Vnútorný poriadok školskej jedálne

  • Vnútorný poriadok školskej jedálne pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

  • Vnutorny_poriadok_skolskej_jedalne202122.pdf

   Vnutorny_poriadok_skolskej_jedalne202122.doc

    

   Vnútorný poriadok školskej jedálne pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice

    

    

   I. Identifikačné údaje

    

   Názov zariadenia:                Školská jedáleň pri ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice

   Adresa školy:                        Nám. L. Novomeského 2,Košice

   Kontakt:                                 055/6252962

   Forma právnej subjektvity:   škola s právnou subjektivitou

   Zriadovateľ:                          Magistrát Mesta Košice

   IČO:                                      35540648

    

   II.      Všeobecné ustanovenia

    

   1.Vnútorný poriadok školskej jedálne je súbor pravidiel s prevádzkou miestnosti školskej jedálne, ktorá je určená pre stravovanie žiakov a zamestnancov školy.

    

   2.Výdaj obedov

      Obedy sa vydávajú v čase od:                                            11.30 hod. – 14.10 hod.

      Desiata sa vydáva v čase veľkej prestávky v čase od:     9.40 hod. – 9.55 hod.

      Výdaj stravy pre cudzích stravníkov v čase od:             11.30 hod. – 12.00 hod.

      Výdaj stravy pre zamestnancov ŠJ v čase od:                11.30 hod. – 14.00 hod.

    

    

   III.      Povinnosti dozoru v ŠJ

    

   1. Dozor v školskej jedálni zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy. Rozvrh   
       dozorov je prístupný v zborovni a v školskej jedálni.

   2. Dozorujúci pedagogickí zamestnanci vykonávajú pokyny k zabezpečeniu poriadku, 

       hygienických, kultúrnych a stravovacích návykov  žiakov.

    

   Dozor v ŠJ a iné:

   1. Je zabezpečený pedagogickými zamestnancami školy, podľa rozvrhu dozorov na ríslušný mesiac.
   2. Dozor sleduje reakcie stravníkov na množstvo  a kvalitu jedla (teplota, chuť, vzhľad, množstvo korenia, soli). V prípade pochybnotí môže požiadať pracovníkov školskej jedálne o degustačnú porciu a pripomienky  zapísať do prevádzkovej knihy, ktorú pre tento účel vedie stravovacie zariadenie. Veľkosť porcie je možné zistiť prevážením, každú časť jedla zvlášť(mäso, prílohy...) a výsledok opäť zapísať do prevádzkovej knihy.
   3. Dozor sleduje dodržiavanie hygienických pravidiel vydávajúcim personálom školskej jedálne - pracovné plášte, pokrytie hlavy, rukavice a pod.
   4. Dozor zamedzuje vstupu rodičov do jedálne.
   5. Dozor sleduje dodržiavania jedálneho lístka.
   6. Dozor sleduje čistotu jedálneho servisu (tanierov, príborov, podnosov, pohárov).
   7. Dozor reguluje osvetlenie a vetranie v priestoroch školskej jedálne.
   8. Posledný dozor po skončení prevádzky zatvára okná, vypína osvetlenie.

   3. Bežné upratovanie počas prevádzkovej doby zabezpečujú pracovníčky školskej jedálne, vrátanie stolov a podlahy znečistenej jedlom.

    

   4. Upratovanie po skončení prevádzkovej doby zabezpečuje škola. Pokiaľ je miestnosť školská jedáleň použitá k iným účelom(výučba a pod.) je nutné pred výdajom stravy zabezpečiť v nej poriadok.

    

   5. Vedúca školskej jedálne vydáva súbor pokynov pre žiakov a rodičov – o spôsobe prihlasovania a odhlasovania ku stravovaniu, k výdaju stravy a o spôsobe platenia. Pokyny sú trvale  vyvesené v školskej jedálni a ďalej tak, aby boli prístupné rodičom, ktorí  nevstupujú do školskej jedálne.

    

   6. Stravníkom je vydávaný kompletný obed vrátane mäsa a príloh. Žiaci nesmú byť nútení ku konzumácií celej vydanej stravy a vracaní  k jej dojedeniu.

    

   7. Zamestnanci a stravníci školskej jedálne dôsledne separujú všetky odpady. 

    

   8. Jedálny lístok je zverejnený pred vchodom do ŠJ, a na webovom sídle školy.

    

   9. Dozorujúci  pedagogickí zamestnanci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni venujú pozornosť dodržiavaniu základných hygienických pravidiel personálom stravovacieho zariadenia. Prípadné pochybnosti konzultujú s riaditeľom školy a ten následne s vedúcou školskej jedálne.

    

    

   IV.   Organizačné opatrenia

    

   1. Tento vnútorný poriadok je aktualizovaný vždy k 01.septembru príslušného školského roka.

   2. Odhlasovanie obedov je do 8.00 hod., osobne alebo telefonicky na čísle: 055/6252962

   3. Cena stravy je platná od 08.10.2011, podľa kategorizácie stravníkov:

     

    

   Základná škola

   Mliečna desiata

   Obed

   Žiaci -  1.stupeň

   0,49€

   1,15€

   Diéta – 1. stupeň

   –––––

   1,38€

   Žiaci  - 2.stupeň

   0,53€

   1,23€

   Diéta – 2. stupeň

   ––––-

   1,48€

   ZŠ - zamestnanci

   –––––

   1,33+1,20€

   Cudzí stravníci

   –––––

   1,33+1,20€

    

   4. Hmotnostná norma podľa kategórie stravníkov:

   Normovanie sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR v roku 2011,2012,2013 a 2014.

    

    

   V.     Povinnosti  žiakov v ŠJ

    

   • Do školskej jedálne prichádzajú žiaci pod vedením dozor konajúceho učiteľa, usporiadane a disciplinovane.
   • Pred konzumáciou obeda si žiaci umyjú ruky.
   • Na obed čakajú disciplinovane a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa.
   • Po konzumácii jedla ukladajú žiaci príbory a taniere na určené miesto.
   • Žiaci sa v jedálni zbytočne nezdržiavajú.
   • Stravné je každý žiak  povinný uhradiť do 5. dňa v danom mesiaci, v opačnom prípade mu nebude poskytnuté stravovanie v školskej jedálni.

    

   VI. Záverečné ustanovenia 

    

   • Vnútorný poriadok školskej jedálne pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice bol prerokovaný na pedagogickej rade dňa 28.08.2014.
   • S obsahom Vnútorného poriadku školskej jedálne pri ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice sa oboznámili žiaci  školy na úvodných triednických hodinách v školskom roku 2014/2015.
   • Vnútorný poriadok školskej jedálne dopĺňa Prevádzkový poriadok školy, zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školskej jedálne schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní vo Výbore rodičov.
   • Vnútorný poriadok školskej jedálne bol prerokovaný pedagogickou radou školy dňa 28.08.2014, a na zasadnutí Združenia rodičov dňa 18.09.2014
   • Vnútorný poriadok školskej jedálne nadobúda platnosť dňa 01.09.2014 a účinnosť dňa 02.09.2014.

    

    

   Vypracovala: Renáta Grusová, vedúca ŠJ

    

    

    

   V Košiciach 31.08.2021         

                      Mgr.Ľudmila Medvecová

                                                                                                                                    riaditeľka školy

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje