení  a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov
    ich evidencie a uloženia, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z.
    o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
    v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR
    č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi, zákon NR SR  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.321/2008 Z. z. o jazykovej škole.

    Kategórie príjemcov

    -    zriaďovateľ,

    -    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

    -    Školské výpočtové stredisko,

    -    Okresný úrad – odbor školstva.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • poslucháči jazykovej školy,
    • zákonní zástupcovia.

    22.    
     ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa verejného vyhodnotenia rôznorodých súťaží, vzájomnej komunikácie s účastníkmi súťaže, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže v rámci súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo iným subjektom (organizátorom).

    Názov informačného systému

    IS Účastníci súťaží

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
    má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
    zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    • médiá,
    • spoluorganizátori súťaží.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 rok od konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby - účastníci súťaží

     

     23.    SŤAŽNOSTI

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

    Názov informačného systému 

    IS Sťažnosti

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
    o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • fyzické osoby – sťažovateľ,
    • fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
    • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné
     na vybavovanie sťažností.

    24.   EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z.  O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup
    a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z.              o slobodnom prístupe k informáciám

     

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

    Kategórie príjemcov

    Žiadatelia, orgány verejnej moci

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • fyzické osoby – žiadateľ,
    • dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. 
     o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     

     25.   
     SPRÁVA REGISTRATÚRY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.

    Názov informačného systému 

    IS Správa registratúry

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     Kategórie dotknutých osôb  

    dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

     

     26.   OZNÁMENIA PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 Z. Z. O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov
    je prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR
    č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Názov informačného systému 

    IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Právny základ

     

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon NR SR č.  54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    3 roky odo dňa doručenia oznámenia

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

     

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    • oznamovateľ,
    • osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.

    27.   RADA ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie
    ich komunikácie so školou.

    Názov informačného systému 

    IS Rada školy

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    členovia rady školy

     

     28.    EVIDENCIA SZČO

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov
    so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia SZČO

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Plnenie zmluvy v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. b), c) Nariadenia. Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.

    Kategórie príjemcov

    Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

    29.    EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa

    30.    UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

    Názov informačného systému 

    IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
    , Zákon č. 18/2018 Z. z.
    o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

     

     31.    ZABEZPEČOVANIE BOZP PRE EXTERNÉ OSOBY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy  je zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – organizácia vstupných školení, vyšetrovanie úrazov na pracovisku ich registrácia a evidencia u externých fyzických osôb, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa.

    Názov informačného systému 

    IS Zabezpečovanie BOZP pre externé osoby

     

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

    Kategórie príjemcov

    Sprostredkovateľ agendy BOZP, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Lehoty sa riadia Registratúrnym plánom

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    všetky externé osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa

     

     32.     FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle,
    vo vnútorných priestoroch školy, na sociálnych sieťach.

    Názov informačného systému 

    IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na archiváciu os. údajov

    2 roky po naplnení účelu spracovania

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    účastníci verejných podujatí

    33.    INTERNÁ KOMUNIKÁCIA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov
    je kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo v rámci plnenia pracovných úloh a povinností (napr. choroba, zastupovanie, zmena zmeny).

    Názov informačného systému 

    IS Interná komunikácia

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Dňom skončenia pracovného pomeru

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    - fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa,

    - členovia rady školy.

     

     34.     EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov
    je kontaktovanie a zverejňovanie súkromného telefónneho čísla alebo súkromnej e-mailovej adresy dotknutej osoby
    ako zamestnanca v rámci externej komunikácie (s tretími osobami) v rámci plnenia pracovných úloh a povinností.

    Názov informačného systému 

    IS Externá komunikácia

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
    má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
    zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Tretie osoby v rámci externej komunikácie (napr. zákonní zástupcovia detí alebo žiakov)

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    7 dní od odvolania súhlasu, dňom skončenia pracovného pomeru

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa

    35.    PREBERANIE ŽIAKOV

    Účel spracúvania osobných údajov

    Základným účelom predmetného IS je spracúvanie osobných údajov osoby splnomocnenej na prebranie žiaka zo základnej školy.

    Názov informačného systému 

    IS Preberanie žiakov

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
    č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §31-33b.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    30 dní po ukončení školského roka

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    • zákonný zástupca žiaka,
    • osoba splnomocnená na preberanie žiaka zo základnej školy.

     

     

     

     36.     EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV KURZOV, TVORIVÝCH DIELNÍ

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Údaje sa v predmetnom IS spracúvajú za účelom vedenia registrácie a evidencie účastníkov kurzov, vzájomnej komunikácie s nimi,  zasielania informácii týkajúcich kurzu, tvorivej dielne, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok kurzu, tvorivej dielne, informovania o zmenách, vysvetľovania a odpovedania na otázky.

    Názov informačného systému 

    IS Evidencia účastníkov kurzov, tvorivých dielní,

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie evidencie účastníkov kurzov.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 rok od konca roka, v ktorom sa kurz organizoval

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    účastníci kurzov, tvorivých dielní, zákonní zástupcovia

    37.    SÚŤAŽE NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH                       

    Účel spracúvania osobných údajov

     

     

    Organizovanie a vyhodnocovanie rôznorodých súťaží organizovaných prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu 
    na sociálnych sieťach. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba registrovaná na príslušnej sociálnej sieti. Hlavným účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vedenie evidencie súťažiacich, prihlásenie  na súťaž, zúčastnenie
    sa verejného vyhodnotenia rôznororodých súťaží, vzájomnej komunikácie s účastníkmi, zasielanie informácii týkajúcich
    sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok v rámci súťaže.

    Názov informačného systému 

    IS Súťaže na sociálnych sieťach

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
    má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
    zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 rok od konca roka, v ktorom bola súťaž organizovaná

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa.

    Kategórie dotknutých osôb  

    účastníci súťaží organizovaných prevádzkovateľom

    38.     VÝZNAMNÉ UDALOSTI

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Zverejňovanie významných životných udalostí, jubileí
    a pracovných úspechov zamestnancov prevádzkovateľa (napr. informovanie o narodeninách, jubileách, odpracovaných rokoch
    u prevádzkovateľa apod.), a to prostredníctvom zverejnenia oznámení obsahujúcich osobné údaje zamestnancov
    v priestoroch prevádzkovateľa, konkrétne na oficiálnom webovom sídle.

    Názov informačného systému 

    IS Významné udalosti

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Dňom skončenia pracovného pomeru, resp. 30 dní po odvolaní súhlasu

     

     

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa

     

     39.     ZMLUVNÉ VZŤAHY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci sledovania, dodržiavania právnych predpisov, pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie
    sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv 
    a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod

    Názov informačného systému 

    IS Zmluvné vzťahy

    Právny základ

    Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

    Kategórie príjemcov

    Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    10 rokov po skončení zmluvného vzťahu

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    zmluvná strana – fyzická osoba

     

     40.  
     POSKYTNUTIE KAMEROVÉHO ZÁZNAMU ORGÁNOM PRESADZOVANIA PRÁVA

    Účel spracúvania osobných údajov

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytnutie obrazového záznamu z kamerového systému orgánom presadzovania práva v prípade vyšetrovania.

    Názov informačného systému 

    IS Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania práva

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon č. 172/1993 Z. z. o policajnom zbore.

    Kategórie príjemcov

    Orgány presadzovania práva podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby, ktoré sú súčasťou obrazového záznamu

     

     41.    POSKYTOVANIE DOKUMENTOV ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI

    Účel spracúvania osobných údajov

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.

    Názov informačného systému 

    IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

     

    Právny základ

     

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci vyžadovať dokumenty na základe súčinnosti.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    V zmysle Registratúrneho poriadku

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

     

     

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii prevádzkovateľa

    42.   KONTAKTNÝ FORMULÁR

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií)
    na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa.

    Názov informačného systému 

    IS Kontaktný formulár

    Právny základ

    Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba
    má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho
    zo súhlasu pred jeho odvolaním.

    Kategórie príjemcov

    Nie sú

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    6 mesiacov odo dňa vybavenia žiadosti

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzická osoba - žiadateľ

    43.    KRONIKA ŠKOLY

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie osobných údajov fyzických osôb (najmä žiakov,  zamestnancov školy) v kronike školy. Kronika je pamätná kniha školy, ktorá obsahuje zápisy o udalostiach v časovom slede.

    Názov informačného systému 

    IS Kronika školy

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zachovanie dôležitých informácií a zaznamenávanie dôležitých udalostí súvisiacich s činnosťou školy ako aj jej zamestnancov, žiakov a absolventov pre súčasné aj budúce generácie. 

    Kategórie príjemcov

    Verejnosť

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    2 roky po naplnení účelu spracúvania

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby uvedené v kronike školy

    44.    KOPÍROVANIE ZDRAVOTNÝCH PREUKAZOV

    Účel spracúvania osobných údajov

    Je vyhotovovanie fotokópií zdravotných preukazov žiakov školy v rámci účasti na školských výletoch, školách v prírode a pod.
    za účelom zabezpečenia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti
    pri úraze žiaka školy.

    Názov informačného systému 

    IS Kopírovanie zdravotných preukazov

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana zdravia dotknutých osôb – žiakov školy.

    Kategórie príjemcov

    Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Dňom skončenia školského výletu

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    účastníci školského výletu

     

     45.    ELEKTORNICKÝ VRÁTNIK

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov pred vstupom do objektu prevádzkovateľa z dôvodu identifikácie fyzických osôb vstupujúcich do objektu školy.

    Názov informačného systému 

    IS Elektronický vrátnik

         

     

     

    Právny základ

    Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzických osôb vstupujúcich do objektu školy.

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Online streaming

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa

     

     46.    
     NEVYHNUTNÉ COOKIES

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb – návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba
    ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.

    Názov informačného systému 

    IS Nevyhnutné cookies

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku
    6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

     

    Kategórie príjemcov

    Nie sú.

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    Počas prehliadania webového sídla

     

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

    47 MIMORIADNE SITUÁCIE

    Účel spracúvania osobných údajov

     

    Účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenávanie osobných údajov fyzických osôb – zamestnancov a iných externých osôb pri vstupe do priestorov prevádzkovateľa v období mimoriadnej situácie za účelom zabezpečenia ochrany zdravia dotknutých osôb.

    Názov informačného systému 

    IS Mimoriadne situácie

    Právny základ

    Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

    Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov

    Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov

    Cezhraničný prenos os. údajov

    Neuskutočňuje sa

    Lehoty na vymazanie os. údajov

    1 mesiac po skončení mimoriadnej situácie

    Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

     

    Neuskutočňuje sa

    Kategórie dotknutých osôb  

    - zamestnanci prevádzkovateľa,

    - iné externé fyzické osoby.

   • Napíšte nám

    Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany osobných údajov na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
    komunikujem so serverom, počkajte, prosím
   • Kontakty

    • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
    • skola@zsnovo.sk
    • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
    • 35540648
    • 2021605014
    • 055/625 29 61
  • Novinky

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje