• Poplatok ŠKD

   •  

    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245 / 2008 Z. z   o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice sumou 11 € uvedenej v dodatku  s účinnosťou od 13.7.2012. Tento príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

     

    IBAN:   SK96 5600 0000 0093 0908 7002 

     

    Prosim nezabúdajte na aktuálny variabilný symbol Vášho dieťaťa, pre správne priradenie platby.

                                                                                                     

     

                                                                                                                                                                                

             


  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje