• Kariérový poradca - Mgr. Timea Foldynová

    Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Pomáha žiakom, aby sa dokázali orientovať vo svojich možnostiach a schopnostiach, aby vedeli reálne posúdiť svoje plány a ciele, zaradiť sa do študijného, pracovného a spoločenského života, orientovať sa v množstve informácií, vo svojom prežívaní a v rozvíjaní pracovných zručností a návykov. Ide o proces, v ktorom sa cielene uzatvárajú väzby a rovnováha medzi žiakom a trhom práce. Kariérny poradca podporuje žiaka v hľadaní riešenia, vedie s ním rozhovor, sprevádza ho v jeho plánoch, povzbudzuje ho, motivuje k nájdeniu si vhodného študijného odboru na strednej škole a následné zamestnanie sa.

    1) Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách, ktoré nevyžadujú  overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu (talentové skúšky) na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

    • 1. kolo prvý termín (vrátane osemročných gymnázií) - v termíne 9. mája 2022
    • 1.kolo druhý termín (vrátane osemročných gymnázií) - v termíne 12. mája 2022
    • 2. kolo - v termíne 21. júna 2022 

    2) Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok (talentové skúšky) na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční: od 15. marca do 30. apríla 2022

    3) Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v učebných a študijných oboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo talentu (talentové skúšky) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je do 20. februára 2022.

    4)  Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie na ostatné študijné a učebné odbory (bez talentových skúšok) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je do 10. apríla 2022.

    5) Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ: 6.apríla 20227.apríla 2022

    6) Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov  ZŠ – náhradný termín: 21.apríla 202222.apríla 2022

    7) Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ: 18.mája 2022

    Charakteristika kariérového poradenstva:

    • zamerané je na rozvoj človeka s využitím jeho osobných zdrojov a možností,
    • rozvíjanie kľúčových kompetencií, plánovanie a sebamanažment,
    • podnecuje človeka k tomu, aby prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život a tvorbu kariéry,
    • sústreďuje sa na motiváciu človeka, jeho obraz o sebe, na životné hodnoty, budúce perspektívy a rozvíjanie kontaktov s ostatnými ľuďmi,
    • používa inovované diagnostické nástroje pre žiakov so ŠVVP zverejnené na www.komposyt.sk.

    HLAVNÉ ÚLOHY:

    1. Využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.
    2. Využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk – zdroje informácií, poradenské hry.
    3. Poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.
    4. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.
    5. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať v spolupráci so školským psychológom psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.
    6. V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie kariérového poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy.
    7. Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania.
    8. Na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku a program Proforient. Venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní.
    9. Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení  otázok štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
    10. Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach profesijnej  orientácie detí.