• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

   • ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach

     

     

     

     

     

     

     

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2019/2020

     

     

     

     

    1

     

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2019/20

     

     

    Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy:                   Mgr. Ľudmila Medvecová

     

    Nástup do funkcie riaditeľa na tejto škole:             19. 07. 2017

     

    Názov školy (aj čestný názov) a úplná adresa školy:

     

    Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

     

    Okres: Košice I                                 Príslušnosť školy k školskému úradu: Mesto Košice

     

    Telefón: 055 / 6252961              e-mail: lnovo@centrum.sk

     

    Webová stránka školy:              www.zsnovomke.edu.sk

     

    Vznik školy: podľa zriaďovacej listiny:

     

    1963 – ZDŠ Kováčska 30 v Košiciach

     

    1974 – ZŠ  Nám.L.Novomeského 2 v Košiciach

     

     

     

    Z kroniky školy: prehľad riaditeľov na škole od vzniku

     

    1963/64 - 1969/70

    Ladislav Hajtáš

    1970/71 - 1973/74

    Tibor Rovinský

    1974/75 - 1989/90

    Mgr. Imrich Fedor

    1990/91 - 1998/99

    Mgr. Magdaléna Martončíková

    1999/00 - 2004/05

    Mgr. Mária Ménešiová

    2004/05

    PaedDr. Jozef Ivan

    2005/06 - 2009/10

    RNDr. Ľuboslava Ferčíková

    2010/11 -  2012/13 (november )

    Mgr. Zuzana Sekelová

    2012/2013 (december – máj)

    Mgr. Ľudmila Medvecová - poverená

    2012/2013 – 2016/2017 (marec)  RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA

    2016/2017 ( apríl- júl)

    PaedDr. Alena Griščíková – poverená

    2017/2018  ( júl )

    Mgr. Ľudmila Medvecová

     

     

     

     

    1. Štatistické údaje o základnej škole k 30.6.2020:

    ·  počet všetkých tried ZŠ spolu: 31

     

    z toho

    v 1.

    – 4. roč.: 16

     

     

     

     

    v 5.

    – 9. roč.: 15

    ·

    počet žiakov ZŠ: 742

    z toho

    v 1.

    – 4. roč.: 364

    ·

    odklady po nástupe do 1. ročníka: 16

     

    v 5.

    – 9. roč.: 378

               

     

    • počet všetkých žiakov spolu: 758

     

    ·

    počet špeciálnych tried:

    0

     

    v nich počet žiakov:

     

    0

    ·

    počet tried nultého ročníka:

    0

     

    v nich počet žiakov:

     

    0

    ·

    počet oddelení ŠKD:

    13

     

    v nich počet žiakov:

     

    344

    ·

    uviesť počet začlenených (integrovaných) žiakov v bežných triedach:

     

    28

     

    počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov ZŠ:

    1

    ·

    počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ:

     

     

     

    0

    ·

    počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:

     

     

    0

    ·

    počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ:

     

     

     

    177

    ·

    počet vymeškaných hodín spolu za celý rok:

    49 313

    priemer na žiaka: 66,45

     

    ·

    z toho neospravedlnených hodín za celý rok:

    2

    priemer na žiaka:  0, 0026

    ·

    počet znížených známok zo správania na konci roka:

    2. st.: 0

    3. st.: 0

    4. st.: 0

    ·

    počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka: 0

    pochvál riad. školy:

    21

    ·

    počet prospievajúcich žiakov spolu: 718

     

    neprospievajúcich spolu: 0

     

    • počet neklasifikovaných žiakov spolu: 24

     

    • počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami:185

     

    ·   počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ: fyzický stav:    67    prepočítaný stav: 58,015

     

     

    • počet asistentov učiteľa v ZŠ: 2z toho: pre žiakov so zdravotným postihom:   2

     

    ·

    osobný asistent:

    0

     

     

    ·

    počet vychovávateľov ŠKD:

    13

    fyzický stav: 13   prepočítaný stav: 11,05

     

    ·

    počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady:

    0

     

    z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov:

    0

     

    • počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: 22

     

    ·

    fyzický stav:

    22

    prepočítaný stav: 21

    ·

    ŠJ :

    11

    prepočítaný stav:  10,5

     

     

     

    3

     

    1. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

     

    • počet žiakov, ktorí odchádzajú po 8. roč. bilingv. G:   21

     

    Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k

    30.6.2020

     

     

    ·

    počet žiakov 9. ročníka:

    49

    z nich neumiestnených:

    0

    ·

    počet prijatých na gymnáziá:

    31

    na stredné odborné školy:

    18

    ·

    počet končiacich v nižších ročníkoch: 0

    z nich neumiestnených:

    0

    ·

    počet žiakov, ktorí odchádzajú po 5. roč. na 8 r. G:

    20

     

                 
    1. uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 0 názvy súťaží:

     

    Vedomostné súťaže:

     

     

     

     

    b) uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole:

    11

    názvy súťaží: Viem, čím budem a prečo, Maks, i-Bobor

     

    Vedomostné súťaže:

     

     

     

     

     

    názvy súťaží: Olympiáda ľudských práv, Jazykový kvet, Matematická olympiáda

     

    b uveďte počet 1. miest v krajskom kole:  3

     

    Športové súťaže: Beh o pohár starostu,Memoriál Milana Kováča, Cezpoľný beh, Zalamovacia puška, Florball, Badminton chlapci, Badminton dievčatá

     

    Vedomostné súťaže: Šaliansky Maťko, , Matematická olympiáda, Olympiáda v nemeckom jazyku, , Biologická olympiáda, Jazykový kvet, Technická olympiáda, Olympiáda so slovenského jazyka, Geografická olympiáda, Olympiáda z anglického jazyka, Olympiáda ľudských práv, Dobšinského Košice

     

    názvy súťaží:

     

     1. uveďte počet 1. miest v okresnom kole:  7

     

    1. Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach:

     

    a)

    počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe:

    1

    b)

    počet pedagógov, ktorí absolvovali adaptačné vzdelávanie:

    0

     

     

     

    Základné údaje k 30.6.2020

     

    Vedenie školy:

     

    P.č.

     

    Funkcia

     

    Meno a priezvisko

     

    Meno a priezvisko

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mgr. Ľudmila Medvecová

     

     

    1

    riaditeľ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Mgr. Renáta Faguľová

     

     

     

     

     

    Mgr. Silvia Csopotiová

     

     

    2

    ZRŠ

     

     

     

     

     

     

    hospodárka školy

     

    Mgr. Mária Šatánková

     

     

     

     

    PaM

     

    Alena Lenártová

     

     

    3

    Administratívny p.

     

    JUDr. Petra Schreterová

     

     

    4

    vedúca ŠKD

     

    Petra Hromková

     

     

     

    4

     

    5

    vedúca JŠ

    PaedDr. Adriána Pivarníková

     

    6

    vedúca CVČ

    Mgr. Timea Foldýnová

     

     

    výchovný

     

     

    7

    poradca

    Mgr. Jana Zuštinová

     

    8

    vedúca ŠJ

    Renáta Grusová

     

     

     

    Údaje o rade školy a poradných orgánoch

     

    Rada školy:

     

    Začiatok /ukončenie funkčného obdobia rady školy: máj 2016 – máj 2020 Členovia rady školy:

     

     

     

     

    Meno a priezvisko

     

     

    Zvolený/delegovaný za

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Predseda:

     

    Šedivá Gabriela, MUDr., RNDr.

     

    zástupca rodičov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Členovia Rady školy za:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1

     

    pedagogický zamestnanec

     

    Mária Gajdošová

     

    vychovávateľka

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

    pedagogický zamestnanec

     

    Eva Gregušová, Mgr.

     

    učiteľka I. stupňa

     

     

     

     

     

     

     

     

    3

     

    ostatní zamestnanci školy

     

    Renáta Grusová

     

    nepedagogický

     

     

     

    zamestnanec

     

     

     

     

     

     

     

    4

     

    zástupca rodičov

     

    Magdaléna Galdunová, MUDr.

     

    zástupca rodičov

     

     

     

     

     

     

     

    5

     

    zástupca rodičov

     

    Silvia Ručinská, Ing.

     

    zástupca rodičov

     

     

     

     

     

     

     

    6

     

    zástupca rodičov

     

    Alexander Suchan, PaedDr.

     

    zástupca rodičov

     

     

     

     

     

     

     

    8

     

    zástupca zriaďovateľa

     

    Ľubomír Grega, Mgr.

     

    poslanec MMK

     

     

     

     

     

     

     

    9

     

    zástupca zriaďovateľa

     

    Michal Djordjevič

     

    poslanec MČ

     

     

     

     

     

     

    10

    zástupca zriaďovateľa

     

    Róbert Schwarcz, PhDr.

     

    poslanec MČ

     

     

     

     

     

     

    11

    zástupca zriaďovateľa

     

    Igor Petrovčík, Ing.

     

    poslanec MČ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    MZ a PK školy:

     

    Plány práce poradných orgánov riaditeľa školy vychádzajú z Plánu práce školy. Na pravidelných zasadnutiach sa stretávajú členovia MZ a PK, aby priebežne riešili úlohy vyplývajúce z ich Plánu práce. Vedenie školy sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí MZ, PK podľa rozdelenia. Na zasadnutí pedagogickej rady v čase polročnej a koncoročnej klasifikácie vedúci MZ, PK informujú o svojej činnosti ostatných členov pedagogického zboru.

     

     

    P.č

    .

     

    Názov MZ a PK

     

     

    Vedúci

     

     

    zastúpenie predmetov

     

     

    poznámky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.

    MZ 1

     

    PaedDr. Alena Griščiková

     

    1. – 2. roč.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.

    MZ 2

     

    Mgr. Erika Šipošová

     

    3. – 4. roč.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.

    MZ ANJ 1

     

    Mgr. Gabriela Mahútová

     

    ANJ 1.-4. roč.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.

    PK SJL

     

    Mgr. Martina Janovová

     

    SJL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5

     

    5.

    PK CJ

    PaedDr. Iveta Bučková

    FRJ, SPA, NEJ, RUJ

     

     

     

     

     

     

    6.

    PK ANJ 2

    PaedDr. Adriána Pivarníková

    ANJ 5.-9. roč.

     

     

     

     

     

     

    7.

    PK MAT - INF

    Mgr. Soňa Ivánová

    MAT, INF

     

     

     

     

     

     

    8.

    PK prírodovedných predmetov

    RNDr. Slávka Ropeková

    BIO, FYZ, CHE

     

     

     

     

     

     

    9.

    PK spoločenskovedných

    Mgr. Timea Foldýnová

    DEJ, GEG, NAB, ETV

     

    predmetov

     

     

     

     

     

    10.

    PK výchov

    Mgr. Zuzana Guzová

    OBN, SV, SEE, TEH, HUV,

     

    VYV, TEV, VUM

     

     

     

     

     

    11.

    MZ ŠKD

    Petra Hromková

    1. - 4. roč.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Stručná charakteristika práce poradných orgánov riaditeľky školy, rozpracovanie plánu práce školy do poradných orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia a pod.

     

    Pedagogická rada - poradný orgán na odborno-pedagogické riadenie školy, zasadala 10 krát za školský rok. Bola nápomocná riaditeľovi školy pri jeho rozhodovaní a príprave kompetentných návrhov, týkajúcich sa práce triednych učiteľov, rozdelenia úväzkov, rozvrhu hodín, metodických orgánov, klasifikácie a správania sa žiakov. Pripravovala návrhy na zvýšenie efektívnosti fungovania školy a aktívne sa podieľala na tvorbe a kontrole školského vzdelávacieho programu, učebných osnov jednotlivých predmetov, príprave výchovného programu, plánu práce školy a vnútorného poriadku školy. Pripomienkovala predložené materiály a prerokovávala rozhodnutia riaditeľa školy (prijatie žiakov, komisionálne skúšky, oslobodenie od štúdia jednotlivých predmetov, začlenenie žiakov, štúdium mimo územia SR, profesijné otázky výchovy a vzdelávania na škole). Dodržiavala jednotné zásady, pravidlá, požiadavky a postupy pri hodnotení žiakov a platné legislatívne normy, týkajúce sa pedagogických a odborných zamestnancov školy.

     

    Gremiálna rada – zasadala 1 krát v mesiaci, prípadne podľa potreby pri riešení operatívnych úloh, kde svojimi návrhmi koordinovala jednotlivé činnosti školy. Bola nápomocná pri rozhodovaní o všetkých základných oblastiach súvisiacich s činnosťou školy ako sú technické a organizačné otázky zabezpečujúce chod školy, kontrolovala plnenie plánu práce školy a koncepcie jej rozvoja a riešila úlohy súvisiace s projektmi školy.

     

    MZ a PK ktoré zasadali 8 krát do roka, riadili sa štatútom a plánom práce. PK a MZ, zodpovedali za metodickú a odbornú úroveň vyučovania príslušných predmetov, a tiež sa podieľali na príprave plánu práce školy a školského vzdelávacieho programu. Všetci vedúci MZ a PK na hodnotiacich poradách ústne hodnotili svoju činnosť a informovali pedagogický zbor o dosiahnutých výsledkoch. Tieto výsledky sú takisto písomne podchytené v správach MZ a PK. Obsahom správ je:

    • analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za predmet,

     

    • zhodnotenie činnosti MZ a PK,

     

    • zhodnotenie činnosti jednotlivých členov,

     

    • úlohy na budúci školský rok

     

    Vedenie školy sa zúčastňovalo na zasadnutiach MZ a PK. Všetky úlohy jednotlivých členov MZ a PK boli zapracované do plánu práce.

     

     

    Rada školy – je poradný a iniciatívny samosprávny orgán, ktorá zasadala 4 krát ročne. Plnila funkciu verejnej kontroly, posudzovala a vyjadrovala sa k činnosti školy, ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ich vyhodnoteniu. Na každé zasadnutie bola prizvaná riaditeľka školy.

     

    Dávala svoje stanovisko:

    • k organizácii školského roka (počty prijatých žiakov, počty tried v ročníkoch) ,

     

    • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení VVP,

     

    • k výchovným programom (ŠKD, mimoškolským aktivitám a CVČ pri ZŠ: ,

     

    • k správe o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach vzdelávacieho procesu,

     

    • k rozpočtu školy,

     

    • k informáciám o projektoch školy.

     

    Rada školy bola informovaná:

    • výchovno-vzdelávacích výsledkoch,

     

    • o školskom vzdelávacom programe,

     

    • o pláne práce školy a organizácii školského roka,

     

    • o čerpaní rozpočtových prostriedkov školy,

     

    • o bežnom chode školy.

     

    Poslanci v Rade školy sa snažili pomôcť škole buď odbornými radami alebo konkrétnymi možnosťami.

     

    Výchovná komisia – pomocný orgán riaditeľa, riešila:

    výchovné problémy žiakov,

    prerokovávala priestupky žiakov v správaní a dochádzke do školy,

    navrhovala riešenia a opatrenia na odstránenie problémov,

    poskytovala konzultácie na riešenie individuálnych problémov žiakov,

    zasadala podľa potreby, v tomto školskom roku zasadala 5 krát,

    pripravila návrhy na súčinnosť s CPPPaP, CŠPP.

     

    Žiacky parlament - pomocný orgán riaditeľa školy:

    zasadal jedenkrát za mesiac, prípadne podľa potreby,

     

    predkladal návrhy a podnety žiakov na organizovanie rôznych akcií a súťaží, podával návrhy na úpravu interiéru a exteriéru školy, predkladal požiadavky svojich spolužiakov vedeniu školy,

     

    organizoval rôzne školské aktivity a navrhoval opatrenia na zlepšenie činností v škole, predkladal návrhy na riešenie hlučnosti v školskej jedálni a zníženie množstva odpadu v jedálni,

     

    pripravil relácie, zamerané na kultúru stravovania, vzťahy v triedach a negatívny vplyv hluku, podieľal sa na vyhodnocovaní a pomáhal pri organizácii verejných zbierok: „Deň narcisov“ a „ Biela pastelka“

     

     

    Štatistické údaje a profilácia školy

     

     

    Projektovaná kapacita školy:

    31  tried

     

     

     

     

     

    Počet elokovaných tried + uvedenie miesta:   0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    spolu

     

     

     

     

     

     

    počet žiakov

     

     

     

     

     

    spolu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    z

     

     

     

    z

     

    počet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    tied

     

     

    počet

     

    z toho

     

     

     

     

    1.- 4.

     

     

    5.- 9.

     

    z toho

     

     

     

    počet

     

     

    1.- 4.

     

     

    toho

     

    5.- 9.

     

    toho

     

     

    šk. rok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    nultého

     

    žiakov

     

    dievčat

     

     

    %

     

    roč.

     

     

    roč.

     

    dievčat

     

    %

     

    tried

     

     

    roč.

     

     

    ŠT:

     

    roč.

     

    ŠT:

     

    ročníka

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2010/11

    748

    398

     

    53,20

    403

     

    345

    180

    52,17

    32

     

    17

     

    0

    15

    0

    0

     

     

    2011/12

    761

    401

    52,69

    397

    346

    195

    53,57

    33

    18

    0

    15

    0

    0

    2012/13

    757

    391

    51,65

    387

    370

    203

    54,86

    34

    18

    0

    16

    0

    0

    2013/14

    744

    387

    52,01

    380

    364

    204

    56,04

    32

    17

    0

    15

    0

    0

    2014/15

    766

    407

    53,13

    385

    381

    205

    53,80

    32

    17

    0

    15

    0

    0

    2015/2016

    762

    411

    53,93

    380

    382

    203

    53,14

    32

    17

    0

    15

    0

    0

    2016/2017

    761

    400

    52,56

    408

    353

    184

    52,12

    32

    17

    0

    15

    0

    0

    2017/2018

    772

    401

    51,94

    425

    347

    174

    50,14

    31

    17

    0

    14

    0

    0

    2018/2019

    749

    392

    52,33

    388

    361

    194

    53,7

    31

    17

    0

    14

    0

    0

    2019/2020

    742

    388

    52,29

    364

    378

    198

    52,38

    31

    16

    0

    15

    0

    0

     

     

    Priemerné počty:

     

     

     

     

    Φ počet žiakov na triedu (2019/20):

    1.

    - 4. roč .22,75

    5.- 9.roč. 25,20

    1.- 9. roč. 23,93

    za všetky triedy

     

     

     

     

    Φ počet žiakov na triedu (2018/19):

    1.

    - 4. roč .22,80

    5.- 9.roč. 25,80

    1.- 9. roč. 24,20

    za všetky triedy

     

     

     

     

    Φ počet žiakov na triedu (2017/18):

    1.

    - 4. roč. 25

    5.- 9.roč. 24,78

    1.- 9. roč. 24,90

    za všetky triedy

     

     

     

     

    Φ počet žiakov na triedu (2017/18):

    1.

    - 4. roč. 25

    5.- 9.roč. 24,78

    1.- 9. roč. 24,90

    za všetky triedy

     

     

     

     

    Φ počet žiakov na triedu (2016/17):

    1. - 4. roč. 24

    5.- 9.roč.  23,53

    1.- 9. roč. 23,78

    za všetky triedy

     

     

     

     

    Φ počet žiakov na triedu (2015/16):

    1. - 4. roč. 22,35

    5. - 9.roč.  25,47

    1 .- 9. roč. 23,81

    za všetky triedy

     

     

     

     

    Φ počet žiakov na triedu (2014/15):

    1. - 4. roč. 22,64

    5. - 9.roč.  25,4

    1. - 9. roč. 23,93

    za všetky triedy

     

     

     

     

     

    Počet zapísaných prvákov po zápise 18.4.2020:  131

     

    Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020:  110

     

    Dodatočné odklady po nástupe do 1. ročníka: 10

     

    Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020:  120

     

     

    Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 30.6.2020

     

     

     

    nižší

     

     

     

     

     

     

     

     

    ročník

    5. ročník

    6. ročník

    7. ročník

    8. ročník

     

    9. ročník

    Spolu

    počet žiakov

    0

    13

    0

    0

    17

    52

    82

     

    Prehľad o žiakoch odchádzajúcich na G:

     

    počet

    počet žiakov 5. roč.,

     

     

     

     

    všetkých

    ktorí odišli na 8

     

    počet všetkých

    počet žiakov 8. roč., ktorí

    šk. rok

    žiakov 5. roč.

    ročné G

     

    žiakov 8. roč.

    odišli na bilingv. gym.

    2019/2020

    98

    20

     

    71

    21

     

     

     

    Počet začlenených (integrovaných) žiakov k 30.6.2020 v bežných triedach:

     

    0.

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    Spolu

     

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

     

    počet

    -

    0

    1

    0

    3

    4

    5

    4

    5

    6

    28

    začlenených

    žiakov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    % zo

    -

    0

    0,0013

    0

    0,0040

    0,0053

    0,0067

    0,0053

    0,0067

    0,0080

    0,0377

    všetkých

    žiakov školy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Počet začlenených - integrovaných žiakov k 30.6.2020 v špeciálnych triedach:

     

    0.

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

     

    Spolu

     

     

     

     

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

    ročník

     

     

     

     

     

     

    počet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    špeciálnych

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    tried / počet

     

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

     

     

    žiakov v nich

     

     

    0

     

    *rátame ako

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    skupinovú

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    integráciu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Z toho

     

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    Individuálna

     

     

    integrácia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    druh postihu

    Sluchový

    Zrakový

    Narušená

    Telesný

    Vývinové

     

     

     

     

    začlenených

    postih-

    komin.-

    postih – 525

    poruchy

    Iné

     

    Spolu

     

    postih

    - 523

     

     

    žiakov v ŠT

    522

    524

     

    učenia - 529

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    počet žiakov

    0

    0

     

    0

    0

    0

    0

     

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hodnotiaca správa školskej psychologičky

     

    Psychologička: Mgr. Iveta Lukáčová

    Škola: ZŠ N. L. Novomeského 2, Košice

    Psychologička: Mgr. Iveta Lukáčová

    Obdobie: šk. rok 2019/2020

     

    Ako školská psychologička pôsobím na škole stredy od 7:30 hod. do 16:30 hod. Pracovné činnosti som vykonávala podľa pracovnej náplne a plánu školskej psychologičky. Poskytujem odborné psychologické služby žiakom, rodičom a pedagógom. Činnosti, ktorým som sa venovala počas školského roka:

     

    • V prvých ročníkoch realizácia pozorovania na vyučovacích hodinách so zameraním na zvládanie adaptačného procesu v spolupráci s triednymi učiteľmi. Konzultovala som aj individuálne s triednymi učiteľmi.

     

    • Pozorovanie práce žiakov v triede a následné riešenie odpozorovaných problémov jednotlivých žiakov prípade skupiny.

     

    • Konzultácie s učiteľmi v oblasti skvalitnenia vzťahov v triede a pozitívnej klímy.

     

    • Priebežné konzultácie a pomoc učiteľom a vychovávateľkám pri optimálnom riešení problémových a konfliktných situácií so žiakmi.

     

    • Riešenie konfliktov vzniknutých v triednom kolektívne – šikanovanie, zlé vzťahy, neprijatie spolužiakov do triedneho kolektívu.

     

    • Diagnostika sociálnej klímy a sociálnych vzťahov v školskej triede – realizácia sociometrického merania, ktoré slúži na zistenie prežívania atmosféry v skupine žiakov a zmapovanie sociálnych pozícií jednotlivých žiakov v triede.

     

    • Skupinové aktivity so žiakmi zamerané na vzťahy v triede, prevencia nežiaducich sociálno-patologických javov na podnet triednych učiteľov.

     

    • Realizácia preventívnych programov v spolupráci so psychologičkou z CPPPaP Karpatská 8, Košice, ktoré boli zamerané na podporu a rozvoj pozitívnej sociálnej klímy v triedach:

     

    • 7. ročník - Preventívny program – „Open“, ktorý bol zameraný na konkrétne oblasti rozvoja osobnostného, emocionálneho a sociálneho rozvoja a prevencie. Kľúčovými témami sú osobnostný 6 rozvoj – sebavnímanie, sebahodnotenie, sebadisciplína, body image, zvládanie záťaže, primerané formy správania sa a komunikácie; sociálny rozvoj – vnímanie iných, stereotypy, predsudky, klíma v

     

    kolektíve, riešenie konfliktov, rozvoj tolerancie.

     

     • 8. ročník - Preventívny program – „Pozitívnou psychológiou k podpore zdravej mládeže“, ktorý bol zameraný na rozvoj osobnosti žiaka v rámci zdravého životného štýlu, na psychohygienu v podobe podpory utvárania zdravého sebaobrazu a sebahodnotenia, upevňovanie triedneho kolektívu pomocou teambuildingu, tréning zručností v oblasti správnej komunikácie, asertivity a rozvoj hodnotového rebríčka.

     

    • Konzultácia s rodičmi - poskytovanie poradenstva zákonným zástupcom vo výchovno-vzdelávacom procese. Niektorí rodičia ma kontaktovali na základne vlastnej iniciatívy, iní na odporúčanie triednym učiteľom.

     

    • Spolupráca so špeciálnou pedagogičkou, asistentkou učiteľa a výchovným poradcom pri riešení problémov v správaní a učení žiakov.

     

    • Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Karpatská 8, Košice, ktorá prebiehala na pravidelnej báze. Zúčastnila som sa 2-krát stretnutia školských psychológov základných škôl.

     

    • Zvyšovanie odbornej úrovne samoštúdiom a organizovaným vzdelávaním. Počas školského roka som si naštudovala niekoľko odborných literatúr, článkov a zúčastnila sa online kurzu KUPOZ – program na rozvoj pozornosti u detí.

     

    • Administrácia spojená s činnosťou školského psychológa. Vedenie evidencie riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.

     

     

    Od 16.marca 2020 sa školské zariadenia uzatvorili a začala práca z domu. Počas nej som bola k dispozícií stredy od 8:00 do 15:30. Mohli sa na mňa obrátiť so svojimi problémami žiaci, rodičia, ale aj učitelia prostredníctvom e-mailu. Vypracovala som Informačný materiál pre

     

    rodičov ako zvládnuť obdobie pandémie a ako efektívne využiť čas doma. Tiež som poskytla Informácie o možnosti online konzultácie so školským psychológom pre rodičov a žiakov a spracovala niekoľko Tipov ako zvládať strach a úzkosť v takejto situácii. Okrem toho som sledovala webináre pre školských psychológov cez VÚDPaP, študovala odbornú literatúru a články týkajúce sa mojej práce a bola v kontakte s CPPPaP Karpatská 8, Košice.

     

    Vypracovala: Mgr. Iveta Lukáčová, školská psychologička

     

    Školský klub detí a krúžky pri ŠKD:

     

     

     

    početžiakov

     

     

    početoddelení

     

    priemer

     

     

     

    početkrúžkovŠKD

     

    početžiakovŠKD

    vkrúžkoch

     

     

    %zapojenia

    počet

    zamestnancov

    prepočítanýstav

     

    počet

    zamestnancov

    fyzickýstav

     

     

    školský rok:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2012/13

    327

    14

     

    23,35

     

    0

     

    0

     

     

    0

    11,985

     

    14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2013/14

    324

    13

     

    24,92

     

    0

     

    0

     

     

    0

    10,958

     

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2014/15

    335

    13

     

    25,77

     

    0

     

    0

     

     

    0

    10,985

     

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2015/16

    334

    13

     

    25,7

     

     

    0

     

    0

     

     

    0

    10,40

     

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016/2017

    367

    14

     

    26,2

     

     

    0

     

    0

     

     

    0

    11

     

     

    14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2017/2018

    359

    13

     

    27,6

     

     

    0

     

    0

     

     

    0

    10,6

     

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2018/2019

    328

    13

     

    25,23

     

    0

     

    0

     

     

    0

    10,59

     

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2019/2020

    344

    13

     

    26,46

     

    0

     

    0

     

     

    0

    11,06

     

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Počet krúžkov v škole (okrem ŠKD):

    15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    počet

     

     

    počet žiakov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    navštevujúcich

     

    % zapojenia žiakov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    krúžkov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    krúžok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.-4. ročník

     

     

    10

     

     

     

    177

     

     

     

     

     

    48,62%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.-9. ročník

     

     

    5

     

     

     

    91

     

     

     

     

     

    24,07%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spolu

     

     

    15

     

     

     

    268

     

     

     

     

     

    36,12%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CVČ

     

    • Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny) : 17.1.2013

     

    • Počet krúžkov: 15

     

    • Počet lektorov: 15

     

    • Počet žiakov v krúžkoch: 268

     

    Krúžok

     

    Ateliér kreatívneho myslenia

     

    Basketbal

     

    Florbal 1-2

     

    Florbal 3-4

     

    Kreatívne ruky

     

    Počet pedag. zamestnancov- fyzický stav:

    67

    Rozdelenie podľa kariérových stupňov:

     

    Počet:

     

    -

    začínajúci pedag. zamestnanec:

    8

    -

    samostatný pedag. zamestnanec:

    31

     

    • pedag. zamestnanec s 1. atestáciou:14

     

    -   pedag. zamestnanec s 2. atestáciou:

    14

     

     

    Názovov kurzu

     

    Hravá angličtina 1

     

    Hravá angličtina 2

     

    Rozprávková angličtina 2

     

    Rozprávková angličtina 3

     

    Múdre hlavičky 1

     

    Múdre hlavičky 2

     

    YLE Starters

     

    YLE Movers

     

    YLE Flyers

     

    PET 1

     

    Nemčina s úsmevom 1

     

    Nemčina s úsmevom 2

     

    Dobrodružný knižný klub

     

    Francúzština pre začiatočníkov

     

    Anglický jazyk pre dospelých

     

     

     

    Údaje o pedagogických zamestnancoch školy

     

     

    Lego

     

    Pohybové hry

     

    Staráme sa o zvieratká

     

    Športové hry

     

    Tvorivé kreslenie

     

    Tvorivý ateliér

     

    Volejbal, prehadzovaná,

    vybíjaná

     

    Výtvarná inak

     

    Tvorivý deviatak 1

     

    Tvorivý deviatak 2

     

    Jazyková škola

     

    • Dátum vzniku ( na základe zriaďovacej listiny) : 21.4.2015

     

    • Počet poslucháčov :  183

     

    • Počet lektorov : 11

     

    • Počet kurzov : 15

     

    • Úroveň kurzov : A1- B2.1

     

    Pracovný pomer

    ·    Ku koncu školského roka ukončí pracovný pomer:          pedagogickí zamestnanci: 2

    nepedagogickí zamestnanci:0

     

     

    Kontinuálne  vzdelávanie:      uvádzajte  iba  počet  zamestnancov,  ktorí  ukončili  vzdelávanie

    1. školskom roku 2019/20

     

    -

    Adaptačné

    0

     

    -

    Aktualizačné

    29

     

    -

    Inovačné

    1

     

    -

    Špecializačné

    0

     

    -

    Funkčné

    1

     

    -

    Kvalifikačné

    5

    1. kvalifikačná1, 2. kvalifikačná 4

     

    Riadiaci zamestnanci :

     

     

     

     

    ukončené

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zaradený do

     

    Predpokladaný

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    štúdium PVVPZ

     

     

    prebieha

     

    začiatok

     

     

    ukončenie

     

    inovačného

     

    termín

     

     

    v roku

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    vzdelávania

     

    ukončenia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2019

    -

    2018

     

    12.12.2019

     

    prihásená

    -

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZRŠ II. stupeň

    -

    -

    -

     

    -

     

    prihlásená

    -

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZRŠ  I. stupeň

    2014

    -

    -

     

    23.05.2014

     

    prihásená

    -

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vedúca ŠKD

    -

    -

    -

     

    -

     

    prihásená

    -

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy

     

     

     

     

     

     

     

     

    a/ správni zamestnanci

     

     

     

    ak DPP a dohoda

     

     

     

    počet

    počet

    prac. pomer

    pracovný pomer

     

     

     

    fyzický

    prepoč.

    TPP/DPP/dohoda

    ukončený k .......

    vedúca hospodárskeho úseku

    1

    1

    DPP

    31.08.2020

    administratívny zamestnanec

    1

    1

    DPP

    31.12.2020

    Školník

    1

    1

    DPP

    31.07.2021

    Strojník

    0

    -

    -

    -

     

     

     

     

     

     

    31.08.2021

    Upratovačky

    6

    6

    4 TPP 2 DPP

    24.05.2021

    Kurič

    0

    -

    -

    -

    Technik

    0

    -

    -

    -

    špeciálny pedagóg

    1

    0,20

    DPP

    31.08.2020

    správca siete, serveru,...

    1

    0,50

    DPP

    31.08.2020

    PAM

    1

    1

    TPP

    -

    spolu:

    12

    10,70

     

     

     

     

    1. údaje o zamestnancoch školskej kuchyne a školskej jedálne

     

     

    fyzický počet

     

     

    prepočítaný počet - úväzky

     

     

     

     

     

     

    vedúca ŠJ

    1

     

    1

     

     

     

     

     

     

    hlavná kuchárka

    1

     

    1

     

     

     

     

     

     

    kuchárka

    3

     

    3

     

     

     

    5

    4

    prevádzkový zamestnanec

     

     

     

    administratívny zamestnanec

    1

    0,5

     

     

     

    spolu:

    10

    10,5

     

     

     

     

     

     

     

    Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

     

     

    Údaje o aktivitách organizovaných školou, prezentácia školy na verejnosti

    Aktualizácia propagačných panelov pre vybrané

    Preventívne programy s protidrogovou

    škôlky

    tématikou a tématikou šikanovania

    Európsky deň jazykov

    Voda a jej podoby

    Imatrikulácia prvákov

    English star

    Účasť vedenia škoy na rodičovských

    Celoročné edukačné aktivity v školskej

    združeniach vo vybraných MŠ

    knižnici

    Svetový deň výživy

    Účasť vedenia školy na zasadnutiach Rady

     

    rodičov

    Tvorivé dielne – jeseň, zima

    Deň zápasu za ľudské práva

    Beseda zdravé zúbky

    Školská vedecká konferencia

    Lyžiarsky výcvik 2.stupeň

    Zápis do prvého ročníka

    Celoročný zber papiera

    Svetový deň zdravia

    Výstavka jesenných plodov pre žiakov MŠ

    Deň Zeme pre žiakov ZŠ

    Týždeň globálneho vzdelávania

    Deň Zeme pre predškolákov vybraných MŠ

    Čítanie predškolákom v školskej knižnici

    Predškolácke dobrodružstvá 2 krát

    Vianočná akadémia pre žiakov ZŠ

    Facebooková stránka

    Vianočná akadémia pre žiakov predškolákov

    Zápis do jazykovej školy

    z vybraných MŠ

     

     

    Vianočná burza

    Lyžiarsky výcvik – II.stupeň

    Vianočné besiedky

    Deň otvorených dverí

    Lyžiarsky výcvik  s dennou dochádzkou –

    Valentínska pošta

    I.stupeň

     

     

    Školský ples

    Otvorené hodiny pre rodičov budúcich

     

    prvákov

    Unicef - Škola priateľská k deťom

    Deň otvorených dverí pre MŠ

    Deň finančnej gramotnosti

    Zápis do CVČ

    Kurz finančnej gramotnosti

     

     

    Spolupráca s CPPPaP

    Pečenie medovníkov

    Celoročná tvorba projektov v anglickom jazyku

    Pravda o drogách

    Aktivity a súťaže, do ktorých sa škola zapojila

     

    I -Bobor

    Matematický klokan

    Semináre Oxford

    Slávik Slovenska

    Spev bez hraníc

    Stop drogám

    Beh maratónskych nádejí

    Hviezdoslavov Kubín

    Tvorba projektov v digitálnej tvorbe

    Energetika

    Svetový deň jablka

    Turnaj v basketbale

    Dobšinského Košice

    Oliho príbeh – dopravná výchova

    Červená stužka

    Výtvarná súťaž 112

    Všedkovedko

    Fullova ruža

    Najkrajší sen

    Návšteva bábkového divadla

    Košík plný jesene

    Hádzaná a vybíjaná

    Slovo bez hraníc

    Farbený chodník

    Liga 4x4

    Mladý zdravotník

     

    Flórbalový turnaj

    Príroda očami detí

    Futbalový turnaj

    Atletika žiakov a žiačok

    Pro Educo and job

    Svetový deň rodičov

    Návštev filmového predstavenia

    Volejbalový turnaj

    Všetkovedko

    Divadelné predstavenie v ANJ

    Testovanie žiakov T5

    Klokan

    Olympiáda – školské kolá

    Záložky spájajú školy

    ANJ/NEJ/FRJ/DEJ/GEG/BIO/FYZ/CHE/TEH/M

     

    AT/SJL/NBV/RUJ – prebehli len školské kolá

     

    Olympiáda – OK, KK

    Európsky deň rodičov

    ANJ/NEJ/FRJ/DEJ/GEG/BIO/FYZ/CHE/TEH/M

     

    AT/SJL/NBV/RUJ – prebehli OK a KK

     

    olympiády CHE

     

    Exkurzie

    Výlety

    Planetárium

    Plánované exkurzie sa neuskutočnili

     

    z dôvodu mimoriadného prerušenia

     

    školského vyučovania pandémie

     

    koronavírusu.

    Východoslovenské múzeum

    Plánované exkurzie sa neuskutočnili

     

    z dôvodu mimoriadného prerušenia

     

    školského vyučovania pandémie

     

    koronavírusu.

    DOD Gymnázium Šrobárová, Poštová

    Plánované exkurzie sa neuskutočnili

     

    z dôvodu mimoriadného prerušenia

     

    školského vyučovania pandémie

     

    koronavírusu.

    Dopravné ihrisko

    Plánované exkurzie sa neuskutočnili

     

    z dôvodu mimoriadného prerušenia

     

    školského vyučovania pandémie

     

    koronavírusu.

     

     

     

    SÚŤAŽE 2019/20

    Názov súťaže

    Umiestne

    Meno žiaka

    Trieda

    Kolo

     

    Zodpovedný

     

    Termín

     

     

    nie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Beh o pohár starostu

    3.miesto

    Richard Mitrik

    4.D

    Okresné

    J. Lábajová

     

    17.10.2019

    mestskej časti

    4.miesto

    Michal Jakim

    4.C

    kolo

     

     

     

     

     

    Košice – Staré

    4.miesto

    Petronela Patakiová

    4.D

     

     

     

     

     

     

    mesto – Memoriál

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Milana Kováča

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Strašiak v poli

    1.miesto

    Čisár Ondrej

    3.C

    Okresné

    Z. Dedíková

     

    21.10.2019

     

     

     

     

    Jedináková Júlia

     

     

    kolo

     

    M.

     

     

     

     

     

     

    Kolesárová Katarína

     

     

     

     

    Gajdošová

     

     

     

     

     

     

    Kašková Natália

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Novysadlák Šimon

     

     

     

     

     

     

     

     

    Šaliansky Maťko

    1.miesto

    Ladislav Kliment

    3.A

    Okresné

     

     

     

    27.1.2020

     

     

     

     

     

     

     

    kolo

     

     

     

     

     

    Jazykový kvet

    1.miesto

    Benjamín Jonathan

    3.B

    Krajské

    Gašparová

     

    15.4.2020

     

     

     

     

    Grega

     

     

    kolo

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Názov súťaže

    Umiestnenie

     

    Meno žiaka

     

    Trieda

    Kolo

     

    Zodpovedný

     

     

     

    Ján Lévay

    9.A

    Okresné kolo

    M. Zibrinyi

    Cezpoľný beh

    1. miesto

    Kristián Novák

    9.A

     

     

    žiakov

     

    Matúš Ručinský

    8.A