• Prevádzkový poriadok športového areálu - atletickej dráhy 

    Prevadzkovy_poriadok_IHRISKO_NOVOMKE.pdf

    Prevádzkový poriadok športového areálu - atletickej dráhy 

    Prevádzkovateľ a správca: Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

      

    Všeobecné ustanovenia

    1. Športový areál s atletickou dráhou slúži na prevádzkovanie športových aktivít žiakov základných , CVČ, športovej verejnosti a prenajímateľov. 
    2. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore areálu.
    3. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do areálu a bez výnimky ho dodržiavať. 
    4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na atletickej dráhe a v športovom areáli. Vstup na dráhu a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
    5. Užívatelia zodpovedajú za svoj osobný majetok. Prevádzkovateľ nezodpovedá za takto vzniknuté škody. 

    Organizačné ustanovenia

    1. Do školského športového areálu sa vstupuje výhradne cez samostatný vchod (nie cez školskú bránu).
    2. Užívateľ smie vojsť a zotrvať v priestoroch areálu len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa a správcu ihriska. Kontaktné údaje sú uvedené na vstupnej tabuli a na internetovej stránke ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice.
    3. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá prevádzkovateľ.
    4. Každý užívateľ je povinný riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť užívateľ s okamžitou platnosťou vykázaný z areálu.
    5. Užívateľ areálu je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodzovaniu majetku mesta.
    6. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených v tomto prevádzkovom poriadku zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
    7. Za maloleté osoby športujúce v areáli zodpovedá zákonný zástupca. Správca nevykonáva dozor nad deťmi v čase športovania.
    8. Každý užívateľ je povinný dodržiavať v areáli čistotu a poriadok, vyhradený časový harmonogram využívania atletickej dráhy a prevádzkový čas športového areálu.
    9. Časový harmonogram využitia atletickej dráhy zostavuje a riadi prevádzkovateľ športového areálu.
    10. V športovom areáli s atletickou dráhou je zakázané:
     • akýmkoľvek spôsobom zasahovať do behu ostatných bežcov, behať v protismere,
     • behať v prípade nepriaznivých klimatických pomerov (dážď, sneženie, mráz, ...) a v čase zníženej viditeľnosti,
     • akýmkoľvek spôsobom poškodzovať areál a jeho zariadenia,
     • používať bicykle, korčule, kolobežky, skateboardy a iné nevhodné športové náradia,
     • fajčiť, užívať alkoholické nápoje alebo iné omamné či psychotropné látky alebo vstupovať do areálu pod ich vplyvom,
     • prinášať pyrotechniku, horľavé látky a chemikálie,
     • vodiť a vpúšťať psov, mačky a iné zvieratá do areálu,
     • nevhodne sa správať (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné či fyzické napádanie iných),  
     • znečisťovať atletickú dráhu a jej okolie.

    Prevádzkové ustanovenia

    1. Atletická dráha je v prevádzke celoročne okrem školských prázdnin (okrem letných prázdnin), dní pracovného voľna, štátnych sviatkov.
    2. Prevádzková doba:

    Pre potreby škôl a školských zariadení v priebehu školského roka:

     

    od

    do

    Pondelok

    8:00

    17:00

    Utorok

    8:00

    17:00

    Streda

    8:00

    17:00

    Štvrtok

    8:00

    17:00

    Piatok

    8:00

    17:00

    Pre verejnosť (individuálni športovci) v priebehu školského roka:

     

    dopoludnia

    popoludní

     

    od

    do

    od

    do

    Pondelok

    6:00

    8:00

    17:00

    20:00

    Utorok

    6:00

    8:00

    17:00

    20:00

    Streda

    6:00

    8:00

    17:00

    20:00

    Štvrtok

    6:00

    8:00

    17:00

    20:00

    Piatok

    6:00

    8:00

    17:00

    20:00

    Sobota

    6:00

     

     

    20:00

    Nedeľa

    6:00

     

     

    20:00

    Pre verejnosť (individuálni športovci) v priebehu letných prázdnin od 1.7.2021 do 31.8.2021:

     

    od

    do

    Pondelok

    6:00

    20:00

    Utorok

    6:00

    20:00

    Streda

    6:00

    20:00

    Štvrtok

    6:00

    20:00

    Piatok

    6:00

    20:00

    Sobota

    6:00

    20:00

    Nedeľa

    6:00

    20:00

    1. Prenájom skupinových aktivít sa riadi podľa Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice.
    2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo operatívne meniť prevádzkové hodiny športového areálu.
    3. Rezerváciu  a prenájom  atletickej dráhy je potrebné vopred písomne dohodnúť s prevádzkovateľom športového areálu.
    4. Telefónne linky:

    112 – tiesňové volanie

    150 – hasičská a záchranná služba

    155 – záchranná zdravotnícka služba

     1. – polícia
     2. – mestská polícia

    Osobitné ustanovenia: Fyzickej resp. právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, bude zakázaný vstup do športového areálu s atletickou dráhou  na dobu 3 mesiacov.

    Záverečné ustanovenia: Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2020.

    Kontakt na správcu počas letných prázdnin:  0910 342 445

  • Kontakty

   • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice
   • skola@zsnovo.sk
   • Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice Slovakia
   • 35540648
   • 2021605014
   • 055/625 29 61
 • Novinky

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje