• Skolsky_poriadok_ucinny_od_1.9.2020.pdf

    Školský poriadok

     

     

    Základná škola Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                                     

           

     

    Školský poriadok

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Školský poriadok bol vypracovaný v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „školský zákon“) a vydaný po jeho prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy.

     

     

    Školský poriadok zverejní riaditeľka školy na verejne prístupnom mieste v škole a preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov, žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.

     

     

    Milý žiak, žiačka!

     

    Každá spoločnosť sa riadi určitými pravidlami. To platí aj pre našu školu. Školský poriadok, s ktorým Ťa oboznámime, obsahuje pravidlá, ktoré treba rešpektovať v podmienkach školy, triedy a mimo školy.

    Všetky pravidlá školského poriadku sledujú dôležitý cieľ, aby Tvoje každé vystúpenie a prejavovanie sa v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania s dôrazom na ochranu Tvojho zdravia, ale aj zdravia Tvojich spolužiakov. Dodržiavanie stanovených pravidiel Tebe a Tvojim spolužiakom zabezpečí nerušene sa vzdelávať a dôstojne prežiť roky školskej dochádzky na našej škole.

     

     

    Mgr. Ľudmila Medvecová

    riaditeľka školy

     

    Deklarácia Práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa

     

    Deklarácia práv dieťaťa ako dokument na ochranu dieťaťa, ktorý prijala OSN v roku 1959, obsahuje desať základných morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“ V roku 1979 (Medzinárodný rok dieťaťa) sa začali práce na Dohovore o právach dieťaťa, ktorý predstavuje historickú dohodu štátov, a preto má širokú podporu. V roku 1990 pristúpila k nemu aj Slovenská republika.

     

    1. zásada: Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

     

    Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového, spoločenského alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.

     

    1. zásada: Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.

     

    Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a je potrebné mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.

     

    1. zásada: Právo na meno a štátnu príslušnosť.

     

    Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

     

    1. zásada: Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

     

    Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho  zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví, preto je potrebné jemu a jeho matke poskytovať zvlášť starostlivosť a ochranu, vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

     

    1. zásada:. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

     

    Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.

     

    1. zásada: Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

     

    Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to možné,  má  vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich  rodičov a vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v útlom veku nemá odlúčiť od svojej matky. Má byť povinnosťou spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu a tým, ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je potrebné, aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu mnohodetným rodinám.

     

    1. zásada: Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie .

     

    Dieťa má nárok na vzdelávanie, ktoré má byť bezplatné, aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti rozvíjať svoje schopnosti, svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.

     

    1. zásada: Právo na prednostnú ochranu a pomoc .

     

    Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc.

     

    1. zásada: Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

     

    Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti, využívania. Nemá byť predmetom žiadneho spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku, v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu dovoliť, aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie, ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania alebo bráni jeho telesnému alebo mravnému vývinu.

     

    1. zásada: Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti mieru a bratstva.

     

    Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek  inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí, aby si plne uvedomovalo, že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.

     

    Obsah

     

    Deklarácia Práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa. 2

    Článok 1 - Všeobecné ustanovenia. 5

    Článok 2 - Práva a povinnosti žiaka. 6

    2.1 Práva žiakov. 6

    2.2 Povinnosti žiakov. 7

    2.3 Žiakom nie je dovolené. 7

    Článok 3 - Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka. 8

    3.1 Zákonný zástupca žiaka má právo. 8

    3.2 Zákonný zástupca žiaka je povinný. 9

    Článok 4 - Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov. 9

    4.1 Pedagogický zamestnanec má právo. 10

    4.2 Pedagogický zamestnanec má povinnosť. 10

    Článok 5 - Organizácia vyučovania a činností v škole. 10

    5.1 Organizácia vyučovania. 11

    5.2 Organizácia vyučovania a dochádzka žiakov do školy. 11

    5.3 Dochádzka žiakov do školy a neprítomnosť žiakov na vyučovaní 12

    5.4 Odchod žiakov z budovy školy. 13

    Článok 6 - Správanie sa žiakov. 14

    6.1. Správanie sa žiakov na vyučovaní 14

    6.2 Správanie sa žiakov cez prestávky. 15

    6.3 Správanie sa žiakov mimo školy. 16

    Článok 7 - Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov. 16

    Článok 8 - Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím... 17

    Článok 9 - Opatrenia vo výchove. 18

    9.1. Pochvaly a iné ocenenia. 18

    9.2. Výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny. 18

    9.3 Ochranné opatrenia. 20

    9.4 Priestupky a správne delikty. 20

    9.5 Doplnok k priestupkom... 21

    Článok 10 - Žiacka samospráva. 21

    Článok 11 - Samospráva triedy. 22

    11.1. Voľba samosprávy triedy. 22

    11.2 Povinnosti týždenníkov. 22

    Článok 12 - Podmienky nakladania s majetkom školy. 23

    12.1 Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice. 23

    Článok 13 - Záverečné ustanovenia a účinnosť. 24

     

    Článok 1- Všeobecné ustanovenia

     

    Školský poriadok je vydaný riaditeľkou školy v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „školský zákon“) a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z., Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, Metodickým usmernením Mesta Košice č. 1/2013 a ďalšími relevantnými právnymi predpismi. Školský poriadok bol vydaný po jeho prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy.

     

    Škola je zodpovedná za realizáciu práva na vzdelanie tým, že organizuje vnútorný chod školy, výchovu a vzdelávanie žiakov a vytvára podmienky pre fungujúce, otvorené, vzájomne prospešné a podporujúce medziľudské vzťahy. Škola je miestom efektívneho využitia času výchovy a vzdelávania.

     

    Školský poriadok predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy.

     

    Dôsledné dodržiavanie a plnenie práv, povinností a zásad zakotvených v školskom poriadku je základnou povinnosťou každého žiaka a zárukou humánnych, dôstojných a pozitívnych medziľudských vzťahov. Školský poriadok je záväzný počas vyučovania, počas konania všetkých aktivít organizovaných školou i v čase mimo vyučovania.

     

    Článok 2 - Práva a povinnosti žiaka

     

    2.1 Práva žiakov

     

    1. Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
    2. Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie a získavanie vedomostí v rozsahu platných učebných osnov.
    3. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
    4. Žiak má právo na vzdelávanie v štátnom jazyku.
    5. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.
    6. Žiak má právo na bezplatné zapožičiavanie učebníc na vyučovanie.
    7. Žiak má právo na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom prostredí bez rušivých momentov, v hygienicky vyhovujúcom prostredí.
    8. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
    9. Žiak má právo na slušné zaobchádzanie a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
    10. Žiak má právo na informácie, týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov.
    11. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie.
    12. Žiak má právo využívať služby školskej jedálne.
    13. Žiak má právo zúčastňovať sa školských súťaží, olympiád a podujatí, so súhlasom riaditeľky reprezentovať školu vo vyšších súťažiach.
    14. Žiak má právo voliť a byť volený do triednej samosprávy detského parlamentu a žiackej rady školy, aktívne sa zapojiť do ich činností.
    15. Žiak má právo byť ocenený za úspešný prospech, vzorné správanie, aktivitu, víťazstvá v súťažiach.
    16. Žiak má právo riešiť svoje problémy a pripomienky s triednym učiteľom, v závažných prípadoch i na riaditeľstve školy, podľa svojich potrieb využívať pomoc výchovného poradcu, školského psychológa, špeciálneho pedagóga, kariérneho poradcu  a koordinátora proti drogovej prevencie.
    17. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
    18. Žiak má právo k danému učivu použiť akúkoľvek vhodne položenú otázku a dostať na ňu odpoveď.
    19. Žiak má právo konzultovať svoj prospech a hodnotenie vo vhodnom čase a vhodným spôsobom s vyučujúcim.
    20. Žiak má právo na objektívne a spravodlivé hodnotenie a klasifikáciu v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl.
    21. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
    22. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
    23. Žiak má právo na omyl.
    24. Žiak má právo na opravnú (komisionálnu) skúšku pri splnení potrebných podmienok.
    25. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

     

    2.2 Povinnosti žiakov

     

    1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, rešpektovať pokyny pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, dobrými mravmi a vnútornými predpismi školy.
    2. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil dobré meno  sebe aj škole.
    3. Žiak je povinný neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania. Akékoľvek ubližovanie spolužiakom, náznaky šikanovania medzi žiakmi má povinnosť okamžite hlásiť triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi, školskému psychológovi alebo vedeniu školy.
    4. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.
    5. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.
    6. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, ktoré mu boli bezplatne zapožičané a chrániť ich pred poškodením.
    7. Žiak je povinný udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory a chrániť majetok školy pred poškodením.
    8. Žiak je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov a podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie.
    9. Žiak je povinný konať tak, aby svojím správaním neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a výchove.
    10. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiakom sú v priestoroch školy a v jej areáli zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok.
    11. Žiak je povinný po príchode do školy sa prezuť v šatni a byť prezutý počas celého vyučovania. Obuv a oblečenie je povinný si uložiť do šatňového priestoru.
    12. Žiak sa počas vyučovacej hodiny nesmie zdržiavať na chodbách a v iných priestoroch školy. Po chodbe chodí primerane rýchlo, po schodištiach po pravej strane.
    13. Žiak pred skončením vyučovania nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy.
    14. Žiak sa nesmie zdržiavať  v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.
    15. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
    16. Výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva zneužívať na škodu druhého. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný.
    17. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy.

     

    2.3 Žiakom nie je dovolené

     

    1. Fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou.
    2. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou, prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.
    3. Znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní, sociálnych zariadení a ostatných priestorov školy.
    4. Používať vulgárne výrazy, akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví svojom, spolužiaka alebo učiteľa. 
    5. Počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón a prostredníctvom neho vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy (podľa ustanovenia § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka); použitie mobilného telefónu je zo strany žiaka možné iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľky školy, resp. jej povereného zástupcu.
    6. Konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu.
    7. Nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké finančné čiastky, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol.
    8. Vystupovať a sedieť na parapetných doskách, otvárať okná a vykláňať sa z nich, vyhadzovať papiere a iné odpadky, manipulovať so žalúziami, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách.
    9. Nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, rasizmus v akomkoľvek jazyku.
    10. Hrať sa s loptou a iným športovým náčiním a náradím v triedach a na chodbách.

     

     

    Článok 3 - Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

    3.1 Zákonný zástupca žiaka má právo

     

    1. Vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.
    2. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a poznatky vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,
    3. Oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
    4. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa zo žiackych knižiek, elektronického systému školy, na triednych schôdzkach rodičovskej rady, na konzultačných hodinách pre rodičov a na ochranu týchto informácií pred zverejnením.
    5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
    6. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia, vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
    7. Požiadať o uvoľnenie žiaka z vyučovania podľa pravidiel tohto školského poriadku.
    8. Voliť a byť volený do rady rodičov a rady školy.
    9. Sledovať výchovno-vzdelávaciu činnosť školy a vyjadrovať svoj názor.
    10. Na prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa.
    11. Požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka v súlade s právnym predpisom a byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
    12. V prípade pochybností o správnosti klasifikácie žiadať (do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia) o komisionálne preskúšanie.

    3.2 Zákonný zástupca žiaka je povinný

     

    1. Vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
    2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené právnymi predpismi a školským poriadkom.
    3. Poznať pravidlá vzájomných vzťahov a školský poriadok, dodržiavať ich a viesť k ich dodržiavaniu aj svoje dieťa.
    4. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
    5. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, o jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
    6. Prevziať zodpovednosť za škody, ktoré jeho dieťa spôsobí.
    7. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
    8. Prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
    9. Na vyzvanie riaditeľa školy sa osobne zúčastniť prerokovania závažných otázok týkajúcich sa výchovy a vzdelávania žiaka.
    10. Dbať na dodržiavanie vnútorného školského poriadku školy v rozsahu jeho zodpovednosti a viesť k ich dodržiavaniu aj svoje dieťa.
    11. Informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť ak si situácia vyžaduje osobitnú starostlivosť.
    12. Oznámiť škole/triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu (do 24 hodín) príčinu neprítomnosti žiaka v škole.
    13. Zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa, pravidelne kontrolovať jeho žiacku knižku a kontrolu potvrdiť svojím podpisom.
    14. Napísať žiadosť o uvoľnenie z vyučovania.
    15. Rešpektovať interný pokyn riaditeľky školy k vstupu do budovy školy a do učební.
    16. Písomnou formou informovať o záujme žiaka navštevovať školský klub detí, CVČ jazykovú školu a školskú jedáleň.
    17. Písomne informovať triedneho učiteľa o čase odchodu žiaka domov po skončení vyučovania.
    18. Nenarušovať súkromie zamestnancov školy.
    19. Zákonný zástupca žiaka 1. ročníka môže vstúpiť do priestorov šatní a tried len prvý a druhý septembrový týždeň.
    20. Zákonný zástupca žiaka v prípade konzultácie, resp. pohovoru s pedagogickým zamestnancom školy sa zapíše do knihy návštev na vrátnici školy a v sprievode pedagogického zamestnanca pred i po skončení konzultácie, resp. pohovoru zápisom do knihy návštev, opustí budovu školy.  
    21. V prípade vyzdvihnutia žiaka počas vyučovania sa zákonný zástupca musí zapísať do knihy návštev.
    22. Zákonný zástupca sa nesmie pohybovať v budove školy bez povereného zamestnanca školy.
    23. Poskytnúť škole na spracovanie informácie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

    Článok 4 - Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

     

    4.1Pedagogický zamestnanec má právo

     

    1. Očakávať, že žiaci budú rešpektovať pravidlá spoločenského správania a vnútorného školského poriadku školy.
    2. Na vlastný výber foriem a metód práce v súlade s platnými školskými dokumentmi.
    3. Počas vyučovacej hodiny odpovedať na otázky týkajúce sa preberaného učiva.
    4. Primerane vyjadriť svoj názor na akýkoľvek problém.
    5. Riadiť komunikačný proces počas vyučovacej hodiny (tému, dĺžku, výber a počet diskutujúcich).
    6. Tvorivo inovovať vyučovací proces.
    7. Na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
    8. Veriť a očakávať, že žiaci navštevujú školu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie vzdelávacie výsledky.
    9. Očakávať priaznivé podmienky pre svoju prácu.
    10. Veriť a očakávať, že rodičia podporia pozitívnu snahu školy.
    11. Pri vysokej absencii žiaka na vyučovacích hodinách požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky.
    12. Na to, že nebude vystavovaný zasahovaniu do jeho súkromia, rodiny, domova a korešpondencie.

     

    4.2Pedagogický zamestnanec má povinnosť

     

    1. Zaručiť kvalitu vzdelávania vo svojom odbore.
    2. Neklásť prekážky pri vzdelávaní v iných predmetoch.
    3. Vyučovať podľa platných učebných osnov a schválených tematických výchovno-vzdelávacích plánov.
    4. Vytvárať priaznivú atmosféru pre výchovu a vzdelávanie.
    5. Inštruovať žiakov o pravidlách školy a účinne napomáhať k ich dodržiavaniu.
    6. Byť korektný voči žiakom.
    7. Na začiatku hodnotiaceho /klasifikačného obdobia zverejniť témy a úlohy na hodnotenie, ako i spôsob hodnotenia a klasifikáciu/.
    8. Poskytovať žiakom konzultácie v určenom čase.
    9. Spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov.
    10. Neodkladne vyhotoviť záznam o úraze (zaznačiť do knihy úrazov).
    11. Preukázateľne oboznámiť žiakov a zákonných zástupcov žiakov s ustanoveniami školského poriadku na začiatku školského roka a v prípade potreby i v jeho priebehu. Dodržiavanie je záväzné.

    Článok 5 - Organizácia vyučovania a činností v škole

     

    5.1 Organizácia vyučovania

     

    Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín je zverejnený v každej triede a na webovej stránke školy. Rozvrh dozorov je zverejnený na príslušných chodbách. Rozvrh hodín musí rešpektovať každý žiak, pedagogický a odborný zamestnanec a ostatní zamestnanci školy.

     

    Časové rozdelenie vyučovacích hodín a určenie prestávok:

     

    dopoludňajšie vyučovanie

     

     

    popoludňajšie vyučovanie

     

     

     

    prestávky

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.h

     

     

     

     

    8:00 – 8:45

     

     

    7.h

     

    14:00 – 14:45

     

    1.h

     

    10 minút

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.h

     

     

     

     

    8:55 – 9:40

     

     

     

     

     

     

    2.h

     

    15 minút

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.h

     

     

     

     

    9:55 – 10:40

     

     

     

     

     

     

    3.h

     

    15 minút

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4.h

     

     

     

     

    10:55 – 11:40

     

     

     

     

     

     

    4.h

     

    10 minút

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.h

     

     

     

     

    11:50 – 12:35

     

     

     

     

     

     

    5.h

     

    10 minút

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6.h

     

     

     

     

    12:45 – 13:30

     

     

     

     

     

     

    6.h

     

    30 minút

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7.h

     

    10 minút

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                           

     

     

                Školské vyučovanie spravidla začína 1. vyučovacou hodinou o 8:00 hod. V ojedinelých prípadoch školské vyučovanie začína 2. vyučovacou hodinou o 8:55 hod. v závislosti od platného rozvrhu hodín danej triedy. V prípade, ak školské vyučovanie začína 2. vyučovacou hodinou, je pre týchto žiakov zabezpečený školský klub počas 1. vyučovacej hodiny. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Začína a končí zvonením. Popoludňajšie vyučovanie začína o 14.00 hod. a vyučovacia hodina trvá 45 minút.

     

    Školský klub detí, školská jedáleň, jazyková škola a CVČ vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný školský poriadok.

     

     

    5.2 Organizácia vyučovania a dochádzka žiakov do školy

     

    1. Budova školy sa otvára pre žiakov, ktorí navštevujú ranný ŠKD od 6:00 hod. Ostatní žiaci prichádzajú do budovy školy od 7:30 hod. tak, aby najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania o 7.55 hod. boli vo svojej triede. V odôvodnených a ojedinelých prípadoch prichádzajú žiaci aj neskôr. Po príchode do budovy školy sa žiak prihlási do elektronického dochádzkového systému školy prostredníctvom čipového kľúča. V prípade zabudnutého čipového kľúča kontaktuje dozor konajúceho pedagóga a zaznamená svoj príchod do náhradnej evidencie. Stratu čipového kľúča oznámi triednemu učiteľovi.
    2. Pred vchodom do budovy si očistí obuv. V určených priestoroch je žiak povinný sa prezuť do obuvi, ktorá je vhodná na bezpečný pohyb po priestoroch školy a je v súlade s hygienickými a zdravotnými požiadavkami (obuv by nemala zanechávať na podlahe čierne stopy) a odloží si vrchný odev do skrinky.
    3. Po príchode do školy žiak nesmie svojvoľne opustiť budovu školy a areál školy. V nevyhnutných prípadoch žiak môže opustiť budovu školu alebo areál školy len v sprievode zákonného zástupcu a so súhlasom triedneho učiteľa alebo so súhlasom vyučujúceho danej hodiny.
    4. Vyučovanie začína zvonením spravidla o 8:00 hod. tak, že každý žiak sedí na svojom mieste.
    5. Vyučovací deň môže mať najviac 7 vyučovacích hodín. Po skončení vyučovania sa žiaci môžu zdržiavať v priestoroch školy iba s pedagogickým dozorom alebo poverenými zamestnancami školy, ktorí zabezpečujú vopred ohlásené akcie a podujatia, krúžkovú činnosť, činnosť v jazykovej škole a v školskom klube detí.
    6. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v priestoroch na tento účel určených - triedy, odborné učebne, laboratória, dielňa, telocvične a športový areál školy.
    7. Na hodinách realizovaných v laboratórnych priestoroch, pri pracovnom vyučovaní na hodinách výtvarnej výchovy a pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy žiaci majú na sebe oblečenie podľa predpísaných noriem.
    8. Vo vstupných priestoroch školy, školskej jedálni a na jednotlivých chodbách v stanovených časoch pri príchodoch žiakov do školy, počas prestávok, pri presunoch žiakov a pri odchodoch zo školy zabezpečujú dozor riaditeľkou poverení pedagogickí zamestnanci podľa určeného a zverejneného rozpisu. Pedagogický dozor je zodpovedný za dodržiavanie školského poriadku. Vzájomné navštevovanie žiakov počas vyučovacích hodín nie je dovolené, s výnimkou vzniku mimoriadnej situácie.
    9. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budove školy používať topánky s kolieskom, skejtbordy, kolieskové korčule, kolobežky a bicykle.

     

    5.3 Dochádzka žiakov do školy a neprítomnosť žiakov na vyučovaní

     

    1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.
    2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť triednemu učiteľovi príčinu jeho neprítomnosti do 24 hodín.
    3. Ak žiak z vážnych dôvodov nestihne začiatok vyučovania na 1. vyučovaciu hodinu  zazvoní pri vchodových dverách a nahlási svoje meno, priezvisko a triedu na vrátnici školy. Pri vstupe do triedy sa žiak pozdraví a oznámi dôvod svojho meškania vyučujúcemu.
    4. Ak žiak opustí školu a vyučovanie pre vopred známu príčinu alebo zo zdravotných dôvodov, vyžiada si súhlas vyučujúceho nasledovne:

    - z jednej vyučovacej hodiny uvoľní žiaka vyučujúci, ktorý to oznámi triednemu učiteľovi (žiak môže byť uvoľnený na základe  písomného zdôvodnenia zákonného zástupcu žiaka),

    - na 1 deň uvoľní žiaka triedny učiteľ (maximálne päťkrát počas školského roka na základe  písomného zdôvodnenia zákonného zástupcu žiaka),

    - ak neprítomnosť trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce pracovné dni, je potrebné priniesť triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti žiaka,

    - na viac ako 5 dní uvoľní žiaka riaditeľka školy, po konzultácii s triednym učiteľom, riaditeľka školy si vyžiada žiadosť o uvoľnenie v písomnej forme.

    1. Za dôvod ospravedlnenej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva najmä choroba žiaka, lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, karanténa, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie a meškanie hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka a iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole.
    2. Každý žiak je povinný doplniť si učivo z predmetov, na ktorých sa nezúčastnil.
    3. Ak žiak vymešká počas polroka viac ako 30% z vyučovania a počet známok z predmetu neumožňuje uzavrieť klasifikáciu, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.
    4. Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva alebo je v trvalom styku s osobou chorou na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca žiaka ihneď riaditeľovi školy.
    5. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od prvej vyučovacej hodiny, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená. Takéto prípady rieši riaditeľka školy podľa platných predpisov a oznámi to zákonnému zástupcovi.
    6. Účasť na vyučovaní povinne voliteľných a nepovinných predmetov a na triednickej hodine je počas školského roku povinná.
    7. Ak sa žiak zúčastňuje súťaží organizovaných mimo budovy školy, vyučujúci do triednej knihy zapíše žiaka ako chýbajúceho, ale triedny učiteľ mu vykáže 0 vymeškaných hodín.
    8. Ak je žiak hospitalizovaný v nemocnici, príp. inom zariadení a zúčastňuje sa tam výchovno-vzdelávacieho procesu, žiak sa do triednej knihy nezapisuje. Do poznámky triedny učiteľ zapíše „Žiak je od ..... hospitalizovaný v ......... . Žiak navštevuje školu pri zdravotníckom zariadení od... “.
    9. Vymeškané vyučovacie hodiny má žiak ospravedlnené na základe písomného dokladu, ktorý je podpísaný zákonnými zástupcami žiaka, lekárom a inými inštitúciami ( napr. súdom). Písomné ospravedlnenie musí byť odovzdané triednemu učiteľovi do 2 pracovných dní od opätovného nástupu do školy, inak sa hodiny považujú za neospravedlnené.

     

    5.4 Odchod žiakov z budovy školy

     

    1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si uloží žiak veci do školskej tašky alebo úložného priestoru, vyloží stoličku a svoje pracovné miesto zanechá čisté a bez odpadkov. Poverení žiaci zotrú namokro tabuľu, uložia pomôcky, zatvoria okná a vodovodné kohútiky, zhasnú osvetlenie v súčinnosti s vyučujúcim a v jeho sprievode odchádzajú všetci žiaci do šatne, prípadne do školskej jedálne.
    2. Ak žiak zistí nejakú stratu, ohlási to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnesie na vrátnicu.
    3. V šatni sa žiak prezuje, oblečie si vrchný odev a svoj odchod zo školy zaeviduje v elektronickom systéme dochádzky prostredníctvom čipového kľúča a disciplinovane opustí školskú budovu.
    4. Žiaci sa nesmú bezdôvodne bez dozoru učiteľa zdržiavať po skončení vyučovania v triede, v budove školy ani v areáli školy.

    Článok 6 - Správanie sa žiakov

     

    Výchova žiakov je zameraná na posilňovanie úcty k ľudským právam a základným slobodám, na posilnenie úcty k rodičom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, k prírodnému prostrediu, k jazyku, ku kultúre a národným hodnotám. Je prípravou na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, etickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

     

    6.1. Správanie sa žiakov na vyučovaní

     

    1. Žiak prichádza do školy včas, na vyučovanie a všetky školské činnosti riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje. Oblečenie žiaka a celková úprava má byť bez výstredností.
    2. Ak žiak z vážnych dôvodov na vyučovanie príde oneskorene, nahlási sa na vrátnici.
    3. Na vyučovacích hodinách je žiak povinný dodržiavať zasadací poriadok, ktorý určil triedny učiteľ alebo vyučujúci daného predmetu. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto vyučujúci daného predmetu.
    4. Do odborných učební sa žiaci premiestňujú počas prestávky podľa pokynov vyučujúcich.
    5. Ak žiak chce odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa. Skúšanému žiakovi nikto nenašepkáva, neodpisuje školské ani domáce úlohy.
    6. Žiak má prísne zakázané používať mobil v budove školy a v školskej jedálni (Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole). Ak má žiak mobilný telefón alebo iné audiovizuálne zariadenia počas celého pobytu v škole /na vyučovaní, počas prestávok, v šatni, v školskej jedálni /musí ho mať vypnutý a odložený. Ani počas obeda v ŠJ a pobytu v ŠKD mobil nepoužíva. Za mobilný telefón počas vyučovania zodpovedá žiak. V prípade porušovania tohto nariadenia  bude okamžite informovaný zákonný zástupca a porušenie bude riešiť výchovná komisia za účasti rodiča a vedenia školy. Mobilný telefón vo vyučovacom procese môže žiak použiť výhradne so súhlasom vyučujúceho.
    7. Žiak nenosí do školy predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
    8. Predmety nepotrebné na vyučovanie môže vyučujúci odobrať a vrátiť len rodičovi.
    9. Žiak na vyučovaní pozorne sleduje učiteľov výklad a odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenarúša vyučovaciu hodinu.
    10. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny a uvedie dôvod. Ospravedlnenie žiaka posúdi vyučujúci.
    11. Žiak sa k vedeniu školy, k učiteľom a zamestnancom školy  správa zdvorilo, pri stretnutí ich pozdraví. Pri komunikácii s dospelými, ale aj so spolužiakmi dodržiava pravidlá slušného správania.
    12. Ak počas vyučovania do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa postavia. Žiaci si sadnú na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako sa zdravia pri odchode učiteľa z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovnej výchovy, pri práci s počítačom a pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
    13. Žiak počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
    14. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok.
    15. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí jeho zákonný zástupca buď odstrániť, alebo finančne uhradiť.
    16. Na vyučovanie si žiak nosí pomôcky podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.
    17. Na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný cvičebný úbor a športovú obuv, na hodiny technickej výchovy a výtvarnej výchovy si nosí vhodný pracovný odev (plášť).
    18. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a v poriadku. Šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie a ostatný školský majetok. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi a počítačovou technikou môže len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa.
    19. Žiakom nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov vykláňať sa z okien, sadať a stúpať na parapetné dosky a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.
    20. Žiak má žiacku knižku v škole každý deň, na každej vyučovacej hodine.
    21. Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje(karty, cigarety, nevhodné publikácie a časopisy, nožíky, lopty, žuvačky, spreje a pod.). Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to ihneď triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.
    22. Poistná udalosť sa nevzťahuje na stratené veci, ale na odcudzené z uzamknutej triedy a šatne. Z dôvodu poistnej udalosti je potrebné odkladať účtenky jeden rok.

     

    6.2 Správanie sa žiakov cez prestávky

     

    1. Žiaci počas prestávok dodržiavajú bezpečnostné pokyny a pokyny dozor konajúcich učiteľov.
    2. Počas prestávok sa žiak má pohybovať bezpečne, nebehať po chodbách, zodpovedným a ohľaduplným správaním má predchádzať zbytočným úrazom.
    3. Dvere na triedach sú počas malých prestávok dokorán otvorené. Malé prestávky žiaci využívajú na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.
    4. Počas mliečnej desiatej sa prihlásení žiaci presúvajú do školskej jedálne s vyučujúcim.
    5. Cez veľkú prestávku sú žiaci na chodbe(ale nesmú sa svojvoľne pohybovať po budove školy), resp. na školskom dvore. Týždenníci zodpovedajú za poriadok v triede (umyjú tabuľu, polejú kvety, pripravia kriedy a pomôcky), zabezpečia bezpečné vetranie triedy v súčinnosti s vyučujúcim.
    6. Presuny žiakov na delené hodiny (jazyky, ETV, NBV, TSV a TEH ) sa uskutočňujú 5 minút pred koncom prestávky. Žiaci na vyučujúceho čakajú pred triedou. Kmeňoví žiaci si po návrate do svojej triedy skontrolujú stav triedy a prípadné poškodenie ihneď hlásia triednemu učiteľovi.
    7. Papiere a odpadky odhadzujú žiaci do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli.
    8. Spory so spolužiakmi žiaci riešia bez použitia fyzickej sily a dohodnú sa s nimi priateľsky. Netolerujú šikanovanie, neprizerajú sa mu, zasiahnu alebo privolajú pomoc dospelého. Šikanovanie je mimoriadne závažným porušením školskej disciplíny.
    9. Žiaci rešpektujú prísny zákaz fajčenia, používania alkoholických nápojov, drog ainých omamných látok v škole, v celom areáli školy a jeho okolí, upozorňujú na to aj ostatných. Prinesenie alkoholu, drog prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
    10. Ak žiak zistí, že niekto zo spolužiakov má veci v horeuvedenom bode v škole, je jeho povinnosťou okamžite to oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru.
    11. Do riaditeľne, zborovne a kancelárií môže žiak ísť len v nevyhnutných prípadoch. Všetky záležitosti žiak rieši prostredníctvom triedneho učiteľa počas prestávky resp. zastupujúceho triedneho učiteľa.
    12. Žiaci do odborných učební vchádzajú v sprievode učiteľa s učebnými pomôckami potrebnými pre daný predmet a žiackou knižkou.
    13. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
    14. Cez prestávku chodia určení žiaci alebo týždenníci po pomôcky.
    15. Žiaci 1.-4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov. Žiaci 5.-9. ročníka 5 minút pred zazvonením na vyučovaciu hodinu odídu k vstupu do tel. zariadenia a tam čakajú na učiteľa telesnej výchovy.

     

    6.3 Správanie sa žiakov mimo školy

     

    1. Žiak je povinný sa slušne správať i v čase mimo vyučovania. Úctivo a zdvorilo sa má správať k svojim rodičom, spolužiakom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdraví. Nepoškodzuje verejný a súkromný majetok.
    2. Žiak nepožíva alkohol a iné návykové látky, nefajčí.
    3. Na školských výletoch a akciách mimo školy je potrebné správať sa spôsobom, ktorým bude žiak robiť dobré meno škole.
    4. Žiak je pozorný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľní im miesto v dopravných prostriedkoch.
    5. Žiak chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.

     

    Článok 7 - Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov

     

    1. Žiak je povinný dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa bezpečného správania v škole, má chrániť svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov. Správa sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobil ujmu na zdraví.
    2. Žiak má zakázané vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných doskách, manipulovať s oknami bez dozoru učiteľa, behať po triede a chodbách, skákať po schodoch, kĺzať sa po zábradliach.
    3. V prípade, že žiak utrpí na vyučovacej hodine alebo cez prestávku akýkoľvek úraz, nahlási to ihneď vyučujúcemu alebo dozor konajúcemu učiteľovi, resp. triednemu učiteľovi. Ak to nemôže v prípade úrazu urobiť sám, požiada o nahlásenie spolužiaka alebo iného žiaka školy, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti. O úraze je potrebné spísať záznam.
    4. Žiak školy má prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky a hrať hazardné hry v škole, v celom areáli školy, ale aj mimo školy a na všetkých akciách organizovaných školou. Žiak sa pod vplyvom uvedených látok nesmie zúčastniť na vyučovaní a jeho neprítomnosť z týchto dôvodov nie je možné ospravedlniť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za mimoriadne závažné a hrubé porušenie školského poriadku. Rovnako aj propagácia týchto látok na oblečení žiakov či inými predmetmi je zakázaná.
    5. Žiak chodí do školy čisto a primerane veku slušne oblečený bez hanebných nápisov a predmetov na oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku a v súlade s hygienickými normami.  Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek.
    6. Pri prácach v odborných učebniach a na hodinách telesnej výchovy žiak dodržiava predpisy, o ktorých ho poučia učitelia daných predmetov.
    7. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší stav zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc.
    8. V prípade zdravotných ťažkostí počas vyučovania žiak bude uvoľnený, pričom zodpovednosť za žiaka preberá zákonný zástupca.
    9. Žiak dodržiava pokyny na zachovanie čistoty v triede a v škole, dodržiava zásady osobnej hygieny.
    10. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
    11. Za bezpečnosť žiakov počas ich pobytu v škole a výchovno-vzdelávacom zariadení, ktoré je súčasťou školy, vrátane času pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii, školských výletoch, plaveckom výcviku, lyžiarskom a snowboardovom výcviku, škole v prírode a pri ostatnej činnosti, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program a pri výchovných akciách organizovaných školou zodpovedajú pedagogickí zamestnanci (službu konajúci dozor).

     

     

    Článok 8 - Ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskriminácioua násilím

     

    1. Prísne sa zakazujú všetky formy nenávistného správania, podnecovania k násiliu, ospravedlňovania násilia a terorizmu, propagácia extrémizmu a podnecovania ľudskej (národnostnej, rasovej, etnickej a náboženskej) neznášanlivosti a všetkých foriem diskriminácie a segregácie.
    2. Ak vznikne oprávnené podozrenie z ohrozovania mravného vývinu žiakov, je riaditeľ školy povinný bezodkladne riešiť problém v súčinnosti s triednym učiteľom, zákonnými zástupcami, výchovným poradcom a ďalšími odborníkmi, ktorí poskytujú poradenstvo a terapiu.
    3. Pri akýchkoľvek náznakoch záškoláctva, agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, delikvencie, vydierania, sexuálneho zneužívania a násilia, prejavoch extrémizmu a sympatií k spoločensky nežiaducim hnutiam sú vyučujúci povinní nahlásiť zistené skutočnosti a podozrenia vedeniu školy, ktoré sa tým bezodkladne začne zaoberať a prijme adekvátne opatrenia. V odôvodnených prípadoch právnej kvalifikácie protiprávneho konania sa využijú príslušné ustanovenia zákona o priestupkoch a Trestného zákona.
    4. Škola netoleruje šikanovanie v žiadnych formách a podobách, a to ani v náznakoch. Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona. (2) Ustanovenia tejto smernice o škole sa rovnako vzťahujú aj na školské zariadenie.
    5. V rámci účinnej prevencie šikanovania škola vytvára priaznivú klímu, zabezpečuje úzku spoluprácu medzi žiakmi, zamestnancami školy a zákonnými zástupcami, jasne vymedzuje možnosť oznamovať aj zárodky šikanovania (pri zachovaní dôvernosti oznámení), školským poriadkom jasne stanovuje pravidlá správania, vrátane sankcií za ich porušovanie, vedie písomnú dokumentáciu o riešení konkrétnych prípadov šikanovania, v súlade s pracovným poriadkom zaisťuje dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení, v čase záujmovej a mimoškolskej činnosti. Pre pedagogických zamestnancov a zákonných zástupcov organizuje semináre s odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou.

    Článok 9 - Opatrenia vo výchove

     

    9.1. Pochvaly a iné ocenenia

     

    1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za:
     • mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy,
     • záslužný alebo statočný čin,
     • dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

    Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade a zaznamenávajú sa do triednych výkazov

    1. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za:
     • vzornú dochádzku do školy počas školského roka,
     • za dosiahnutý prospech „prospel s vyznamenaním“ za dané obdobie,
     • reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.,
     • za 1.-3. miesto v školských kolách olympiád a rôznych súťaží,
     • prácu pre triedny kolektív a podobne.
    2. Pochvala od riaditeľa školy sa udeľuje za:
     • reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.,
     • záslužná práca pre školu, v školskom parlamente, v projektoch, zberoch a pod. v priebehu navštevovania ZŠ,
     • študijný priemer 1,00,
     • účasť v celoslovenskom kole súťaží a olympiád,
     • významný spoločenský čin (záchrana života, pomoc starým ľuďom a pod.),
     • za 1.-3. miesto v okresných a vyšších kolách olympiád a rôznych súťaží.
    3. Udelenie vecnej ceny:

    za výnimočné výsledky, hodnotené podľa osobitných kritérií, dosiahnuté vo vyučovaní,

     • slovenského jazyka a literatúry,
     • cudzieho jazyka,
     • matematiky, informatiky a prírodovedných a spoločenských predmetov,
     • telesnej výchovy a športu,
     • výtvarnej a hudobnej výchovy.

    9.2. Výchovné opatrenia – posilnenie disciplíny

     

    1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení -  napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa alebo pokarhanie od riaditeľa školy
    2. O udelení výchovného opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka, a to písomne. Výchovné opatrenie sa zaznamená do triedneho výkazu. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka
    3. Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia je potrebné previnenie objektívne prešetriť za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka. Za jedno previnenie je možné udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny
    4. Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje za:
     • neskorý príchod na vyučovaciu hodinu,
     • nevhodné správanie sa žiakov v triede alebo na verejnosti,
     • ojedinelé dopúšťanie sa menej závažných previnení proti školskému poriadku,
     • menej časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.,
     • za 3 zápisy v KZ (klasifikačnom zázname) podľa závažnosti a posúdenia triednym učiteľom v súlade s vyššie uvedeným.
    5. Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi za:
     • 1 – 2 vymeškané neospravedlnené hodiny,
     • opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,
     • narúšanie vzťahov medzi spolužiakmi,
     • nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a zamestnancov školy,
     • opakované nevhodné správanie sa žiakov v triede alebo na verejnosti,
     • časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.,
     • za 5 zápisov v KZ (3 + 2) podľa závažnosti a posúdenia triednym učiteľom v súlade s vyššie uvedeným.

    Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa po prerokovaní v pedagogickej rade.

    1. Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi za:
     • 3 – 6 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín,
     • opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti,
     • časté narušovanie vyučovacieho procesu a pod.,
     • za 7 zápisov v KZ (5 + 2) podľa závažnosti a posúdenia triednym učiteľom v súlade s vyššie uvedeným.

          Riaditeľka školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.

    1. Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):

    Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

    Znížená známka zo správania na stupeň 2 sa udeľuje za :

     • za 10 zápisov v KZ (7 + 3) podľa závažnosti a posúdenia triednym učiteľom v súlade s vyššie uvedeným,
     • 7 – 12 vymeškaných neospravedlnených hodín,
     • opakované závažné porušovanie školského poriadku,
     • fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie voči žiakom alebo zamestnancom,
     • krádež v škole a na verejnosti bez trestného stíhania,
     • falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, LV potvrdenie, záznam v ŽK),
     • priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,
     • úmyselné poškodzovanie majetku školy,
     • svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo školy),
     • za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok.
    1. Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé):

    Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

          Znížená známka zo správania na stupeň 3 sa udeľuje napr. za :

     • za 15 zápisov v KZ (10 + 5) podľa závažnosti a posúdenia triednym učiteľom v súlade s vyššie uvedeným,
     • 13 - 60 vymeškaných neospravedlnených hodín,
     • veľmi vážne porušenie školského poriadku,
     • fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,
     • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,
     • falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.,
     • poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody.
    1. Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):

    Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

               Znížená známka zo správania na stupeň 4 sa udeľuje napr. za :

     • za 20 zápisov v KZ (15 + 5) podľa závažnosti a posúdenia triednym učiteľom v súlade s vyššie uvedeným,
     • 61 a viac vymeškaných neospravedlnených hodín,
     • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin,
     • v týchto prípadoch problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov odobratím prídavkov na dieťa a ďalšími výchovnými opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy.
    1. Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním  starostlivosti  o povinnú školskú dochádzku žiaka zo strany jeho zákonného zástupcu.

    9.3 Ochranné opatrenia

     

    1. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie- umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
    2. Riaditeľka školy bezodkladne privolá :
     • zákonného zástupcu,
     • zdravotnú pomoc,
     • Policajný zbor.
    3. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.

    9.4 Priestupky a správne delikty

     

    1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve: Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú  školskú  dochádzku  alebo  ak  dieťa  neospravedlnene  vynechá  viac  ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.
    2. Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec (podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca pobyt.
    3. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľ školy povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt  (v súlade  s § 5 ods.11 zákona  č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
    4. Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľky školy začať priestupkové konanie v zmysle  § 6 a v súlade s § 37 a 37a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    5. V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj napriek prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100  vyučovacích hodín bez náležitého ospravedlnenia, obec na základe oznámenie riaditeľa školy podáva podnety na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

    9.5 Doplnok k priestupkom

     

    1. Za bežné priestupky sa považujú:
     • zabúdanie učebných pomôcok,
     • zabúdanie žiackej knižky,
     • zabúdanie prezuviek, úbor na TV a pod.
    2. Za závažné priestupky sa považujú:
     • vyrušovanie na hodinách,
     • bezdôvodné opustenie školy,
     • nerešpektovanie príkazov vyučujúcich,
     • prepisovanie známok,
     • klamstvo,
     • podvody,
     • používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.
    3. Za mimoriadne závažné priestupky sa považujú :
     • šikanovanie žiakov (aj slovné),
     • arogancia,
     • drzosť,
     • fyzické ublíženie,
     • krádež, fajčenie,
     • alkohol,
     • drogy,
     • ničenie školského zariadenia a pod.

         

          V prípade závažného priestupku, mimoriadne závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa nemusí v odôvodnených prípadoch dodržať hierarchia (postup) výchovných opatrení.

           Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenie školského poriadku sa posudzuje individuálne. Pri riešení porušenia školského poriadku triedny učiteľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami žiaka, pedagógmi školy, výchovným poradcom, školským psychológom, vedením školy, školským špeciálnym pedagógom, CPPP a P, políciou a pod..Osobitne sa postupuje pri začlenených žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Článok 10 - Žiacka samospráva

     

    Detský parlament a Žiacka školská rada ustanovená v súlade s § 26 zákona č. 596/2003 Z. z., ktorá sa riadi svojím štatútom a tvoria ju zástupcovia jednotlivých tried, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok a prostredníctvom nej majú žiaci možnosť ovplyvňovať výchovnovzdelávací proces v škole a podieľať sa na tvorbe vnútorných predpisov školy. Činnosť žiackej školskej rady koordinuje poverený pedagogický zamestnanec školy -koordinátor žiackej školskej rady. V triedach sa môže vytvoriť spravidla trojčlenná samospráva, ktorá riadi život triedy a vystupuje ako hovorca záujmov triedy.

     

    Článok 11 - Samospráva triedy

     

    11.1. Voľba samosprávy triedy

     

    1. Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení:
     • predseda – zastupuje triedu, zodpovedá za poriadok a správanie spolužiakov, predkladá požiadavky triedy triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim, kontroluje prácu členov triednej samosprávy,
     • podpredseda –zastupuje predsedu v neprítomnosti,
     • nástenkári – aktualizujú nástenky v triede, dbajú o jej estetickú úroveň a obsahovú náplň

     

    Kolektív triedy a triedny učiteľ si môžu zvoliť aj iné funkcie triednej samosprávy. Na 1.stupni triedny učitelia zvážia vznik triednej samosprávy. Od tretieho ročníka si kolektív triedy volí zástupcu do školského parlamentu.

     

    1. Týždenníci sú spravidla dvaja a určuje ich triedny učiteľ. Ich mená zapisuje TU do triednej knihy najneskôr na začiatku týždňa.

    11.2 Povinnosti týždenníkov

     

    V každej triede konajú službu dvaja týždenníci, ktorých určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v triednej knihe. Žiaci, ktorých triedny učiteľ poverí službou, vykonávajú týždennícke práce podľa organizačných pokynov triedneho učiteľa a ostatných vyučujúcich. Rozpis týždenníckych služieb bude zverejnený v každej triede. Týždenníci sú povinní:

     • dozerať na poriadok a čistotu v triede, dbať o šetrenie elektrickou energiou a vodou, cez prestávky vyvetrať triedu otvorením okien v súčinnosti s vyučujúcim,
     • zabezpečiť pred každou vyučovacou hodinou umytie tabule, kriedu, alebo fixy na písanie na tabuľu, podľa potreby a pokynov vyučujúcich aj pomôcky na vyučovanie,
     • zatvárať šatne 5 minút pred začiatkom vyučovania a po skončení vyučovania,
     • pred zazvonením zistiť chýbajúcich žiakov triedy a na začiatku každej hodiny vyučujúcemu nahlásiť mená neprítomných žiakov,
     • triedený a separovaný odpad v triedach (papier, plast) každý deň i pri čiastočnom zaplnení odnášať do zberných kontajnerov na chodbách,
     • v prípade meškania vyučujúceho na hodinu (5 minút) nahlásiť jeho neprítomnosť vedeniu školy,
     • dbať o to, aby učebňa po vyučovaní zostala v poriadku v súčinnosti s vyučujúcim – vyložené stoličky na laviciach, zatvorené okná, zotretá tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorená voda, smeti v koši,
     • nahlásiť akékoľvek poškodenie inventáru učebne, stien, okien alebo iného zariadenia vyučujúcemu, triednemu učiteľovi, prípadne vedeniu školy.

    Článok 12 - Podmienky nakladania s majetkom školy

     

    12.1 Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

     

    1. Žiak je povinný: - šetriť školskú budovu, vonkajšie a vnútorné zariadenie (napr. žalúzie, obrusy, lavice, stoličky, nábytkové zostavy v triedach, steny, podlahy, výzdobu, hračky, spoločenské hry, šachový stolík, výpočtovú techniku). Akékoľvek poškodenie školského zariadenia je rodič povinný v plnej miere uhradiť.
    2. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením, mať učebnice riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roku poškodí alebo stratí učebnicu, musí rozdiel uhradiť podľa pravidiel:
     • strata učebnice - 100% ceny učebnice,
     • učebnica po 1 roku používania - 90% z ceny učebnice,
     • učebnica po 2 roku používania - 70% z ceny učebnice,
     • učebnica po 3 roku používania - 50% z ceny učebnice,
     • učebnica po 4 roku používania - 30% z ceny učebnice,
     • učebnica po 5 roku používania - 20% z ceny učebnice.
    3. Učebnice sú majetkom školy.
    4. V ojedinelých prípadoch, ak žiak prestúpi z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá so súhlasom riaditeľa školy a odovzdá ich na tej škole, kde končí školský rok.
    5. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne. Zistené závady poverení žiaci okamžite nahlásia triednemu učiteľovi, ktorý ich zapíše do zošita závad  a oznámi vedeniu školy.

    Článok 13 - Záverečné ustanovenia a účinnosť

     

     

     

    Zmeny v školskom poriadku musia byť prerokované v pedagogickej rade a rade školy vo forme očíslovaných dodatkov.

     

    Školský poriadok je zverejnený pre žiakov v triedach a všetkých odborných učebniach, pre zamestnancov a zákonných zástupcov v priestoroch zborovne školy, v kancelárii zástupcov školy, riaditeľky  školy a v elektronickej forme na webovej adrese školy https://zsnovo.edupage.org/.

     

     

    V Košiciach dňa 01.09.2020

     

     

     

     

    ______________________

    Mgr. Ľudmila Medvecová

                                                                                                                                                                                                     riaditeľka školy


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje