• Z histórie školy

     História je veda o tom, čo sa nikdy nestane dvakrát.

     Paul Valéry

     História jazykovej školy sa začala písať 1.9.1963, keď v ZDŠ Kováčska 30 sa zriadila experimentálna trieda s rozšíreným vyučovacím cudzím jazykom. Postupne sa škola premenila na školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

     Prvým riaditeľom sa stal pán Ladislav Hajtáš. V škole sa začali vyučovať povinne dva cudzie jazyky, od tretieho ročníka podľa výberu - anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk. Do tretieho ročníka boli prijímaní žiaci z celého mesta na základe talentových skúšok, ktoré pozostávali z jazyka slovenského, imitácie cudzieho jazyka a sluchového cvičenia.

     Druhým riaditeľom školy sa stal pán Tibor Rovinský. O túto školu bol v celom meste veľký záujem a rozrástla sa na 22 triednu s vyše 600 žiakmi, ale priestory nevyhovovali podmienkam moderného vyučovania jazykov.

     Po vybudovaní novej ZDŠ na Rudohorskom námestí 2, po premenovaní Námestie L. Novomeského 2, bola škola presťahovaná 1.9.1974 do tejto novej modernej budovy. Riaditeľom sa stal pán Imrich Fedor, zástupkyňami pani Drahomíra Sabová a pani Cecília Štegenová, neskôr pani Angelika Simonová a pani Alžbeta Čižmáriková. Škola pokračovala v duchu svojej jazykovej tradície, boli zriadené aj triedy prvého a druhého ročníka pre žiakov z obvodu školy a nejazykové triedy.

     Po nežnej revolúcii bola do funkcie riaditeľky zvolená Mgr. Magdaléna Martončíková s účinnosťou od 1.2.1990. Do funkcie zástupkýň Mgr. Kamila Kurianová a pani Mária Tóthová, od 1.9.1992 za pani Tóthovú nastúpila Mgr. Ľudmila Matisová. Škola si naďalej udržiavala vysoký trend, v programe školy vedenie presadzovalo ľudskosť a humanizmus.

     Od 1.9.1999 bola vo funkcii riaditeľky školy Mgr. Mária Ménešiová a funkcie zástupkýň vykonávali Mgr. Mária Hromjáková, Mgr. Ľudmila Matisová a Mgr. Marcela Tóthová. Vo vyučovaní cudzích jazykov- anglického, nemeckého aj francúzskeho škola naďalej pokračovala. Všetci spomínaní sa výrazne zapísali do histórie školy.

     1.8.2004 do funkcie riaditeľa školy nastúpil na základe výberového konania PaedDr. Jozef Ivan a funkciu zástupcov vykonávali PaedDr. Dana Lancíková a RNDr. Ján Nistor, od 29.12.2004 bola vedením školy poverená Mgr. Terézia Bialková.

     1.3.2005 do funkcie riaditeľky nastúpila RNDr. Ľuboslava Ferčíková, ktorá vyhrala výberové konanie na túto funkciu. Zástupkyňami školy boli poverené Mgr. Marcela Tóthová a Mgr. Terézia Bialková, od roku 2006 Mgr. Ing. Annamária Kmiťová.

     1.7.2010 do funkcie riaditeľky školy nastúpila Mgr. Zuzana Sekelová, ktorá vyhrala výberové konanie na túto funkciu. Funkciu zástupkýň školy naďalej vykonávajú Mgr. Marcela Tóthová a Mgr. Ing. Annamária Kmiťová, od 1.7.2011 vykonávajú funkciu zástupkýň Mgr. Božena Šturmankinová pre nižšie sekundárne vzdelávanie a Mgr. Mária Hromjáková pre primárne vzdelávanie.
     Dňom 3.12.2012 bola vedením ZŠ poverená Mgr. Ľudmila Medvecová do výberového konania. Od 1.2.2013 vykonávali funkciu zástupkýň: Mgr. Božena Šturmankinová pre nižšie sekundárne vzdelávanie a Mgr. Monika Guothová pre primárne vzdelávanie.

     Výberovým konaním bol Radou školy zvolený nový riaditeľ školy RNDr. Martin Kotlár, PhD., ktorý bol do funkcie riaditeľa školy menovaný 3.6.2013. Od 1.8.2013 vykonávajú funkciu zástupkýň: Mgr. Božena Šturmankinová pre nižšie sekundárne vzdelávanie a PaedDr. Alena Griščíková pre primárne vzdelávanie.

     Dňom 1.4.2017 bola vedením ZŠ poverená PaedDr. Alena Griščíková do výberového konania. Funkciu zástupkýň vykonávali: Ing. Katarína Vilimová a Mgr. Schlifková.

     Výberovým konaním biola Radou školy zvolená nová riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Medvecová, ktorá bola do funkcie riaditeľky školy menovaná 1.8.2017. Funkciu zástupkýň vykonávali:  PaedDr. Alena Griščíková pre nižšie sekundárne vzdelávanie a Ing. Katarína Vilimová pre primárne vzdelávanie.
     Neskôr PaedDr. Gabriela Hurová pre nižšie sekundárne vzdelávanie a Mgr. Gabriela Tabačková pre primárne vzdelávanie.

     To, čo škola dokázala počas svojej 50-ročnej existencie a stojí vždy na prvých miestach medzi školami v meste, nie je zásluhou iba jednotlivca. Je to práca mnohých zanietených ľudí, ktorí vedia, čo chcú a kam smerujú. W. Butler Eats povedal, že vyučovať neznamená naplniť nádobu, ale zapáliť oheň. V 50-ročnej histórii našej školy sa vyskytlo mnoho pedagógov, ktorí pomáhali udržiavať plameň tak, že si škola udržiava vysoký trend a vysokú úroveň najmä vo vyučovaní slovenského jazyka, matematiky a cudzích jazykov. Históriu tvoríme všetci, všetci sme jej súčasťou. Nás bude posudzovať čas a iné prichádzajúce generácie.

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje