• 1. žiacka knižka

    2. internetová žiacka knižka

    3. triedne aktívy:

    4. konzultačné hodiny (po dohode s pedagógom)

    Vstup zákonných zástupcov do budovy školy je povolený iba na základe vopred dohodnutých termínov konzultácií s pedagogickými pracovníkmi školy. 
    Z bezpečnostných dôvodov si pedagogický pracovník vyzdvihne zákonného zástupcu na vrátnici školy a po ukončení konzultácie ho osobne odprevadí na vrátnicu.