• Inovovaný školský vzdelávací program

   • INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA S TRADÍCIOU – ŠKOLA S BUDÚCNOSŤOU

     

    Vzdelávací program

    Stupeň vzdelania:                     ISCED1- primárne vzdelávanie

        ISCED2- nižšie stredné vzdelávanie

    Dĺžka štúdia:                            4 roky – primárne

                                                     5 rokov – nižšie stredné vzdelávanie

    Vyučovací jazyk:                      slovenský

    Študijná forma:                         denná

    Druh školy:                              štátna  

     

    Predkladateľ:

    Názov školy:                           Základná škola

    Adresa:                                    Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice

    IČO:                                         355 40 648

    Riaditeľ školy:                         Mgr. Ľudmila Medvecová

     

    Ďalšie kontakty:                       telefón: 055/ 62 52 961

                                                    lnovo@centrum.sk

                                                    www.zsnovo.edupage.org

    Zriaďovateľ:

    Názov:                                     Magistrát mesta Košice

    Adresa:                                    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

    Kontakty:                                 telefón: 055/ 64 19 217

    fax: 055/ 64 19 230

    Platnosť dokumentu od:           1. septembra 2015                         

                                             

                                                                                            Mgr. Ľudmila Medvecová

                                                                                                                 riaditeľka školy

     

    Obsah

     

    1. VŠEOBECNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA.. 5

    1.1 Metóda CLIL.. 5

    1.2 Organizácia prijímacieho konania. 7

    1.3 Zápis žiakov do 1. ročníka. 7

    2 STUPEŇ VZDELANIA.. 11

    2.1  Profil absolventa a zameranie školy. 12

    2.2  Personálne zabezpečenie. 19

    2.3  Materiálno – technické a priestorové  podmienky školy. 21

    2.4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a. 21

    vzdelávaní 21

    3  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV.. 22

    3.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov. 26

    4  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV.. 28

    5 SPOLUPRÁCA S RODIČMI. 30

    5.1 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 30

    5.2 Škola ako životný priestor. 31

    6 Učebný plán. 32

    7 PRIEREZOVÉ TÉMY.. 36

     

    1.VŠEOBECNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

     

    Naším cieľom je využívať výchovné a vzdelávacie stratégie na  zefektívnenie výučby metódami zážitkového učenia, rôznymi formami vyučovania (integrované, kooperatívne, programové),  účelovými kurzami (jazykové kurzy so zahraničnými lektormi), jazykovo-poznávacie pobyty v Londýne vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku. Dôraz kladieme na rešpektovanie potrieb žiakov (rozvoj nadania  a práca so slaboprospievajúcimi žiakmi)  spôsobom delenia tried na skupiny vo vyučovaní cudzích jazykov, informatiky, techniky, deleniu a spájaniu tried rovnakého ročníka na etickej, náboženskej a telesnej a športovej výchovy. Dôležité je aby, výchovno-vzdelávacie stratégie podporovali rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade so zámermi školy využívaním postupov a  metód podporujúcich princípy tolerancie a spolupráce, tvorivosti a rozvoja kritického myslenia u žiakov. Ide o stratégie podporujúce identitu dieťaťa, jeho nezávislé myslenie, schopnosť porozumieť druhej osobe, kreatívne riešiť problémy ako aj vytvárať si vlastný názor a prezentovať ho.

    Za výber vyučovacích metód a foriem práce vo vyučovaní svojich predmetov bude zodpovedať pedagogický zamestnanec. Vyberať ich bude v závislosti od charakteru vyučovacieho predmetu, danej témy na vyučovacej hodine, od aktuálneho zoskupenia žiakov, od cieľa, ktorý chce dosiahnuť. Na dosiahnutie kľúčových spôsobilostí žiakov vyplývajúcich zo IŠKvP a  v súlade so zámermi školy, pedagógovia budú využívať nielen klasické formy vyučovania v triede, ale aj v počítačovej učebni, exkurzie, návštevy, divadelné predstavenia, besedy, športové aktivity, súťaže, výchovné aktivity, tvorba projektov, ročníkové práce. Metódy práce ako postupy práce učiteľa s obsahom smerom ku žiakom odporúčame používať dostupnú IKT a didaktickú techniku, využívať edukačné programy, samostatnú organizovanú prácu žiakov, prácu s materiálmi, spracovanie informácií, spájanie teoretických vedomostí s praktickým životom, prácu s názornými pomôckami, uplatňovanie medzi predmetových a vzťahov.

    Metódy a formy práce sú prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a pri učení v priebehu celoročnej školskej práce variujú a sú podmienené cieľom daného vyučovacieho predmetu, vyučovacími zásadami a v neposlednom rade výberom pedagóga alebo pedagogického kolektívu v spolupráci so žiakmi. Naším cieľom je preto rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie.

    Sme škola s 50 ročnou tradíciou vyučovania cudzích jazykov. Pedagogické stratégie školy sú zamerané na posilnenú výučbu cudzích jazykov prostredníctvom metódy CLIL.

     

     1.  Metóda CLIL

    CLIL ( Content Language Integrated Learning ), obsahovo integrované učenie sa cudzieho jazyka, ktoré má za cieľ integrovať cudzí jazyk v nejazykových predmetoch. Kľúčovým prínosom je učiť žiakov rozmýšľať v cudzom jazyku a rozvíjať ich kognitívne schopnosti.

     CLIL predstavuje:

    C – Content zastrešuje odborný obsah: tzn. všetko – od pracovnej výchovy, cez geografiu a molekulárnu biológiu na univerzite

    L-  Language naplňuje funkciu CLIL ako nástroja dosiahnutie ideálu viacjazyčnej Európy

    1. Integrated je časť, v ktorej sa CLIL chytá do pasce svojej vlastnej definície

    L – Learning, učenie sa, žiaci stoja na konci celého procesu (konf)

     

    Pojem CLIL tak pokrýva všetky formy vzdelávania akademických, umelecko výchovných, technických a odborných predmetov prostredníctvom vyučovania jazyka, ktorý nie je pre väčšinu žiakov materinským, tzv. že sa integruje vyučovanie obsahu predmetu (napr. matematiky) s vyučovaním cudzieho (pracovného) jazyka.

    Pedagogicko – didaktické princípy metódy CLIL

    Psycholingvistické základy bilingválneho vzdelávania a zároveň aj metodiky CLIL je model univerzálnej gramatiky Noama Chomského,  podľa  ktorej má každý človek vrodené ,,semienka“ jazyka a ich správny rozvoj má vplyv na úspešné osvojenie si druhého jazyka. Jeho teóriu rozpracoval pozdejšie Stephen Krashen a položil  teoretické základy bilingválneho vzdelávania.

    Kľúčové aspekty jeho teórie sú:

    • nepriame osvojovanie si  jazyka je efektívnejšie a má trvalejší účinok ako priame učenie sa cudzieho jazyka,
    • osvojovanie si cudzieho jazyka je prirodzený proces, ktorý ,,spojazdní“ vrodené vnútorné mechanizmy žiaka v správnom prostredí,
    • základným predpokladom rýchleho a efektívneho osvojenia si cudzieho jazyka u žiakov, ktoré ešte nemajú vybudované emocionálne bariéry brzdiace ich postup, je dostatok zrozumiteľných podnetov v cudzom jazyku,
    • počúvanie na príslušnej úrovni stačí na to, aby si žiak cudzí jazyk osvojilo (nie naučilo)
    • gramatika sa osvojí  ,, sama“, prirodzene a vždy s rovnakou postupnosťou,
    • opravovanie chýb a omylov dospelým (učiteľom nie je nutné, žiak sa po istom čase opraví samo),
    • osvojovanie jazyka nie je kognitívny proces, preto  je úloha učiteľa ako ,,vodcu“, alebo ,,organizátora“ učenia  radikálne limitovaná.

    Pri metóde CLIL je cudzí jazyk spojený s inými predmetmi. V procese edukácie sú sledované dva ciele. Cieľ sledujúci predmet a ten druhý spojený s jazykom.

    Používanie metódy CLIL  v procese edukácie má kladný vplyv na komunikačné zručnosti žiakov. Motivácia učiť sa cudzí jazyk je gradujúca. Žiak si rozvíja aj svoje kultúrne, národné poznania. Žiaci sú na hodinách aktívni.

    Podľa Darna medzi výhody metódy CLIL patrí:

    • žiaci chápu širší kultúrny kontext,
    • žiaci  sú pripravení pre internacionalizáciu,
    • žiaci sú pripravení na získanie medzinárodných certifikátov,
    • zlepšenie profilu školy,
    • zlepšenie jazykových zručností,
    • žiaci sú pripravení na štúdium a zamestnanie v ďalšom  časovom horizonte,
    • správne zvolená téma je výborný motivačný podnet k osvojeniu jazyka,
    • spestruje metódy a formy vyučovania a učenia sa.

     

    Hafenstein uvádza tieto výhody:

    • vyučovacie hodiny sú postavené na témach,
    • prináša možnosť experimentovať s jazykom a precvičovať plynulosť a komunikáciu v danom jazyku,
    • vyučovacie hodiny sú menej zamerané na jazykové schopnosti.

     

    Moderná metóda s názvom Content Learning Integrated Language (CLIL) efektívne rieši otázku výučby aj prostredníctvom anglického jazyka. K tomu výrazne napomohlo implementovanie  metódy CLIL na 1. stupni ZŠ vo vyučovaní predmetov matematika a prvouka a na druhom stupni vo vyučovaní predmetu dejepis.

    Škola zvyšuje jazykovú úroveň žiakov v cudzom jazyku organizovaním jazykových kurzov, možnosťou štúdia na jazykovej škole zriadenej pri kmeňovej ZŠ.

    Jazyková úroveň pedagógov a žiakov sa neustále zvyšuje aj prostredníctvom projektov: EnglishOne, Comenius, Erasmus +.

    Učitelia využívajú tieto netradičné formy a metódy vyučovania:

    1. Portál www.zborovna.sk
    2. Portál www.planetavedomosti.sk
    3. Interaktívne testy www.programalf.sk
    4. Využívanie appletov na http://nlvm.usu.edu, www.webmatika.sk,
             http://illuminations.nctm.org
    5. Program Building houses

            http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00249/toepassing_wisweb.en.html

    1. Edukačné CD – Didakta matematika
    2. Súťaže podľa aktuálnej ponuky Iuventa, zriaďovateľa, CvČ a ostatných edukačných

            inštitúcií.

    1.2 Organizácia prijímacieho konania

    V apríli pri zápise žiakov do prvého ročníka sa  koná overenie predpokladov na tieto oblasti:  

     a)  psychologický test zameraný na školskú zrelosť

                 b)  rečové myslenie

                 c)  nadanie na cudzie jazyky

    V priebehu školského roka je žiak, ktorý nepatrí do obvodu je testovaný z jazykových zručností cudzích jazykov a na základe výsledkov je prijatý – neprijatý na školu.

    1.3 Zápis žiakov do 1. ročníka

    Zápisu do prvého ročníka prebieha dva dni. Na jeho úspešný priebeh je potrebné zabezpečiť:

    • zapojenie učiteľov ročníkov 1. – 4. a vychovávateliek ŠKD,
    • prihláška na psychologické vyšetrenie ako zákonný zástupca dieťaťa uvažuje o odklade školskej dochádzky,

    Zapojenie učiteľov ročníkov 1. – 4. a vychovávateľov ŠKD

    Po vypracovaní organizačných pokynov zástupkyňou riaditeľky školy pre prvý stupeň sa uskutoční pracovná porada s vyučujúcimi ročníkov 1. – 4. a vychovávateľmi v ŠKD, kde sú s organizáciou zápisu žiakov do 1. ročníka oboznámení a dohodne sa rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé úlohy.

    Pretože zápis prebieha dva dni – piatok v čase od 14.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 je nevyhnutné, aby sa vyučujúci zapísali na rozpis zápisu.

    Pred samotným zápisom vo vstupnom vestibule pripravia výstavku učebníc, ktoré žiaci používajú v 1. ročníku. Okrem základných učebníc a pracovných zošitov si majú možnosť rodičia prezrieť doplnkový učebný materiál, ktorý používame pri vyučovaní v našej škole, učebnice na vyučovanie cudzieho jazyka.

    Na informačnej tabuli sa môžu rodičia oboznámiť s metódami a formami vyučovania, ktoré aplikujú vyučujúci vo výchovno-vzdelávacom procese.

    Pre lepšiu orientáciu v priestoroch budovy školy rozmiestnenia zodpovední učitelia šípky s informáciou, v ktorých triedach prebieha zápis žiakov a označia aj samotné triedy. Jedna miestnosť je vyhradená na HERŇU. V nej sa zdržiavajú deti s rodičmi v prípade, keď v miestnostiach, kde prebieha samotný zápis je veľa zapisovaných. Venujú sa im vychovávatelia ŠKD. Rodičia pri vstupe od deviatakov obdržia poradové číslo pod ktorým sú na zápis pozvaní.

    Triedne učiteľky pripravia triedy v ktorých prebieha zápis. Miestnosť je rozdelená na tri organizačné časti:

     

    • časť pre rodičov, kde po predchádzajúcej inštrukcii učiteľa vypĺňajú zákonní zástupcovia dieťaťa potrebné tlačivá,
    • časť pre prácu s budúcim prváčikom,
    • výstavka darčekov.

     

    Na zápis pripravujeme päť tried. V každej triede sú tri učiteľky primárneho vzdelávania. Jedna sa venuje rodičom – zákonným zástupcom pri vyplňovaní údajov do dotazníka, potrebných pre vypísanie pedagogickej dokumentácie. Zároveň je potrebné, aby rodičia vypísali prihlášku na povinne voliteľný predmet: náboženská výchova, alebo etická výchova. Pri zisťovaní záujmu o náboženskú výchovu nesmieme zabudnúť na správne znenie tlačiva, ktoré v ponuke musí uvádzať možnosť voľby z jednotlivých vierovyznaní.

    Deťom sa venujú iné pani učiteľky.

    Práca s dieťaťom prebieha v  dvoch častiach:

    • 1. časť realizovaná, vyučujúcimi ročníkov 1. – 4 a vyhodnocovaná školskou psychologičkou,
    • 2. časť realizovaná a vyhodnocovaná vyučujúcimi cudzích jazykov.

    1. časť realizovaná vyučujúcimi ročníkov 1. – 4.

    Diagnostický hárok školskej spôsobilosti je zameraný na:

    • úroveň vyspelosti poznávacích – kognitívnych funkcií,
    • rozumová vyspelosť,
    • motoriku,
    • grafomotoriku,
    • vizuomotoriku,
    • sluchové a zrakové vnímanie,
    • základné numerické predstavy a operácie,
    • analytické myslenie a reč,
    • psychomotorické tempo a pozornosť,
    • úroveň práceschopnosti,
    • emočná a sociálna zrelosť.

    Diagnostický hárok školskej spôsobilosti tvorí sedem úloh, ktoré dieťa v spolupráci s učiteľkou prvého stupňa vypracuje.

    Všetky učiteľky, ktoré s dieťaťom na tomto teste spolupracujú boli zacvičené školskou psychologičkou. Na jedno dieťa je potrebné počítať približne s časom 10 minút. S jedným dieťaťom pracuje jeden administrátor.

    Deti pracujú vo vopred pripravenej miestnosti. Sedia po jednom v lavici a na vypracovanie testu podľa inštrukcie učiteľky primárneho vzdelávania  potrebujú vopred pripravený testovací hárok, pastelky, ceruzku, geometrické tvary, kocky s bodkami, obrázky ovocia, zeleniny, živočíchov, ktoré má administrátor zápisu vopred pripravené.

    Administrátor zaznamenáva odpovede do pripraveného hárku na ktorý zapíše meno dieťaťa a podľa šablóny ho vyhodnotí. Školská psychologička skontroluje a overí správnosť vyhodnotenia.

     

    2. časť realizovaná vyučujúcimi cudzích jazykov

    Test cudzojazyčných schopností (TSC – forma MD) – anglická verzia, autoriek E. Farkašovaj a B. Menzlovej je administrovaný vyučujúcimi anglického jazyka. Aplikujú ho po dôkladnom sa oboznámení s celým znením testu a so spôsobom hodnotenia jednotlivých typov úloh. V prípade, ak test realizujú viaceré vyučujúce cudzích jazykov, je potrebné vopred sa dohodnúť na kritériách hodnotenia, aby ich bodovanie bolo porovnateľné.

    Pri posudzovaní predpokladov má byť dieťa uvoľnené, bez napätia. Na úvod preto administrátor nadviaže neformálny kontakt v materinskom jazyku dieťaťa. Do hárku sú zapisované rečové chyby dieťaťa  (nesprávna výslovnosť r, sykaviek, zajakávanie, komolenie slov, nezrozumiteľné slová, či iné charakteristické znaky v spôsobe vyjadrovania sa - aj v pozitívnom zmysle).

    Prvá časť testu zisťuje pasívna znalosť cudzieho jazyka, druhá časť testuje aktívnu znalosť cudzieho jazyka  a opakovanie slov je ako tretia oblasť testovania.

    K testovaniu je potrebné zabezpečiť obrázkový materiál s ktorým administrátor pracuje.

    Na túto časť overovania predpokladov je potrebné počítať 10 – 15 minút na jedno dieťa. Jeden administrátor pracuje s jedným dieťaťom. Výsledky pozorovania zaznamenáva do hárku, kde zapíše aj meno dieťaťa a to či sa učilo cudzí jazyk.

    Po ukončení oboch častí zápisu s dieťaťom sa urobí konečný sumár zápisu dieťaťa, ktorý obsahuje vyhodnotenie diagnostického hárku školskej spôsobilosti a testu cudzojazyčných schopností podľa vopred dohodnutého postupu. tento sumár sa uvedie k zopnutým obom zložkám dieťaťa do kolónky pre hodnotenie.

    1.3  Pedagogické princípy školy

    Rozvoj kľúčových kompetencií:

    • sociálno-komunikačné spôsobilosti (žiak sa vie primerane veku vyjadriť ústnou aj písomnou formou, uplatňuje vhodné formy komunikácie, na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie),
    • spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia a v oblasti informačno-komunikačných technológií (viesť k používaniu základného matematického myslenia v praktickom živote, používaniu vybraných IKT pri učení sa a vyučovaní, komunikácií pomocou elektronických médií, vyhľadať informácie na internete, používať vyučovacie programy, chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom a uvedomiť si riziká spojené s používaním IKT a internetu),
    • spôsobilosť učiť sa učiť a riešiť problémy (uplatňovať rôzne techniky osvojovania si poznatkov, naučiť vyberať, hodnotiť a spracovávať získané informácie, riešiť problémové situácie adekvátne na svojej úrovni),
    • osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť vnímať a chápať kultúru       (nasmerovať k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia, odhadnúť dôsledky svojich činov, uvedomiť si práva a povinnosti, osvojiť si základy spolupráce v skupine, viesť k  vyjadrovaniu prostredníctvom umeleckých prostriedkov, oboznamovať s kultúrou a tradíciami).

     

     2 STUPEŇ VZDELANIA

     

    Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

    ISCED 1: primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

     

    ISCED 2: nižšie sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy.

    Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

     

    Prehľad o stupňoch vzdelania, dĺžke štúdia

     

    Dĺžka štúdia

     

    Primárne vzdelávanie

    4 roky

     

     

    Vek žiaka:

    6-10 rokov

     

     

    Nižšie stredné vzdelávanie

    5 rokov

     

     

    Vzdelanie

     

     

     

    Vek žiaka

    11-15 rokov

     

     

    Povinná školská dochádzka

    10 rokov

    Forma štúdia

     

    denná, individuálna,

     

     

     

    osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky

    Nevyhnutné   vstupné   požiadavky na štúdium

     

    Dosiahnutie školskej spôsobilosti vo veku 6 rokov, výnimočne aj menej, najneskôr však vo veku 8 rokov

    Spôsob ukončenia štúdia

     

    ISCED 1: primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu

     

     

    ISCED 2: nižšie stredné vzdelanie alebo sekundárne vzdelanie získa žiak úspešným  absolvovaním  posledného  ročníka  ucelenej  časti  vzdelávacieho programu

     

     

    Stupeň vzdelania

    doklad

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní

     

    ISCED 1

     

     

     

    Primárne vzdelanie

    Vysvedčenie s doložkou

     

     

    ISCED 2

     

     

     

    Nižšie  sekundárne vzdelanie

    Vysvedčenie s doložkou

     

     

     

     

    Podmienky prijatia

    Viď prijímacie konanie bod 1.2

    2.1  Profil absolventa a zameranie školy

    Zameranie školy a stupeň vzdelania

    Poskytovať kvalitné primárne a nižšie stredné vzdelávanie zamerané na rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov.

    Rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov:

    • v slovenskom jazyku a literatúre,
    • v cudzom jazyku,
    • v informačných a komunikačných technológiách,
    • v sociálno-interakčných vzťahoch,
    • zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    umožniť žiakom s nadaním rozvíjať sa podľa svojich schopností.

    • poskytovať pestrú záujmovú činnosť žiakom v mimo vyučovacom čase.

     

    Profil absolventa

    Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

    sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

    1. vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,
    2. dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
    3. uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
    4. rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
    5. na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
    6. rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,
    7. v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

    kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

    • používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),
    • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,

    kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

    • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
    • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
    • dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
    • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
    • vie používať rôzne vyučovacie programy,
    • získal základy algoritmického myslenia,
    • chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
    • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,

    kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

    • má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
    • uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
    • vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,
    • uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

     

    kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

    • vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
    • pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
    • pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

    osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)

    • má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
    • uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
    • dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
    • uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,
    • dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
    • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
    • má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
    • dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
    • uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

    kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

    • dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
    • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),
    • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
    • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
    • rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj,
    • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
    • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
    • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
    • má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

     

    Absolvent nižšieho stredného vzdelávania

    Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.

    Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho stredného vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

    kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

    • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
    • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
    • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
    • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

    sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

    • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,
    • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
    • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
    • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
    • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

    kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky

    • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
    • používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
    • používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

    kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

    • má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,
    • používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
    • dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí,
    • je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá,
    • dokáže využívať IKT pri vzdelávaní,

    kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

    • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
    • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
    • dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
    • má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,

    kompetencie (spôsobilosti) občianske

    • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
    • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
    • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
    • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
    • má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

    kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

    • dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
    • vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
    • osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,
    • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

    kompetencie (spôsobilosti) pracovné

    • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
    • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
    • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní,
    • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

    kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

    • dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,

    kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

    • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
    • dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
    • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
    • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
    • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
    • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,
    • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

     

     

    Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

    Pre optimálny priebeh výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola zabezpečí spoluprácu:

    • s Centrom  špeciálno-pedagogického poradenstva,
    • s Centrom pedagogicko – psychologickej poradne a prevencie,
    • so školským psychológom,
    • so školským špeciálnym pedagógom
    • s asistentom učiteľa
    • podľa potreby.

    Metodické postupy a kroky na dosiahnutie cieľa v jednotlivých predmetoch

    Problematika starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v súčasnej škole výrazne aktuálna. Vyplýva z nej nevyhnutnosť vytvárania optimálnych podmienok pre každého jednotlivca.

    Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa, ktoré má v sociálnom uplatnení ťažkosti vyplývajúce z charakteru jeho postihnutia. Je to jedinec, u ktorého sa prejavujú ťažkosti pri poznávaní okolitého sveta, špecifické osobitosti pri utváraní jeho osobnosti.

    Školský psychológ v spolupráci s triednym učiteľom zisťuje vzdelávacie potreby žiakov a v spolupráci s poradenským zariadením zaisťuje odbornú diagnostiku. Na jej základe sú konzultované, plánované a využívané vhodné metódy a organizačné postupy vyučovania. Žiaci vyžadujúci špeciálne potreby sú integrovaní v bežnej triede.

    Na základe odborného posudku poradenského zariadenia školský psychológ, špeciálny pedagóg, triedny učiteľ a ďalší pedagogickí zamestnanci vytvárajú a realizujú individuálny vzdelávací program /IVP/ v zmysle platnej legislatívy.

    V procese edukácie, pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga.

     

    Špecifické postupy učiteľa na vyučovaní:

    • pred vysvetľovaním učiva povedať základnú osnovu a vysvetliť nové, neznáme pojmy,
    • v rámci vyučovacej hodiny zahrnúť viac rôznorodých aktivít, ktoré upútajú pozornosť žiaka, ale nebudú zbytočne rozptyľovať,
    • vysvetľovanie nového učiva, ktoré si vyžaduje dlhšiu dobu, je vhodné rozdeliť na viac relatívne ucelených častí, vyhnúť sa dlhšiemu monotónnemu monológu,
    • uisťovať sa, či žiak sleduje výklad učiteľa, udržiavať s ním zrakový kontakt,
    • upútať pozornosť žiaka jeho aktívnym vtiahnutím do procesu vyučovania poverením určitými úlohami, napr. rozdávaním pomôcok, písaním kľúčových slov na tabuľu ap.,
    • požiadať ho, aby voľne zopakoval otázku, či zadanie úlohy, t. j. presvedčiť sa, či žiak pochopil zadanie ucelene, prípadne jeho podstatu alebo znenie otázky,
    • udržiavať pozornosť žiaka pri skúšaní vyžadovaním stručných odpovedí od žiakov jedného za druhým,
    • striedať činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť s činnosťami, resp. úlohami, kedy žiak pracuje samostatne, prípadne s relaxačnými chvíľkami,
    • verbálne vysvetľovanie je vhodné dopĺňať názornými ilustráciami a používať názorné pomôcky,
    • pri riešení niektorých úloh používať metódu skupinovej práce, kedy má žiak splniť konkrétnu čiastkovú úlohu v rámci pracovného tímu, pričom výsledky práce môžu vzájomne kontrolovať žiaci.

      Všeobecné zásady hodnotenia žiaka

     

    1. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s VPU učiteľ rešpektuje jeho psychický a fyzický zdravotný stav, druh a závažnosť poruchy, ktorá má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete.

    2. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.

    3. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka je nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní špeciálneho pedagóga.

    4. O spôsobe a možnostiach hodnotenia a klasifikácie triedny alebo vyučujúci učiteľ informuje zákonného zástupcu žiaka s VPU po konzultácii so špeciálnym pedagógom.

    5. Pri hodnotení žiaka s VPU učiteľ taktne posudzuje úroveň jeho vedomostí nielen v porovnaní s rovesníkmi, ale najmä v porovnaní s uplynulým obdobím vzhľadom na predchádzajúce výkony samotného žiaka.

    Hodnotenie žiakov sa vykonáva na základe  Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, prílohy č. 2 k metodickému pokynu č. 22/2011-Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole.

     

     ŽIACI S NADANÍM:

    Vo všetkých organizačných formách  vzdelávania je snaha vytvárať žiakom s nadaním špecifické podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania  a optimalizáciu vývinu ich osobnosti.

    • vytvorenie možností na individuálne,  alebo skupinové vyučovanie nadaných žiakov,
    • individuálny prístup vyučujúcich,
    • sú začlenení v bežnej triede,
    • spolupracovať s rodičmi nadaných žiakov po ich informovanom súhlase ich zaradiť do  individuálnej integrácie,
    • vypracovať im v spolupráci s triednym učiteľom a kontaktnými vyučujúcimi individuálny vzdelávací program,
    • zabezpečiť im alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtovú a rozmnožovaciu techniku.
    • uspokojovať edukačné potreby nadaných:
      • potreba výraznej kognitívnej stimulácie
      • potreba kontaktu s rovesníkmi podobného zamerania
      • potreba individuálneho prístupu.

     

    Pri žiakovi zdravotne oslabenom a dlhodobo chorom

    Rešpektujeme osobitosti, ktoré vyplývajú zo zdravotného stavu:

    • dodržiavanie stravovacieho a pitného režimu,
    • rovnomerné psychické a fyzické zaťaženie (dovoliť sa napiť a najesť aj v čase vyučovania a vždy, keď je to potrebné),
    • umožniť žiakovi pravidelné kontrolovanie hladiny cukru v krvi,
    • rešpektovať zníženú koncentráciu pozornosti, zvýšenú unaviteľnosť, podráždenosť, ktoré sa môžu vyskytnúť pri zmene hladiny cukru v krvi.

     

    Hodnotenie žiakov so zdravotným postihom

    • Hodnotenie sa riadi Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami v bežných základných školách č. 22/2011 - č.:2011-3121/12824:4-921,príloha č.2,  účinný od.1.5.2011.
    • Pri hodnotení vychádza učiteľ z doporučení Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a je vždy individuálne pre každého žiaka na základe jeho individuálneho vzdelávacieho plánu alebo programu.

     2.2  Personálne zabezpečenie

    Charakteristika pedagogického zboru

     Učitelia sú vysokoškolsky vzdelaní, ich odbornosť pokrýva potreby vyučovacích predmetov na škole. Svoje pedagogické majstrovstvo každoročne zvyšujú účasťou na kurzoch a školeniach organizovaných predovšetkým metodicko - pedagogickými centrami.

    Činnosť učiteľov riadia dve zástupkyne riaditeľa školy. Na realizáciu výchovných cieľov školského vzdelávacieho programu a na pomoc pri výbere povolania je na škole zriadená funkcia výchovného poradcu.

    Realizáciu prierezových tém vo vyučovaní zabezpečujú  školské projekty.

    Školský psychológ je zamestnancom centra pedagogicko-psychologického poradenstva.

    Prácu so žiakmi so špeciálno-pedagogickými potrebami zastrešujú v súčinnosti s pedagógmi školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa  prvého stupňa  základnej školy  a  asistent učiteľa  druhého stupňa  základnej školy  .

     

    Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca

    Kľúčové kompetencie pedagogického zamestnanca sú orientované na tri hlavné oblasti profesijného výkonu:

    •  Žiak
    •  Edukačný proces
    •  Profesijný sebarozvoj

     

    Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca orientované  na žiaka:

    • identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka,
    • diagnostikovať a akceptovať individuálne špecifiká žiaka (nadanie, poruchy),
    • identifikovať psychologické a sociálne faktory jeho učenia sa, diagnostikovať a akceptovať individuálne učebné štýly v závislosti od psychických, fyzických a sociálnych podmienok,
    • identifikovať sociokultúrny kontext vývoja žiaka, poznať, diagnostikovať a akceptovať sociokultúrne prostredie žiaka, rodiny.

     

    Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca orientované na edukačný proces:

    • ovládať obsah odboru vyučovaných predmetov,
    •  schopnosť plánovať a projektovať výučbu, vedieť, tvoriť a realizovať edukačné plány a projekty v kontexte so školským programom a individuálnymi potrebami žiakov,
    •  schopnosť stanoviť ciele vyučovania orientované na žiaka,
    •  schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva, vybrať základné a rozvíjajúce učivo v kontexte s edukačnými cieľmi a vzdelávacími potrebami žiakov,
    •  schopnosť výberu a realizácie vyučovacích foriem a metód, poznať a efektívne používať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka,
    •  schopnosť hodnotiť priebeh a výsledkov vyučovania  a učenia sa žiaka, poznať spôsoby hodnotenia, vedieť stanoviť kritériá a hodnotiť žiakov,
    • schopnosť vytvárať pozitívnu klímu triedy, vedieť efektívne komunikovať, udržiavať disciplínu, riešiť konflikty,
    • vytvárať a využívať materiálne a technologické zázemie vyučovania, tvoriť a využívať učebné pomôcky, médiá, IKT v edukačnom procese,
    • schopnosť ovplyvňovať personálny rozvoj žiaka, rozvíjať sebadôveru a personálne spôsobilosti žiaka,
    • schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti a postoje žiaka,
    • schopnosť prevencie a nápravy sociálno-patologických javov a poruchy správania sa žiaka, spolupracovať s odborníkmi, oceňovať pozitívne vzory.

     Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca orientované na profesijný sebarozvoj:

    • schopnosť profesijného rastu a sebarozvoja, reflektovať, diagnostikovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť,
    • schopnosť plánovať si vlastný rast a vzdelávanie,
    • mať všeobecný kultúrny a občiansky rozhľad,
    • poznať trendy vývoja spoločnosti.

     

     2.3  Materiálno – technické a priestorové  podmienky školy

     

    Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odborné učebne na vyučovanie chémie, 2 učebne informatickej výchovy, 2 Lego učebne, učebňu nemeckého, 2 učebne anglického jazyka, francúzskeho jazyka a španielskeho jazyka.

    V rámci projektu polytechnizácie výchovy boli zriadené dve odborné učebne – učebňa fyziky a učebňa techniky. Na škole sú učebne vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi. Spoločenská miestnosť – s pódiom a kapacitou 100 miest na sedenie využívanú ako učebňa hudobnej výchovy, na besedy, premietanie filmov a DVD.

    Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.

    Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.

    Škola má k dispozícii vnútorné aj vonkajšie átrium, kde v prípade priaznivého počasia trávia žiaci prestávky, prípadne vyučovacie hodiny a relaxačné hry v čase pobytu v ŠKD. Školské ihrisko je zrekonštruované. Máme multifunkčné ihrisko, ihrisko na florbal, atletickú dráhu.

    V súlade s príslušnými normami má škola vybavenú školskú jedáleň a kuchyňu, v ktorej podávame žiakom obed aj desiatu. Prihlasovanie na obed realizujeme prostredníctvom čipových kľúčov.

    Na spracovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov školy, písanie vysvedčení a spracovanie agendy školy využívame program  aScAgenda.

    2.4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a

           vzdelávaní

     

    Bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchove a vzdelávaní a vytváraní vyhovujúcich podmienok pri práci pripisujeme veľký význam. Na začiatku školského roka na prvej triednickej hodine a na prvých vyučovacích hodinách jednotlivých predmetov sú žiaci poučení o dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia a PO. Tieto zásady sú zapracované do vnútorného poriadku školy. Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenia  zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu, raz ročne uskutočňujeme pre žiakov a zamestnancov cvičný požiarny poplach. Súčasťou sú pravidelné kontroly priestorov školy predovšetkým komisiou BOZP a PO. Vykonávame predpísané revízie a odstraňujeme nedostatky nimi zistené.

    V odborných učebniach  sú  vypracované a na viditeľnom mieste umiestnené bezpečnostné pokyny pre prácu v jednotlivých učebniach (prevádzkový poriadok učebne). V priestoroch telocvične je učiteľ telesnej výchovy povinný denne skontrolovať stav telocvičného náradia.

    Pred vyučovaním, po vyučovaní, počas prestávok, a počas obeda v školskej jedálni je zabezpečený dozor učiteľov podľa vopred vypracovaného harmonogramu a zverejnený v zborovni školy. Vo vnútornom poriadku školy sú definované povinnosti učiteľov vykonávajúcich dozor. Žiaci majú zakázané nosiť do školy predmety ohrozujúce zdravie. Na celej škole aj v areáli je zákaz fajčenia.

    Úlohy bezpečnosti a ochrany zdravia pomáha škole plniť externý bezpečnostný technik a zdravotník školy.

     

      3. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV

    Všeobecné pravidlá hodnotenia

     

    Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v ZŠ  bude realizovaná  v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon- v platnom znení) a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011.

    Hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami v bežných základných školách sa bude uskutočňovať podľa § 55 odst. 4 školského zákona 245/2008 s odporúčaním špeciálneho pedagóga.

    • Cieľom a základom každého hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu, čo sa naučil, čo zvládol, v čom sa zlepšil, v čom robí chyby, ako má postupovať ďalej.
    • Hodnotenie má viesť k pozitívnemu vyjadrovaniu a má byť pre žiakov motivujúce. Nehodnotí sa osoba žiaka, ale jeho výkon, overovaný problém. Dôležité je uplatňovať primeranú náročnosť a pedagogický takt, sústrediť sa na individuálny pokrok každého žiaka, učiteľ nemá žiaka porovnávať, rozdeľovať na úspešných a neúspešných.
    • Na celkové hodnotenie žiaka sa používa klasifikácia slovné hodnotenie. Slovné hodnotenie schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade na návrh vyučujúceho.
    • Pri priebežnom hodnotení používame rôzne formy od klasifikácie, slovného hodnotenia, bodového hodnotenia, portfólia až po sebahodnotenie žiakov.
    • Žiaci sú cieľavedome vedení k sebahodnoteniu a k sebakontrole, na odstraňovaní chýb a nedostatkov sa stále pracuje
    • Hodnotenie žiakov je podrobnejšie rozpracované po ročníkoch a predmetoch  v Klasifikačnom poriadku, ktorý schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade na daný školský rok. Žiaci sú s ním oboznámení na úvodných hodinách a rodičia na prvom triednom aktíve. Hodnotenie žiakov je  učiteľom zaznamenávané v klasifikačnom zázname a IZK. Zápis v IZK je aktualizovaný raz mesačne.

    Každý vyučujúci, ktorý svoj predmet hodnotí slovne, vedie informačný záznam o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka.

     

    Kritéria na hodnotenie

    • Zvládnutie výstupov jednotlivých vyučovacích predmetov.
    • Schopnosť riešiť problémové situácie.
    • Úroveň komunikačných schopností.
    • Schopnosť riešiť problémy tvorivým spôsobom.

     

    Formy overovania vedomostí a schopností žiakov

     

    • Písomné práce – štvrťročné písomné práce, slohové práce, testy, diktáty,            päťminútovky, vstupné a výstupné testy, didaktické testy ...
    • Ústne skúšanie, hovorený prejav, prednes, ...
    • Spracovanie referátov, prezentácie
    • Laboratórne práce, výroba modelov, pomôcok,
    • Skupinové práce
    • Kurzy – účelové cvičenia,  jazykové kurzy,..
    • Celoplošné testovanie deviatakov, celoplošné testovanie piatakov, eTestovanie,
          
     účasť na Komparo, Timss

     

     

    Základné pravidlá hodnotenia prospechu klasifikáciou

     

    •   Pri verbálnej komunikácii kontroly úrovne osvojenia poznatkov uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom / na predchádzajúcej hodine / . Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu – hodnotiť známkou.
    •   Písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov  prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 15 - 20 min  z úloh  zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. Hodnotenie známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov:

     

     • 100% - 90%     1  (výborný)
     • 89% - 75%       2 (chválitebný)
     • 74% - 50 %      3 (dobrý)
     • 49% - 30%       4 (dostatočný)
     • 29% - 0%         5 (nedostatočný)

     

    •      Pri   praktických aktivitách využívať slovné hodnotenie praktických zručností /vrátane posterov a schém podľa potreby/ s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
    •      Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody  (známkou, slovné hodnotenie).

     

    •      Všetky písomné práce sú včas vopred oznámené, aby sa žiaci mali čas pripraviť. V jeden deň sa píše len jedna celohodinová písomná práca. Dodržiavanie sleduje triedny učiteľ.
    •      Žiak má právo si neúspešnú prácu po dohode s vyučujúcim opraviť.

     

    Trieda

    Slovné hodnotenie predmetov

    1.A

    SLJ, ANJ, PVO, HUV, MAT, VYV, TEV,

    1.B

     SLJ, ANJ, PVO, HUV, MAT, VYV, TEV,

     

     

     

     

    4.C

    HUV,TEV,VYV,PVC,

    4.D

    HUV,TEV,VYV,PVC,

    4. roč.

    Neklasifikované predmety :  abs :ETV,NBV

    5. roč.

    Neklasifikované predmety :  abs.  TEV,HUV, VYV, ETV, NBV, TEH

    6. roč.

    Neklasifikované predmety :  abs. : TEV, ETV, NBV, HUV, VYV, TEH

    7. roč.

    Neklasifikované predmety :  abs: ETV, NBV,

    8. roč.

    Neklasifikované predmety :  abs: ETV, NBV,

    9. roč.

    Neklasifikované predmety :  abs: ETV, NBV,

     

    V 1. – 4.  ročníku budeme hodnotiť jednotlivé vyučovacie predmety slovne stupňami

        a) dosiahol veľmi dobré výsledky

        b) dosiahol dobré výsledky

        c) dosiahol uspokojivé výsledky

        d) dosiahol neuspokojivé výsledky

     

     

    V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, hodnotia učitelia žiakov priebežne s použitím slovného hodnotenia a o kvalite výsledkov informujú rodičov i žiakov v závere každého hodnotiaceho obdobia.

    V triednom výkaze, v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení sa pri príslušnom predmete uvedie hodnotenie : absolvoval / absolvovala.

     

    Správanie

    • Hodnotenie správania sa odvíja od dodržiavania Školského poriadku, s ktorým sú       žiaci oboznámení vždy v prvý deň v škole a rodičia na prvom triednom aktíve.
    • Hodnotí sa aj správanie na školských akciách, reprezentovanie školy, mimoriadne   
             udalosti na verejnosti.
    • Správanie hodnotí triedny učiteľ, navrhuje výchovné opatrenia, podáva návrhy na   

            zníženú známku zo správania. Zníženú známku zo správania udeľuje riaditeľ školy   

            po prerokovaní v pedagogickej rade.

    • Využívajú sa štyri stupne hodnotenia :

            1 - veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé

     

    Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca orientované na edukačný proces:

     

    •         ovládať obsah odboru vyučovaných predmetov,
    •        schopnosť plánovať a projektovať výučbu, vedieť, tvoriť a realizovať edukačné plány a projekty v kontexte so školským programom a individuálnymi potrebami žiakov,
    •         schopnosť stanoviť ciele vyučovania orientované na žiaka,
    •         schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva, vybrať základné a rozvíjajúce učivo v kontexte s edukačnými cieľmi a vzdelávacími potrebami žiakov,
    •         schopnosť výberu a realizácie vyučovacích foriem a metód, poznať a efektívne používať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka,
    •         schopnosť hodnotiť priebeh a výsledkov vyučovania  a učenia sa žiaka, poznať spôsoby hodnotenia, vedieť stanoviť kritériá a hodnotiť žiakov,
    •         schopnosť vytvárať pozitívnu klímu triedy, vedieť efektívne komunikovať, udržiavať disciplínu, riešiť konflikty,
    •         vytvárať a využívať materiálne a technologické zázemie vyučovania, tvoriť a využívať učebné pomôcky, médiá, IKT v edukačnom procese,
    •         schopnosť ovplyvňovať personálny rozvoj žiaka, rozvíjať sebadôveru a personálne spôsobilosti žiaka,
    •         schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti a postoje žiaka,
    •         schopnosť prevencie a nápravy sociálno-patologických javov a poruchy správania sa žiaka, spolupracovať s odborníkmi, oceňovať pozitívne vzory.

     

     Profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca orientované na profesijný sebarozvoj:

     

    •         schopnosť profesijného rastu a sebarozvoja, reflektovať, diagnostikovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť,
    •         schopnosť plánovať si vlastný rast a vzdelávanie,
    •        mať všeobecný kultúrny a občiansky rozhľad,
    •        poznať trendy vývoja spoločnosti.

     

     3.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

    Hodnotenie zamestnancov sa bude prebiehať na základe:

    •      pozorovania (hospitácie), rozhovoru,
    •      výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy pod.),
    •      sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,
    •      hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,
    •      hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,
    •      vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“),
    •       samostatnosť a kreativita.

     Hodnotenie školy

    Cieľom hodnotenia je:

    • aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako        

              zvládajú  požiadavky na ne kladené,

    • aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené  

             v IŠkVP.

     

    Dôraz je kladený na:

    • konštatovanie úrovne stavu a zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný
                stav ovplyvňujú.

     

    Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

    • ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v

              školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti,

    • posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v IŠkVP,
    • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola

              dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

     

    Monitorujeme pravidelne:

    • podmienky na vzdelanie,
    • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
    • prostredie –klímu školy,
    • priebeh vzdelávania –vyučovací proces -metódy a formy vyučovania,
    • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
    • výsledky vzdelávania,
    • riadenie školy,
    • úroveň výsledkov práce školy.

     

    Kritérium pre nás je:

    •         spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov.

     

    Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

    • dotazníky pre žiakov a rodičov, dotazníky pre absolventov školy,
    • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
    • SWOT analýza.

     

     4  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     

    Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti s cieľom dodržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje v súlade so Zákonom 317/2009 Z. z § 35 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Požiadavky jednotlivých učiteľov na kontinuálne vzdelávanie vyplývajú z ich zaradenia do jednotlivých kariérových stupňov. Potreba individuálneho a tým pádom aj kolektívneho odborného rastu je dominantná úloha školy, pričom je deklarovaná snaha rešpektovať individuálne potreby a možnosti konkrétneho zamestnanca a tiež potreby školy ako zariadenia.

     

    Vedenie školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť:

    • uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,
    • prípravu pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií
    • hlavne jazykových spôsobilostí a schopností efektívne pracovať s IT,
    • priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov o školskom vzdelávacom   
                programe a o jeho dopĺňaní,
    • motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie,

           vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,

    • zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov,

            spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu

           a pod.,

    • sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z

           metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied

                        ako aj z odboru,

    • prípravu pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr.  

               triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie a pod.,

    • prípravu pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre

               rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba a dopĺňanie IŠkVP,

               tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie a pod.,

    • prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

     

    Druhy kontinuálneho vzdelávania:

    1. Adaptačné vzdelávanie -umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
    2. Aktualizačné vzdelávanie - poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
    3. Inovačné vzdelávanie - umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.
    4. Špecializačné vzdelávanie - zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností.Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
    5. Funkčné vzdelávanie - umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
    6. Kvalifikačné vzdelávanie -umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity, okrem doplňujúceho pedagogického vzdelávania. Riaditeľ školy zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania. Samotný plán kontinuálneho vzdelávania vychádza z plánov predmetových komisií a osobných plánov profesijného rastu pedagogických zamestnancov. Pri zostavovaní a spracovaní osobných plánov profesijného rastu pedagogického zamestnanca významnú úlohu zohrávajú vedúci PK a MZ, ktorí by mali najlepšie poznať potreby na rozvoj individuálnej kariéry zamestnanca a následne by mali vedieť zosúladiť osobné plány, ktorý korešponduje s potrebami školy.

     5 SPOLUPRÁCA S RODIČMI

    5.1 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

    Rodičovská rada – Rodičovská rada je tvorená volenými zástupcami každej triedy. Riadi sa svojím štatútom a je registrovaná v Slovenskom zväze rodičovských združení. Rodičovská rada pomáha škole finančne pri realizácii hygienického programu, nákupe učebných pomôcok a realizácií podujatí pre žiakov najmä divadelné, filmové predstavenie, Mikuláš, Deň detí, rozlúčka deviatakov so školou. Pred triednymi aktívmi organizujeme stretnutie triednych dôverníkov a vedenia školy, na ktorých riešime aktuálne otázky, pripomienky z triednych aktívov, vedenie školy podáva informácie o pripravovaných školských akciách, výsledkoch školy.

    Rodičia sa zúčastňujú v popoludňajších hodinách „tvorivých dielní“ – zhotovujú so svojimi deťmi výrobky, v niektorých triedach organizujú spoločné výlety, podieľajú sa na skvalitnení zariadenia tried.

    Rada školy - V zmysle § 24 ods.1 a 3 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rada školy iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verené záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní funkciu verejnej kontroly

    • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,
    • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
    • na jeho základe navrhuje  kandidáta na riaditeľa školy,
    • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa  alebo sa vyjadruje k návrhu na jeho odvolanie

    Rada školy v našej základnej škole má 11 členov – 2 zástupcov pedagogických zamestnancov, 1 nepedagogického zamestnanca, 4 zástupcov rodičov, 4 zástupcov zriaďovateľa.

    Charitatívna činnosť:

      • Zbierka šatstva- Jansen a Jansen
      • Spolupráca s Úniou nevidiacich
      • Spolupráca s Ligou proti rakovine
      • Spolupráca s Úniou zvierat v ohrození

                                       

    Spolupráca s vybranými materskými školami:

    MŠ Tatranská 23 ,  MŠ Zádielska 4, Tatranská 10

    V záujme zabezpečenia úzkej nadväznosti koncepcie, metód a obsahu výchovnovzdelávacej práce MŠ a 1. ročníka ZŠ, vzájomnú spoluprácu budeme realizovať v priebehu školského roka a cieľom tejto spolupráce bude uľahčiť deťom prechod z MŠ do ZŠ, oboznámiť ich s prostredníctvom školy, organizáciou dňa, podchytiť záujem o školu a vzbudiť kladný vzťah k učeniu.

    Naše aktivity budú zamerané taktiež na spoluprácu s rodičmi. Rodičom budú poskytnuté podrobné informácie o edukačnom procese prostredníctvom otvorených hodín, propagačných panelov, buletinu o škole a osobnej účasti RŠ a ZRŠ pre primárne vzdelávanie na rodičovských združeniach v prípravných ročníkoch.

    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  - poskytuje pomoc a poradenstvo pri  spolupráci s výchovnou poradkyňou v práci so žiakmi, s triednymi učiteľmi, ktorí požiadali o pomoc pri riešení problémov v triede, rodičom a žiakom v oblasti výberu strednej školy.

    CVČ  Domino – aktívna účasť na  pri organizovaných aktivitách CvČ.  

    Školská knižnica – otvorené hodiny literatúry a čítania, besedy so spisovateľmi, pestovanie čitateľských návykov a pravidelnej návštevy knižnice, čitateľský maratón, starší čítajú mladším, spolupráca so žiackym parlamentom.

    Útulok pre zvieratá -  besedy s členmi útulku, zber krmiva, pomôcok pre zvieratá v útulku.

     

    5.2 Škola ako životný priestor

     

    Pozornosť venujeme estetizácii interiéru školy. Triedy si po estetickej stránke upravujú triedni učitelia v spolupráci s rodičmi a staršími žiakmi. Obnovujeme podlahové krytiny, svietidlá a žiacke stoličky, lavice a nábytok v triedach a na chodbách. Kvetmi, maľovaním stien a skriniek zútulňujeme chodby, ktoré kvôli obkladačkám pôsobia chladne.

    Veľký význam pripisujeme vytváraniu medziľudských vzťahov a pozitívnej pracovnej atmosfére na škole. Snažíme sa eliminovať najmä šikanovanie. Podporujeme pozitívne a kultúrne vzťahy medzi žiakmi, ale aj vo vzťahu žiak – učiteľ. Zloženie žiackeho a učiteľského kolektívu nám to umožňuje.

     

     6 Učebný plán                                                                                                                   

     

    ISCED I

    VZDELÁVACIA OBLASŤ

    Rámcový učebný plán

    1.r.

    2.r.

    3.r.

    4.r.

    Spolu reálne

    Naviac

    predmet

     

     

     

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠkVP

     

    Jazyk

    Slov. jazyk a literatúra

    31

    9

    9

    8

    9

    7

    8

    7

    7

    33

    2

    a komunikácia

    Prvý cudzí jazyk

    6

     

    2

     

    2

    3

    3

    3

    3

    10

    4

     

    Druhý cudzí jazyk

    1

     

     

     

     

     

     

     

    1

    1

    1

    Matematika a práca s informáciami

    Matematika

    16

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    16

    0

    Informatika

    2

     

     

     

     

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    Človek a príroda

    Prvouka

    3

    1

    1

    2

    2

     

     

     

     

    3

    0

     

    Prírodoveda

    3

     

     

     

     

    1

    2

    2

    2

    4

    1

    Človek a spoločnosť

    Vlastiveda

    3

     

     

     

     

    1

    1

    2

    2

    3

    0

    Človek a hodnoty

    Etická výchova/Náboženská výchova

    4

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    0

    Človek a svet práce

    Pracovné vyučovanie

    2

     

     

     

     

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    Umenia a kultúra

    Výtvarná výchova

    6

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    6

    0

     

    Hudobná výchova

    4

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    0

    Zdravie a pohyb

    Telesná a športová výchova

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    0

     

    Disponibilné hodiny

    8

    2

     

    3

     

    2

     

    1

     

    8

    8

    Týždenná dotácia

     

     

    20

    22

    20

    23

    23

    25

    25

    26

    88

    88

     

     

     

     

    22

     

    23

     

    25

     

    26

    96

    96

    *Inovatívny

    ISCED II

     

    Základná škola, Nám. L. Novomeského2, Košice - Rámcový učebný plán - variant  IŠVP

     

    VZDELÁVACIA OBLASŤ

    Rámcový učebný plán

    5.r.

    6.r.

    7.r.

    8.r.

    9.r.

    Spolu reálne

    Naviac

    predmet

     

     

     

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠVP

    ŠkVP

    ŠkVP

     

    Jazyk

    a komunikácia

     

    Slov. jazyk a literatúra

    24

    5

    5

    5

    5

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    24

    0

    Prvý cudzí jazyk

    15

    3

    3

    3

    4

    3

    4

    3

    3

    3

    4

    18

    3

    Druhý cudzí jazyk

    0

    0

    3

    0

    2

    0

    2

    0

    2

    0

    2

    11

    11

    Matematika a práca s informáciami

    Matematika

    21

    4

    4

    4

    4

    4

    5

    4

    5

    5

    5

    23

    2

    Informatika

    4

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    4

    0

    Človek

    a príroda

     

    Fyzika

    6

     

     

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    6

    0

    Chémia

    5

     

     

     

     

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    6

    1

    Biológia

    7

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    7

    0

    Človek

     a spoločnosť

     

    Dejepis

    6

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    8

    2

    Geografia

    6

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    0

    Občianska náuka

    4

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    0

    Človeka hodnoty

    Etická/Náboženská výchova

    5

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    0

    Človek a svet práce 

    Technika

    5

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    0

    Umenia a kultúra

    Výtvarná výchova

    5

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    0

    Hudobná výchova

    4

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

     

     

    4

    0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zdravie a pohyb

    Telesná a športová výchova

    10

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    10

    0

     

    Disponibilné hodiny

     

    3

     

    4

     

    4

     

    3

     

    5

     

    19

    19

    Týždenná dotácia

     

     

    24

    27

    25

    29

    26

    30

    27

    30

    25

    30

     

    0

     

     

    127

     

    27

     

    29

     

    30

     

    30

     

    30

    146

     

     

     Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušné predmety. Disponibilné hodiny boli využité v predmetoch vid -  tabuľky na zvýšenie výkonového štandardu žiakov. TVVP nie sú súčasťou IŠKVP.

     1. Delenie tried na skupiny

     

    Vyučovanie cudzích jazykov je realizované v súlade s vyhláškou č. 320/2008 Z.z.  o základnej škole v znení neskorších predpisov a dodatkom č.3 k ŠVP schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s platnosťou od 1.9.2019.

     

    Výučba prvého a druhého cudzieho jazyka:

    V prvom až deviatom ročníku, kde je fyzicky prítomných viac ako 17 žiakov sa trieda delí na skupiny. Ak dôjde k nárastu počtu žiakov počas šk. roka vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného určenia na začiatku školského roka.         

     

    Vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova bude realizovaná podľa Vyhlášky 320/2008 Z. z. MŠ SR §15 ods.  Maximálny počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy a etickej výchovy sa stanovuje na 20 žiakov. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z  povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.

     

    Vyučovanie predmetu informatika bude realizovaná podľa Vyhlášky 320/2008 Z. z. MŠ SR §15 ods. 1. Trieda, kde je fyzicky prítomných 19 žiakov sa nebude deliť na skupiny. V prípade zmeny počtu žiakov vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného určenia na začiatku školského roka.

     

    sa v Telesná a športová výchova1. a 4. ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. V prípade ak je počet žiakov vyšší ako 25, trieda sa delí na skupiny.

    Triedy sa na 2. stupni ZŠ na hodinách telesnej a športovej výchovy delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak počas školského roka sa zvýši počet žiakov nad 25, trieda sa rozdelí na skupiny a edukácia bude zabezpečená vychovávateľkou ŠKD.

      7 PRIEREZOVÉ TÉMY

     

    Začlenenie prierezových tém

    Dopravná výchova- výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

    Multikultúrna výchova

    Ochrana života a zdravia

    Environmentálna výchova

    Mediálna výchova

    Osobnostný a sociálna rozvoj

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    Regionálna výchova a ľudová kultúra

     

     

    Všetky prierezové témy sú začlenené do jednotlivých vyučovacích predmetov podľa aktuálnosti a vhodnosti obsahu vyučovacích predmetov.

     

    Prierezová téma

    Ročník začlenenia

     

     

    Multikultúrna výchova

    1.-9.ročník

    Mediálna výchova

    1.-9.ročník

    Osobnostný a sociálny rozvoj

    1.-9.ročník

    Environmentálna výchova

    1.-9. ročník

    Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

    1.- 4. ročník

    Ochrana života a zdravia

    1.-9. ročník

    Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

    1.-4. ročník

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    1.-9.ročník

     

     

    Charakteristika prierezových tém

     

     

    Multikultúrna výchova

     

    Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

     

     Mediálna výchova

    Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť:

     

    • schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi  médií a ich produktmi,
    • spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu,

     

    aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),

     

    • schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.

     

    • schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

     

     Osobnostný a sociálny rozvoj

     

    Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).

     

     Environmentálna výchova

     

    Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;

     

    • rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu,

    -     rozvíjať  spoluprácu  pri  ochrane  a tvorbe   životného  prostredia   na  miestnej,     

          regionálnej  a medzinárodnej úrovni,

     

    • pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,

     

    • vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,

     

    • využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.

     

    V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:

     

    • vnímať život ako najvyššiu hodnotu,

     

    • pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,
    • posilňovať pocit  zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,

     

    • podporovať aktívny  prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,

     

    • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,

    -     schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,

     

    -     prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém  v prospech  konania smerom k 

          životnému prostrediu,

     

    • rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

     

    Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

     

    Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.

     

    Ciele dopravnej výchovy sú zostavené v zmysle týchto kritérií :

     

    • pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,

     

    • formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

     

    • osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),

     

    • naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

     

    • zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
    • zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,

     

    • pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

     

    • uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.

     

    Ochrana života a zdravia

     

    Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

    Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.

    Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň nepomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

    U žiakov ba sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.

    Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

     

    Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.

     

    Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, odporúča sa táto prierezová téma vhodne začleniť do vyučovacích predmetov prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií a pod.

     

    Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Pre vybudovanie kladného vzťahu k téme je nevyhnutné využívať zážitkové formy učenia sa žiakov (výlety, exkurzie, besedy, tvorba zbierok, výstav ...).

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     

    Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na je príprava na zodpovedné medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov.

     

    Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

     

    • osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;

     

    • získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov;
    • uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.

    Prierezová téma

    Termín

    Výstup

     
     

    Osobnostný a sociálny rozvoj

    podľa plánu práce školy

    Antistresový deň

     

     

     

    Práca Peer skupiny

     

    Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    podľa plánu práce školy

    Akadémie

     

     

     

    Deň matiek

     

     

     

    Stretnutia a vystúpenia pre rodinných príslušníkov

     

    Environmentálna výchova

    podľa plánu práce školy

    Týždeň zdravej výživy

     

     

     

    Deň Zeme

     

    Mediálna výchova

    podľa plánu práce školy

    Školská vedecká konferencia

     

    Multikultúrna výchova

    september

    Projekt : Európsky deň jazykov

     

     

    október

    Európsky deň rodičov a škôl

     

    Regionálna výchova

    podľa plánu práce školy

    súťaže

     

     

     

    exkurzie

     

    Dopravná výchova

    podľa dohody s organizátorom detského dopravného ihriska

    Bezpečne na bicykli

     

     

     

    Bezpečne na cestách

     

    Ochrana života a zdravia

    podľa plánu práce školy

    Didaktické hry

     

     

     

    Účelové cvičenie

     

     

    Príloha č.1

     

     

    Spôsob sledovania a vyhodnocovania kritického myslenia žiakov.

     

                Súčasné uplatnenie žiakov a žiaduci profil absolventa školy nie je založený  len na mechanickom učení a memorovaní poučiek a faktov.

                Edukačný proces uplatňuje v možnej miere aj prvky konštruktivisticky orientovanej výučby ktorá spočíva v uplatňovaní regulačných stratégií, ktoré sú postavené na poznaní a preferovaní kladných stránok žiaka a uvedomení si svojich limitov.

               

    Charakteristika:

                Kritické myslenie je schopnosť, ktorá je predpokladom k obozretnosti, opatrnosti pri vyhľadávaní, využívaní aj interpretácii informácií. Prostredníctvom kritického myslenia si žiak vytvára určitý postoj k svetu, ku konkrétnym situáciám, voči konkrétnym názorom Kritické myslenie je potrebné denne uplatňovať pri práci s informáciami.

     Žiak s kritickým myslením sa neuspokojí s nedostatočným množstvom informácií, hľadá ďalej, snaží sa analyzovať rôzne pohľady na vec, dáva prednosť objektivite pred subjektivitou a informácie sa snaží overovať. Nedôveruje nejasným a nejednoznačným pojmom a rozlišuje medzi názormi a faktami. 

    Kriticky mysliaci žiak  nie je len naivným pasívnym príjemcom informácií. Na základe zaujatia vlastného stanoviska si vytvorí o svete obraz sám, nepreberá ho od druhých. Než spraví konečné rozhodnutie, zváži všetky možné alternatívy.

                Metódy kritického myslenia sú nástrojom, ktorý vedie žiakov k porozumeniu učiva, k odhaľovaniu vzťahov medzi osvojenými faktami, k vytváraniu vlastného názoru a celkovo k prehĺbeniu poznatkov. Kritické myslenie je zamerané na získavanie informácií, ich hodnotenie a nachádzanie logických a objektívnych súvislostí.

    Implementácia prvkov kritického myslenia sa prelína celou štruktúrou edukačného procesu, využívaním prierezových tém, rozvíjaním kľúčových kompetencií žiakov, ako aj štruktúrou vyučovacej hodiny.

    Obohacuje výučbu, rozvíja u žiakov záujem o učivo a samotný proces učenia. Jednotlivé metódy napomáhajú žiakom prepojiť staré vedomosti a skúsenosti s novými, upevňovať ich a rôznymi spôsobmi spojiť.

    Cieľom nie je iba samotný proces výchovy a vzdelávania, ale aj formovanie osobnosti žiaka, jeho príprava na život a sebarealizácia, ktorá sa prepája prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov, nadobúdajúc ich  ako absolventi primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

     

    Ciele:

    V procese vyučovania  sa zameriavame nielen na kognitívne, ale aj na emocionálne zložky vyučovania, čo znamená postupne presúvať zodpovednosť za učenie sa na žiaka, podporovať spoluprácu medzi žiakmi .Účasť a aktivita žiakov je nevyhnutná pre rozvoj tvorivého a kritického myslenia.

    Prostredníctvom metód kritického myslenia vedieme žiakov k:

    • Posudzovaniu svojich činností, čo vedie k dôkladnejšiemu porozumeniu procesov učenia sa.  K rozboru  vlastného štýlu učenia, porovnávaniu svojich postupov pri učení s inými.
    • K  schopnosť riadiť svoje myslenie, ovládať emócie a pružne reagovať pri riešení problému. Žiak si stanovuje ciele, rozvrhne si čas, ktorý je potrebný na zvládnutie úlohy, stanovuje si učebný zdroj a pomôcky.
    • K nácviku  autoregulácie rôznymi postupmi žiaducimi  smerom k žiakovi - motivovať žiakov k stanovovaniu primeraných, ale tiež náročnejších cieľov, ktoré žiaka motivujú pre jeho dosiahnutie.

    Metódy kritického myslenia sú  nástrojom, ktorý vedie žiakov k porozumeniu učiva, k odhaľovaniu vzťahov medzi osvojenými faktami, k vytváraniu vlastného názoru a celkovo k prehĺbeniu  poznatkov.

     Najčastejšie využívané metódy  v rámci kritického myslenia: R-U-R metóda, riadené čítanie , brainstorming, myšlienková mapa, projektová metóda, zhlukovanie ,cinquain, voľné písanie, diskusia, rozhovor a pod.

     

    Spôsob implementácie a vyhodnocovania úspechov žiakov.

    Jazykovo-komunikačné učivo primárnej školy má okrem rozvíjania komunikačných zručností slúžiť aj rozvíjaniu kognitívnych schopností dieťaťa. Reagujúc na potreby rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka sa pri oboch zložkách zdôrazňuje systematické rozvíjanie porozumenia textu . Pri porozumení vecného textu ide o spracovávanie informácií.  Rozvíjanie porozumenia textu sa okrem zdokonaľovania techniky čítania nevyhnutne odvíja aj od kognitívnych úrovní porozumenia (identifikovania informácie, vyvodenia informácie, zdôvodnenia informácie), ktoré sú základom pre rozvoj kritického myslenia  a vytvárajú nadväznosť na spôsobilosti získané pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania.

         Implementácia prvkov kritického myslenia sa prelína celou štruktúrou edukačného

         procesu, využíváním prierezových tém, ako aj štruktúrou vyučovacej hodiny.

    Obohacuje výučbu, rozvíja u žiakov záujem o učivo a samotný proces učenia. Jednotlivé metódy napomáhajú žiakom prepojiť staré vedomosti a skúsenosti s novými, upevňovať ich a rôznymi spôsobmi spojiť.

    Cieľom nie je iba samotný proces výchovy a vzdelávania, ale aj formovanie osobnosti žiaka, jeho príprava na život a sebarealizácia.

    Posun žiakov v oblasti kritického myslenia hodnotíme priebežne ,v priebehu celého školského roka, prostredníctvom viacerých procesov.

    Cez výstupy z tvorby projektov, ukážkou prezentačných zručností žiakov, diskusiami, porovnávaním vzájomnej kooperácie žiakov, v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti,  samotnou autoevalváciou žiakov svojich cieľov a výsledkov svojej práce.,

     

     

    Implementácia kritického myslenia do vzdelávacích stratégií

     

     

    OBSAH

    PROSTRIEDKY

    METÓDY

    Hlasné čítanie

    Čítanie rozprávkových kníh

    Poprehadzované vety, riadené čítanie

    Výskumné aktivity na hodinách Prvouky

    Presýpacie hodiny

    Bádateľská metóda

    Rozvíjanie porozumenia slovám, vetám, obsahu, zmyslu textu

    Práca s textom

    Voľné písanie

    I.N.S.E.R.T.

    Jednoduchý záznam vyvodených  informácii

    Práca s encyklopédiou

    Voľné písanie

    Pexeso

    Bádateľské projektz na hodine Prírodovedy

    Didaktické pomôcky

    Bádateľská metóda,

    E-U-R

    Tvorivé písanie v anglickom jazyku

    básne

    Cnquain

    Enviromentálne vyučovacie hodiny

    Práca s odbornou literatúrou

    Myšlienková mapa, Kocka

    Slovensko v minulosti a dnes

    Historické mapy, informácie z digitálnej platformy

    Zhlukovanie,

    I.N.S.E.R.T.

    CLILL na hodine Vlastivedy

    Prezentácia, práca s mapou, práca s učebnicou

    Myšlienková mapa

    Projekty na hodine Fyziky

    Didaktické pomôcky a názorné ukážky

    Učenie formou skladania, bádateľská metóda, E-U-R

    Globálne vzdelávanie – schopnosť pochopiť problémy súčasného sveta a zároveň hľadať formy riešenia

    Práca s informačnými zdrojmi, náučné filmy

    Brainstorming,

    Brainwriting, diskusia

    Ľudské práva

    Literárne práce, prezentácie, práca s informačnými zdrojmi

    Beseda, rozhovor, diskusia,

    KOCKA

    Holokaust

    Kritické myslenie a uvedomovanie si sociálneho rasizmu a politických procesov vo svete

    Práca s dostupnými zdrojmi

    E-U-R, Štyri rohy, Myšlienková mapa

    Svetový deň duševného zdravia

    Týždeň protistresových aktivít 

    Diskusia, E-U-R, Round robin, Akrostich

    Svetový deň boja proti AIDS

    Rozhlasové relácie, projekty

    Diskusia,

    Svetový deň bez tabaku

    Náučné CD, literárne zdroje

    Myšlienková mapa, Kocka

    Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovania s nimi

    Náučné CD, práca s dostupnými zdrojmi, stretnutie s odborníkmi na danú oblasť

    Diskusia, myšlienková mapa, E-U-R, Štyri rohy,